Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 13 ธ.ค. -22 ธ.ค. 2565 รวม 7 อัตรา,

13 ธันวาคม 2022 - 22 ธันวาคม 2022

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 13 ธ.ค. -22 ธ.ค. 2565 รวม 7 อัตรา,

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/17959/ หรือ
ตำแหน่ง: เภสัชกรปฏิบัติการ,นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 10,840-19,250
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: ประจวบคีรีขันธ์
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 ธ.ค. – 22 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในดำแหน่งต่างๆ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ด้วยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัดิการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ การแพทย์ปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เภสัชกรปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15800 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10840 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 


เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10840-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.-ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เภสัชกรปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และ ไต้รับใบอนุญาตประกอบเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม


นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค


เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน

 ได้รับประกาก็ป็ยบัตรวิชาพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งศึกษาต่อจากมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือศึกษาต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศบียบัตรพนักงานห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค ซึ่งศึกษาต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น


เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงานได้รับประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งศึกษาต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ศึกษาต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางทันตสาธารณสุข หรืออนุปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได็ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางทันตกรรม

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน2 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น จำนวน 1 ฉบับ
 • ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนำเอกสาร ฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  เภสัชกรปฏิบัติการ

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเภสัชกรรม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
  ๓.® ด้านการปฏิบัติการ
  (๑) บริการทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อบรรลุผลการรักษา ป้องกันควบคุมโรค และประชาชนเกิดความปลอดภัยในการใช้ยา สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  (๒) คุ้มครองผู้บริโภค ตรวจวิเคราะห์ ประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้นด้านยา สมุนไพร ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการ ได้มาตรฐาน เป็นธรรมและปลอดภัย
  (๓) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย กำหนดแนวทาง ติดตาม ประเมินผลทางวิชาการเบื้องต้น เพื่อพัฒนางานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค
  (๔) จัดทำพัฒนามาตรฐานแนวทางคู่มือเบื้องต้นทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครอง ผู้บริโภค สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน
  ๓.๒ ด้านการวางแผน
  วางแผนการทำงานที่รับผิดจอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ
  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
  ๓.๓ ด้านการประสานงาน
  (๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือและผลสัมฤทธึ๋ตามที่กำหนด
  (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  ๓.๔ ด้านการบริการ
  (๑) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจง เกี่ยวกับงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครอง ผู้บริโภคในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย ญาติ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบ ข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
  (๒) จัดเก็บข้อมูล ให้บริการข้อมูลเบื้องต้นทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค
  เพื่อให้สอดคล้อง สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
  (๓) สอน นิเทศ ขิกอบรม ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข
  การคุ้มครองผู้บริโภคแก่นักศึกษา บุคลากรสาธารณสุข เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง


  นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการใน การทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพรังสีการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
  ๓.๑ ด้านการปฏิบัติการ
  (๑) ปฏิบัติงานด้านรังสีการแพทย์ขั้นพื้นฐานในการตรวจวินิจฉัย หรือการรักษาทาง รังสีวิทยา และตรวจสอบคุณภาพของงานตามมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิค เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการตรวจ รักษาที่ถูกต้องเหมาะสม
  (๒) ช่วยปฏิบัติงาน จัดระบบบริหารงานด้านเทคนิคและเครื่องมือด้านใดด้านหนึ่ง ทางรังสีวินิจฉัยรังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ตามบทบาทรังลีเทคนิค เพื่อพัฒนางานด้านรังสีการแพทย์ และสาธารณสุข
  (๓) ช่วยปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัย และการรักษา ทางด้านใดด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนางาน ด้านรังสีการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับผู้รับบริการ
  (๔) ดำเนินการด้านเทคนิคในการป้องกันอันตรายจากรังสี และการกำจัดกากกัมมันตรังสี เพื่อให้ผู้รับบริการมีความปลอดภัยจากรังสี
  (๕) ร่วมศึกษาวิเคราะห์ดำเนินการจัดทำอุปกรณ์ร่วมประกอบการถ่ายภาพ และ ฉายรังสีในงานด้านใดด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ วางแผนพัฒนางานด้านรังลีการแพทย์และสาธารณสุข
  ๓.๒ ด้านการวางแผน
  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
  ๓.๓ ด้านการประสานงาน
  (๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลส้มฤทธตามที่กำหนด
  (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  ๓.๔ ด้านการบริการ
  (๑) ให้ข้อมูลเชิงวิชาการเบื้องด้น แก่ผู้ป่วย และผู้สนใจ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ การใช้และการป้องกันอันตรายจากรังสี เพื่อความปลอดภัยแก่ตัวผู้ป่วยเอง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
  (๒) จัดเก็บข้อมูลและให้บริการข้อมูลเบื้องด้นแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการทางรังสี การแพทย์เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย
  (๓) ส่งเสริม หรือประชาสัมพันธ์ให้บุคคลากรทางรังสีการแพทย์นำมาตรฐานวิชาชีพ รังสีเทคนิคไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางรังสีการแพทย์อย่างถูกต้อง เหมาะสมและ เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตของผู้รับบริการ


  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม,จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านทันตสาธารณสุข ตามแนวทาง แบบอย่าง ชั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
  ๑. ด้านการปฏิบัติการ
  (๑) ให้บริการทันตกรรม หรือเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ในการบริการทันตกรรม ทันตสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากที่ดี
  (๒) จัดเตรียม ดูแล บำรุงรักษา เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และเป็นไปตามมาตรฐาน
  (๓) เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำรายงาน และนำเสนอเจ้าหน้าที่ระดับสูงขึ้นไป
  ๒. ด้านการบริการ
  (๑) ให้ความรู้ คำแนะนำ ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน ประชาขน เพื่อให้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองและให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นได้
  (๒) ประสานงานการทำงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร

  กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2565 – 22 ธันวาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกระทรวงสาธารณสุข

  ประกาศรับสมัคร file 1

  ตำแหน่ง: เภสัชกรปฏิบัติการ,นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
  ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,อื่นๆ
  อัตราเงินเดือน: 10,840-19,250
  อัตราว่าง: 7
  ปฏิบัติงานที่: ประจวบคีรีขันธ์ ()
  การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร

  กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2565 – 22 ธันวาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกระทรวงสาธารณสุข

  ประกาศรับสมัคร file 1

  Facebook Comments

  Details

  Start:
  13 ธันวาคม 2022
  End:
  22 ธันวาคม 2022
  Event Tags:
  ,
  Website:
  https://ehenx.com/17959/

  Venue

  กระทรวงสาธารณสุข
  Thailand + Google Map
  Phone
  055511025
  View Venue Website
  Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com