Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 ต.ค. -28 ต.ค. 2565

17 ตุลาคม 2022 - 28 ตุลาคม 2022

กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 ต.ค. -28 ต.ค. 2565

กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว

ลิงค์: https://ehenx.com/17673/ หรือ
ตำแหน่ง: นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ,พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ,นายแพทย์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: -21
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: สระแก้ว (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 ต.ค. – 28 ต.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดสระแก้ว

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ด้วยจังหวัดสระแก้ว จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ มาตรา ๕๗ แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นายแพทย์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21,000-23,100 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค


พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรืหรือคุณจุฒิอย่างอื่นที่เทียบไต้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาฃีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง


นายแพทย์ปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดไม่ตํ่ากว่านี้ และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร
 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน2 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น จำนวน 1 ฉบับ
 • ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครนำเอกสาร ฉบับจริงทุกรายการ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการใน การทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพรังสีการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
  ๓.๑ ด้านการปฏิบัติการ
  (๑) ปฏิบัติงานด้านรังสีการแพทย์ขั้นพื้นฐานในการตรวจวินิจฉัย หรือการรักษาทาง รังสีวิทยา และตรวจสอบคุณภาพของงานตามมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิค เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการตรวจ รักษาที่ถูกต้องเหมาะสม
  (๒) ช่วยปฏิบัติงาน จัดระบบบริหารงานด้านเทคนิคและเครื่องมือด้านใดด้านหนึ่ง ทางรังสีวินิจฉัยรังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ตามบทบาทรังลีเทคนิค เพื่อพัฒนางานด้านรังสีการแพทย์ และสาธารณสุข
  (๓) ช่วยปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัย และการรักษา ทางด้านใดด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนางาน ด้านรังสีการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับผู้รับบริการ
  (๔) ดำเนินการด้านเทคนิคในการป้องกันอันตรายจากรังสี และการกำจัดกากกัมมันตรังสี เพื่อให้ผู้รับบริการมีความปลอดภัยจากรังสี
  (๕) ร่วมศึกษาวิเคราะห์ดำเนินการจัดทำอุปกรณ์ร่วมประกอบการถ่ายภาพ และ ฉายรังสีในงานด้านใดด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ วางแผนพัฒนางานด้านรังลีการแพทย์และสาธารณสุข
  ๓.๒ ด้านการวางแผน
  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
  ๓.๓ ด้านการประสานงาน
  (๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลส้มฤทธตามที่กำหนด
  (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  ๓.๔ ด้านการบริการ
  (๑) ให้ข้อมูลเชิงวิชาการเบื้องด้น แก่ผู้ป่วย และผู้สนใจ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ การใช้และการป้องกันอันตรายจากรังสี เพื่อความปลอดภัยแก่ตัวผู้ป่วยเอง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
  (๒) จัดเก็บข้อมูลและให้บริการข้อมูลเบื้องด้นแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการทางรังสี การแพทย์เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย
  (๓) ส่งเสริม หรือประชาสัมพันธ์ให้บุคคลากรทางรังสีการแพทย์นำมาตรฐานวิชาชีพ รังสีเทคนิคไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางรังสีการแพทย์อย่างถูกต้อง เหมาะสมและ เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตของผู้รับบริการ


  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านพยาบาลวิชาฃีพ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

  ๑. ด้านการปฏิบัติการ
  (๑) ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพนฐานตามมาตรฐานวิชาซีพ ในการให้การพยาบาล แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
  (๒) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเลี่ยง เพื่อให้ การช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา
  (๓) บันทึก รวบรวม คีกษาวิเคราะห์ช้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วย ให้เกิดความปลอดภัย ลุชสบาย และมีประสิทธิภาพ
  (๔) ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอื่นๆ ทางด้านสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

  ๒. ด้านการวางแผน
  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงามหรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

  ๓. ด้านการประสานงาน
  (๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธี๋ที่กำหนด
  (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับชัอผูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

  ๔. ด้านการบริการ
  (๑) สอน แนะนำ ให้คำปรึกษา ฟ้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัวชุมชน เกี่ยวกับ การส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตบเองได้
  (๒) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการพยาบาล เพื่อให้ประชาชน ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ


  นายแพทย์ปฏิบัติการ

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการใน การทำงาน ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
  ๓.๑ ด้านการปฏิบัติการ
  (๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และภัย สุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้พ้นจากโรคภัย ไข้เจ็บ
  (๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเบื้องด้น เพื่อประกอบการ พัฒนาแนวทางการตรวจ ชันสูตร วินิจฉัย บำบัดรักษา พ้นฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน เพื่อให้ได้ องค์ความรู้ทางวิชาการแพทย์และสาธารณสุข ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วน ราชการ
  (๓) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อวางแผนการดำเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกัน เฝ็าระวัง รักษาโรค และพ้นฟู ล่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
  (๔) ตรวจชันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ ให้เป็นไปตาม มาตรฐานทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหตุของการเลียชีวิต
  ๓.๒ ด้านการวางแผน
  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธที่กำหนด
  ๓.๓ ด้านการประสานงาน
  (๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธตามที่กำหนด
  (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  ๓.๔ ด้านการบริการ
  (๑) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานการแพทย์ การควบคุมป้องกันโรค การพ้นฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องด้น แก่ผู้ป่วยและญาติ หน่วยงาน ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และสามารถ นำไปปฏิบัติให้มีสุขภาพที่ดี
  (๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องด้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับงานการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
  (๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข แก่บุคลากร สาธารณสุข นักศึกษาและประชาชน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมี ประสิทธิภาพ


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว  :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครสอบ และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๓

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 – 28 ตุลาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว

  ประกาศรับสมัคร file 1

  ตำแหน่ง: นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ,พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ,นายแพทย์ปฏิบัติการ
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: -21
  อัตราว่าง: 4
  ปฏิบัติงานที่: สระแก้ว (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว)
  การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว  :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครสอบ และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๓

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 – 28 ตุลาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว

  ประกาศรับสมัคร file 1

  Facebook Comments

  Details

  Start:
  17 ตุลาคม 2022
  End:
  28 ตุลาคม 2022
  Event Tags:
  ,
  Website:
  https://ehenx.com/17673/

  Venue

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พระนครศรีอยุธยา Thailand + Google Map
  Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com