Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 20 ธ.ค. -24 ธ.ค. 2564

20 ธันวาคม 2021 - 24 ธันวาคม 2021

“กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 20 ธ.ค. -24 ธ.ค. 2564

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลอินทรฺบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

ด้วยจังหวัดสิงห์บุรี จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา ๕๕ มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญ้ติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ และคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๘๘๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ คำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ที่ ๒๑๙๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สิงห์บุรี (โรงพยาบาลอินทร์บุรี)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร๕.๑ สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถเลือกสมัครด้วยวิธีการ ใดวิธีการหนึ่ง ดังนี๋
(๑) สมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคาร ภปร. ๒ ชั้น ๓ โรงพยาบาลอินทร์บุรี โทร. ๐ ๓๖๕๘ ๑๙๙๓-๗ ต่อ ๒๓๗โดยต้องเตรียมหลักฐานการสมัครตามที่ระบุในข้อ ๕.๔ มา ยื่นด้วย
(๒) สมัครทางไปรษณีย์ โดยให้ผู้ประสงค์จะสมัครดาวน์โหลด (Download) ใบสมัครได้ที่ Page facebook กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลอินทร์บุรี หรือทาง www.inb.moph.go.th แล้วกรอกข้อมูล ในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ติดรูปถ่าย และลงชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อย
ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครตามที่ระบุในข้อ ๕.๔ ถึงกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

โรงพยาบาลอินทร์บุรี โรงพยาบาลอินทร์บุรี เลขที่ ๓๗/๗ หมู่ที่ ๑ ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี16110 ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 – 24 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
20 ธันวาคม 2021
End:
24 ธันวาคม 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/15836/

Venue

โรงพยาบาลอินทร์บุรี
โรงพยาบาลอินทร์บุรี สิงห์บุรี Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com