Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-30 ธ.ค. 2564

25 ธันวาคม 2021 - 30 ธันวาคม 2021

“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-30 ธ.ค. 2564

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดนครพนม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ ลัตรา

ด้วยจังหวัดนครพนม โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม ประสงค์จะสรรหาและ เลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ของสำนักงานเกษตรและ สหกรณ์จังหวัดนครพนม ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ค. ๒๕๒๕ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ คำสั่งกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ที่ ๖๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน (ข้อ ๒) -และคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ ๒๖๗๘/๒๕๖๔ ลง-วันที่ ๗ ตุลาคม■พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหนัาส่วนราชการทุกส่วนราชการและนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน และคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ ๓๐๐๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการ จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการและนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน (แก้ไข/เพิ่มเดิม ครั้งที่ ๑) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครพนม (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ 

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม ศาลากลางซังหวัดนครพนม (หลังเดิม) ชั้น ๑ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2564 – 30 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
25 ธันวาคม 2021
End:
30 ธันวาคม 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/15925/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com