Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-7 พ.ย. 2565

1 พฤศจิกายน 2022 - 7 พฤศจิกายน 2022

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-7 พ.ย. 2565

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/17751/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สกลนคร (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 7 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดสกลนคร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ อัตรา

ด้วยจังหวัดสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ พนักงานราชการ ลงวันที ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา โดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ จากผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ภายโนวันที่ปิดรับสมัคร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

๑. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ การลงทะเบียน รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย และหนังสือราชการ ต่าง ๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตาม เป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้
๒. จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการ ค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
๓. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ รายชื่อพนักงาน ข้อมูล จำนวนบุคลากร เอกสารอื่น ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหาสำหรับไซ้เป็น หลักฐานตรวจสอบได้
๔. ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องชองเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด
๕. จัดทำและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อแจ้งให้ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดำเนินการต่าง ๆ ต่อไป
๖. จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมเพื่อให้การประชุม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม
๗. จัดเตรียม และดำเนินการผลิตเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การฟิกอบรมสัมมนา นิทรรศการ และโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เอกสารที,ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการดำเนินงานต่าง ๆ อย่างมี ประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา
๘. อำนวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงานในเรื่องการประชุม และการดำเนินงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกำหนดเวลา และบรรลุ วัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพสูงสุด
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

การประเมินครั้งที่ ๑ ประกอบด้วย
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
๑. ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภารกิจ นโยบายที่สำคัญ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภารกิจงานของสำนักงานเกษตรและ สหกรณ์จังหวัดสกลนคร
๒. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่ไชในการปฏิบัติงาน
–    พระราชบัญญติ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ และกฎ ของ พนักงานราชการ
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญณ์ตระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญ้ติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๓. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสถานการณ์ ปัจจุบัน ๔. ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์    
การประเมินครั้งที่ ๒ ประกอบด้วย ๒.® ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง –    ประเมินบุคลิกภาพ แรงจูงใจ และทัศนคติ –    มนุษยสัมพันธ์ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า –    ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ไหวพริบ ปฏิภาณ –    ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และการคิดอย่างเป็นระบบ    
๒.๒ ภาคปฏิบัติ ทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ (Ms. Word, Excel)    


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น ๒ (หลังเก่า) อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 7 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สกลนคร (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น ๒ (หลังเก่า) อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 7 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
1 พฤศจิกายน 2022
End:
7 พฤศจิกายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17751/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com