Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

กศจ.นครราชสีมา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-30 มี.ค. 2564 รวม 173 อัตรา,

28 มีนาคม 2021 - 30 มีนาคม 2021

“กศจ.นครราชสีมา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-30 มี.ค. 2564 รวม 173 อัตรา,

กศจ.นครราชสีมา เปิดรับสมัคร

ประกาศประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติอนุมัติให้สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2564 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 – 7 และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ตามหนังสือสํานักงานก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7461 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 และหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว723 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในข้อ 13 ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ประกอบกับมาตรา 23 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ครูผู้ช่วย

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,050-15,800  บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก:

 1. ภาษาไทย จำนวน 26 อัตรา
 2. ภาษาอังกฤษ จำนวน 28 อัตรา
 3. คณิตศาสตร์ จำนวน 22 อัตรา
 4. วิทยาศาสตร์ จำนวน 14 อัตรา
 5. วิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
 6. สังคมศึกษา จำนวน 9 อัตรา
 7. พลศึกษา จำนวน 12 อัตรา
 8. สุขศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 9. ศิลปศึกษา จำนวน 2 อัตรา
 10. นาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
 11. ดนตรีศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 12. ดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา
 13. อุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 2 อัตรา
 14. คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ศึกษา จำนวน 15 อัตรา
 15. การศึกษาปฐมวัย/ปฐมวัย จำนวน 28 อัตรา
 16. ประถมศึกษา จำนวน 4 อัตรา
 17. เทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 18. จิตวิทยาการแนะแนว จำนวน 1 อัตรา
 19. การศึกษาพิเศษ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,050-15,800
อัตราว่าง: 173
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา (ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กศจ.นครราชสีมา :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา www.npeo.go.th โดยให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันพุธที่ 24 -วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น.– 12.00 น.และเวลา 13.00 น. – 16.30 น.) ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ชั้น G บริเวณทางเข้า GATE

ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2564 – 30 มีนาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กศจ.นครราชสีมา

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
28 มีนาคม 2021
End:
30 มีนาคม 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/13815/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com