Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กศน. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 พ.ย. -19 พ.ย. 2564 รวม 26 อัตรา,

15 พฤศจิกายน - 19 พฤศจิกายน

“กศน. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 พ.ย. -19 พ.ย. 2564 รวม 26 อัตรา,

กศน. เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี

เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อทดแทนตำแหน่งว่าง
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามข้อ ๑๙ แห่งระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการ เลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ และที่แก็ไขเพิ่มดิม คำถึงสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒๗๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๑ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทน และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๕๓๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่ง มอบอำนาจ ข้อ ๔ และตามหนังสือสำนักงาน กศน. ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๑๘/๘๓๙๒ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขคุณสมบัติการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ สังกัดสำนักงาน กศน. จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ครู กศน.ตำบล

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 


นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 

ตำแหน่ง: ครูกศน.ตำบล,นักวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 26
ปฏิบัติงานที่: สระบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กศน.  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ดาวน์โหลดบัตรประจำตัวผู้สมัคร ใบสมัคร แบบเสนอผลงาน และแนวทางการพัฒนางาน ตามแบบที่กำหนดทางเว็บไซต์สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี  หรือ http://donputnfe.ac.th และกรอกรายละเอียด ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย โดยยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครทั้งหมดด้วยตนเอง ณ

สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เลขที่ 238 ถนนพลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 – 19 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.036221328

ต่อ 103

ดาวน์โหลดไฟล์ “กศน.

ประกาศ 1 | แหล่งที่มา |

Facebook Comments

Details

Start:
15 พฤศจิกายน
End:
19 พฤศจิกายน
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/15698/

Venue

สำนักงาน
สำนักงาน Thailand + Google Map
Website:
<a
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com