Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

กศน. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 ก.ค. -30 ก.ค. 2563 รวม 318 อัตรา,

17 กรกฎาคม 2020 - 30 กรกฎาคม 2020

“กศน. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 ก.ค. -30 ก.ค. 2563 รวม 318 อัตรา,

กศน. เปิดรับสมัคร

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ.2563

ด้วย อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ.2563 โดยดำเนินการตามมาตรา 19 (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเปนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/85 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การขอแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย และขอกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงาน กศน. และหนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาที่ ศธ 5102.1/3 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 เรื่อง หลักฐานที่ใช้ในการประกอบวิชาชีพครู และอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มติม หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 21 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2556 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ประกอบกับมติ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 และครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชากรเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ.2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ครูผู้ช่วย จำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 318 อัตรา (เอกสารแนบท้ายประกาศ 2)

หน่วยที่ 1 พื้นที่ทั่วไป

อัตราว่าง : 224 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,050-15,800  บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก:

 1. กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 11 อัตรา
 2. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 32 อัตรา
 3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 22 อัตรา
 4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 20 อัตรา
 5. กลุ่มวิชาการประกอบอาชีพ จำนวน 24 อัตรา
 6. กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 11 อัตรา
 7. กลุ่มวิชาศิลปศึกษา จำนวน 3 อัตรา
 8. กลุ่มวิชาการพัฒนาสังคม จำนวน 27 อัตรา
 9. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี จำนวน 32 อัตรา
 10. กลุ่มวิชาการบริหารและจัดการเรียนรู้ จำนวน 33 อัตรา
 11. กลุ่มวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 9 อัตรา

หน่วยที่ 2 พื้นที่ภาคใต้

อัตราว่าง : 81 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,050-15,800  บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก:

 1. กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 5 อัตรา
 2. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 7 อัตรา
 3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 8 อัตรา
 4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 อัตรา
 5. กลุ่มวิชาการประกอบอาชีพ จำนวน 7 อัตรา
 6. กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 3 อัตรา
 7. กลุ่มวิชาศิลปศึกษา จำนวน 2 อัตรา
 8. กลุ่มวิชาการพัฒนาสังคม จำนวน 12 อัตรา
 9. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี จำนวน 10 อัตรา
 10. กลุ่มวิชาการบริหารและจัดการเรียนรู้ จำนวน 15 อัตรา
 11. กลุ่มวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 2 อัตรา

หน่วยที่ 3 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ที่เป็นสถานศึกษา)

อัตราว่าง : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,050-15,800  บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก:

 1. กลุ่มวิชาฟิสิกส์ จำนวน 4 อัตรา
 2. กลุ่มวิชาเคมี จำนวน 2 อัตรา
 3. กลุ่มวิชาชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา
 4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

หน่วยที่ 4 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,050-15,800  บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก:

 1. กลุ่มวิชาการประกอบอาชีพ จำนวน 4 อัตรา

ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,050-15,800
อัตราว่าง: 318
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กศน. :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. – 30 ก.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กศน.

ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
17 กรกฎาคม 2020
End:
30 กรกฎาคม 2020
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/9634/

Venue

กศน.
กศน. หนองคาย Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com