Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 14 ธ.ค. -27 ธ.ค. 2565 รวม 36 อัตรา,

14 ธันวาคม 2022 - 27 ธันวาคม 2022

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 14 ธ.ค. -27 ธ.ค. 2565 รวม 36 อัตรา,

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ลิงค์: https://ehenx.com/17981/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้ตรวจสอบภายใน,เลขานุการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักทรัพยากรบุคคล,นักบริหารพัสดุ,นักบริการการลงทุน,เศรษฐกร,นักวิเคราะห์,วิศวกร,นักบริหารการเงิน,นักบัญชี,นักวิทยาศาสตร์,นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: -15,000
อัตราว่าง: 36
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ชลบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 ธ.ค. – 27 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดรับสมัคร

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๘๕ / ๒๕๖๕

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีล่วนสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ปัจจุบันกำลังดำเนินการพัฒนาและขยาย โครงการต่าง ๆ และเป็นหน่วยงานที่มีโครงสร้างวิธีการบริหารที่ทันสมัย มีสวัสดิการ เงินเดือน และสิทธิประโยชน์ เฉกเช่นรัฐวิสาหกิจชั้นนำทั่วไป มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจำนวน ๓๗ อัตรา โดยมี รายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ตรวจสอบภายใน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เลขานุการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักทรัพยากรบุคคล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักบริหารพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักบริการการลงทุน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เศรษฐกร

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


นักวิเคราะห์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกร

อัตราว่าง : 12 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักบริหารการเงิน

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักบัญชี

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


นักวิทยาศาสตร์

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ตรวจสอบภายใน

– วุฒิปริญญาตรีทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ บัญชี การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และ วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์


เลขานุการ

– วุฒิปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชา บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ บัญชี เเศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัญประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยา นิติศาสตร์ สังคมสงค์เคราะห์ สุขศึกษา พาณิชยศาสตร์ พัฒนาชุมชน ปรัชญา การเงินการธราคาร


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

– วุฒิปริญญาตรีทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมซอฟแวร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ


นักทรัพยากรบุคคล

– วุฒิปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ สถิติ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ มุษยศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือปริญญาการจัดการทรับยากรมนุษย์


นักบริหารพัสดุ

– วุฒิปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ  สถิติ รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์  มนุษยศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ ศรษฐศาสตร์ สถิติ


นักบริการการลงทุน

– วุฒิปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์  มนุษยศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ ศรษฐศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ หรือปริญญาที่เกี่ยวข้องกทางด้านการตลาด


เศรษฐกร

– วุฒิปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี  พาณิชยศาสตร์ การเงินและการธนาคาร
– วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์  บริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงินการธนาคาร
คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ 6
1) หากผู้สมัครใช้คุณวุฒิปริญญาตรีในการสมัครผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านเศรษฐศาสตร์  หรือที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี (ต้องแนบเอกสารแสดงประสบการณ์ในระบบรับสมัครเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติ) หรือ
2) หากใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัครผู้สมัครจะมีหรือไม่มีประสบกาณ์ในการทำงานก็ได้


นักวิเคราะห์

– วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโททางเศวษฐศาสตร์  บริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์  การเงินการธนาคาร
คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ 6
1)หากผู้สมัครใช้คุณวุฒิปริญญาตรีในการสมัครผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านวิเคราะห์  หรือที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี (ต้องแนบเอกสารแสดงประสบการณ์ในระบบรับสมัครเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติ)  หรือ
2) หากใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัครผู้สมัครจะมีหรือไม่มีประสบกาณ์ในการทำงานก็ได้


วิศวกร

  • วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา และอุตสาหการ สิ่งแวดล้อม
  • พลังงาน เคมี
    – ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศกรรมฯ (ใบ กว.)
  • คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ 6
    1) หากผู้สมัครใช้คุณวุฒิปริญญาตรีในการสมัครผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี (ต้องแนบเอกสารแสดงประสบการณ์ในระบบรับสมัครเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติ)  หรือ
    2) หากใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัครผู้สมัครจะมีหรือไม่มีประสบกาณ์ในการทำงานก็ได้

นักบริหารการเงิน

– วุฒิปริญญาตรีทางการบัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์


นักบัญชี

– วุฒิปริญญาตรีทางการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางบัญชี


นักวิทยาศาสตร์

– วุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี อาชีวอนามัย และความปลอดภัย สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย หรือ ปริญญาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
– วุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี สิ่งแวดล้อม/พลังงาน สุขาภิบาล ความปลอดภัยแลพอาชีวอานมัย หรือปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี หรือสิ่งแวดล้อม
คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ 6
1) หากผู้สมัครใช้คุณวุฒิปริญญาตรีในการสมัครผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์/ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย หรือที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี (ต้องแนบเอกสารแสดงประสบการณ์ในระบบรับสมัครเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติ)  หรือ
2) หากใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัครผู้สมัครจะมีหรือไม่มีประสบกาณ์ในการทำงานก็ได้


นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม

– วุฒิปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
1) วุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโททางบริการธุรกิจ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สถิติ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
2) หากผู้สมัครใช้คุณวุฒิปริญญาตรีในการสมัครผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านการบริหารงานนิคมฯ หรือปฏิบัติในนิคม/ชุมชนสัมพันธ์ หรือที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี  (ต้องแนบเอกสารแสดงประสบการณ์ในระบบรับสมัครเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติ)  หรือ หรือ
3) หากใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัครผู้สมัครจะมีหรือไม่มีประสบกาณ์ในการทำงานก็ได้


วิธีการสมัครงานพนักงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค. – 27 ธ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 12 ธ.ค. 2565
สอบวันที่: 12 ธ.ค. 2565
ประกาศผลสอบ: 12 ธ.ค. 2565
ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: ผู้ตรวจสอบภายใน,เลขานุการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักทรัพยากรบุคคล,นักบริหารพัสดุ,นักบริการการลงทุน,เศรษฐกร,นักวิเคราะห์,วิศวกร,นักบริหารการเงิน,นักบัญชี,นักวิทยาศาสตร์,นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: -15,000
อัตราว่าง: 36
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ชลบุรี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค. – 27 ธ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 12 ธ.ค. 2565
สอบวันที่: 12 ธ.ค. 2565
ประกาศผลสอบ: 12 ธ.ค. 2565
ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
14 ธันวาคม 2022
End:
27 ธันวาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17981/

Venue

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com