Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ก.พ.

19 กันยายน 2019 - 9 ตุลาคม 2019

“ก.พ. ประกาศผลสอบสอบผ่าน19814

ก.พ. ประกาศผลสอบ ภาค ก. ก.พ. 2562

ประกาศสำนักงาน ก.พ.

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 และได้ดำเนินการสอบข้อเขียนไปแล้วนั้น

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ประมวลผลการสอบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 จำนวนทั้งสิ้น 19,814 ราย โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ แยกตามศูนย์สอบ ระดับวุฒิการศึกษา วันที่สอบ และรอบที่สอบ ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ส่อบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ได้ทราบว่า

1. หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. สามารถใช้ได้ตลอดไป เว้นแต่ ก.พ. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

2. หนงสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าสามารถนำไปใช้ในการสอบแข่งขันในระดับวุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่าได้

3. หนังสือรับรองนี้สามารถใช้ในการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลคเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนราชการต่างๆ ในตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครของส่วนราชการนั้นกำหนดว่าคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป โดยหนังสือรับรองฉะบับนี้จะมีผลใช้ได้ต่อเมื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และต้องสำเร็จการศึกษาตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบ หรือสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562

4. ผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. สามารถพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ได้ทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th และ http://job.ocsc.go.th หัวข้อ “พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อม password เพื่อยืนยันสถานะผู้สอบผ่าานได้ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

5. เมื่อส่วนราชการใดประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ โดยรับสมัครจากผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ให้ผู้ที่สอบผ่านซึ่งมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครไปยื่นใบสมัครสอบ โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือรับงรองผลการสอบผ่านฯ ที่พิมพ์จากเว็บไซต์ตามข้อ 4 พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องแล้ว ไปแสดงต่อส่วนราชการนั้นๆ

6. สำนักงาน ก.พ. จะออกหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.ให้ตาม ชื่อ-นามสกุล ที่ผู้สมัครสอบบันทึกข้อมูลการสมัครสอบไว้เดิม หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หลังการสมัครสอบให้แนบเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล พร้อมกับหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน เพื่อยื่นสมัครสอบที่ส่วนราชการที่ประกาศรับสมัครสอบได้

7. หากปรากฎภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็ฯผู้มีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ตามประกาศสำนักงาน ก.พ. ฉบับนี้ ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้

8. ผลการอบเมื่อเป็นโมฆะ เมื่อ

(1) เลชขประจำตัวประชาชนของผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ไม่ตงกับเลขประจำตัวประชาชนของกรมการปกครอง

(2) ผู้สอบผ่านไม่สำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2562

9. สำหรับผู้สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 ให้นำหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU-TEP หรือ TU-GET ที่ยังไม่หมดอายุการรับรองผลการทดสอบและได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของการทดสอบนั้นๆ ยื่นทางไปรษณีย์ ภายใน 27 พฤศจิกายน 2562 เพื่อสำนักงาน ก.พ. จะได้ตรวจสอบและออกหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2562 เพิ่มเติมในครั้งค่อไป ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ

ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2562

ตำแหน่ง: ประกาศผลสอบสอบผ่าน19814
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน ก.พ.  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ก.พ. ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2562 – 9 ตุลาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “ก.พ.

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
19 กันยายน 2019
End:
9 ตุลาคม 2019
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://ehenx.com/3495/

Venue

ก.พ.
ก.พ. Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com