Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ท่าอากาศยานไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-7 ก.พ. 2566 รวม 833 อัตรา,

25 มกราคม 2023 - 7 กุมภาพันธ์ 2023

ท่าอากาศยานไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-7 ก.พ. 2566 รวม 833 อัตรา,

ท่าอากาศยานไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/18026/ หรือ
ตำแหน่ง: ลูกจ้างชั่วคราว,เจ้าหน้าที่ตรวจค้น,เจ้าหน้ารักษาความปลอดภัย,เจ้าหน้าที่ดับเพลิง,เจ้าหน้าที่ทำลายวัตถุระเบิด
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,620-16,050
อัตราว่าง: 833
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 7 ก.พ. 2566
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ท่าอากาศยานไทย เปิดรับสมัคร

ประกาศบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

เรื่อง การรับสมัครบุคคล

ด้วย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวของ ทอท. ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 ชี่งแกิไขเพิ่มเดิมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติ มาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550 และ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2558 ระเบียบ ทอท. ว่าด้วย การบรรจุ การแต่งตั้ง การพ้นสภาพ วินัย การดำเนินการทางวินัย การลงโทษ และการอุทธรณ์ของพนักงาน พ.ศ.2554 และระเบียบ ทอท. ว่าด้วย การจ้าง การแต่งตั้ง การพ้นสภาพ วินัย การดำเนินการทางวินัย การลงโทษ และการอุทธรณ์ของลูกจ้าง พ.ศ.2554 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ลูกจ้างชั่วคราว

อัตราว่าง : 111 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10620-11770 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*


เจ้าหน้าที่ตรวจค้น

อัตราว่าง : 131 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11770- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*


เจ้าหน้ารักษาความปลอดภัย

อัตราว่าง : 575 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10620- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


เจ้าหน้าที่ดับเพลิง

อัตราว่าง : 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16050- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เจ้าหน้าที่ทำลายวัตถุระเบิด

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16050- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ตำแหน่งหมายเลข 207 ลูกจ้างชวคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานตรวจค้น ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(จำนวน 107 อัตรา)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.    ไม่จำกัดเพศ หากเป็นชาย ต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร มาแล้ว หรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
2.    มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่จำกัดสาขา
3.    อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,770.-บาท
4.    อายุของผู้สมัคร
4.1    มีอายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
4.2    มีอายุมากกว่า 28 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
(1)    ต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านตรวจคันในหน้าที่หลัก (การวิเคราะห์ภาพ
จากเครื่องเอ็กซเรย์ และ/หรือ ตรวจคันบุคคล) ของท่าอากาศยานรวมระยะเวลาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร
(2)    มีใบรับรองพนักงานตรวจค้นจาก กพท.
(3)    มีหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุตำแหน่ง/หน้าที่งาน และวันเริ่มต้น-วันสิ้นสุด ของการทำงาน
(4)    มีหนังสือรับรองหรือประกาศบียบัตรการผ่านการอบรมหลักสูตร 3 ม. เพื่อมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย หรือหลักสูตรตามแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน แห่งชาติ
5.    ค่าความสัมพันธ์ของส่วนสูงและนํ้าหนัก
5.1    เพศชาย มีส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 165 ชม. และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
อยู่ระหว่าง 20.00 – 27.00
5.2    เพศหญิง มีส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 155 ชม. และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
อยู่ระหว่าง 20.00 – 27.00
6.    มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
7.    มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่เป็นโรคตาบอดสีและไม่มีความบกพร่องในการพูดและพิง เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตรวจคัน
8.    สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได้
9.    หากมีประสบการณ์การทำงานด้านตรวจคันในหน้าที่หลัก (การวิเคราะห์ภาพ จากเครื่องเอ็กซเรย์ และ/หรือ ตรวจคันบุคคล) ของท่าอากาศยาน และมีความรู้ความสามารถในการพิง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี หรือมีทักษะในการปฏิสัมพันธ์ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


ตำแหน่งหมายเลข 211 เจ้าหน้าที่ตรวจค้น ระดับ 2 ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (จำนวน 67 อัตรา)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.    ไม่จำกัดเพศ หากเป็นชาย ต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้ว หรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
2.    มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่จำกัดสาขา
3.    กลุ่มผู้สมัคร
3.1    กรณีเป็นหรือเคยเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานตรวจค้นหรือปฏิบัติงานเฝ็าตรวจการณ์ ผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของ ทอท. และปฏิบัติงานกับ ทอท.จนถึงวันสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือลาออก ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา
(1)    ต้องมีประสบการณ์ด้านตรวจค้นในหน้าที่หลัก (การวิเคราะห์ภาพจาก เครื่องเอ็กซ์เรย์ และ/หรือ ตรวจค้นบุคคล) ของท่าอากาศยานรวมระยะเวลาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร
(2)    ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงานไม่ตํ่ากว่าระดับดีมาก ในปีงบประมาณสุดท้าย ที่ปฏิบัติงานกับ ทอท.
(3)    ไม่ถูกลงโทษทางวินัย ในปีงบประมาณสุดท้ายที่ปฏิบัติงานกับ ทอท.
(4)    เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด ในปีงบประมาณสุดท้ายที่ปฏิบัติงานกับ ทอท.
(5)    มีหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุตำแหน่ง/หน้าที่งาน และวันเริ่มต้น-วันสิ้นสุด ของการทำงาน
(6)    มีหนังสือรับรองหรือประกาศนียบัตรการผ่านการอบรมหลักสูตร 3 ม. เพื่อมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย หรือหลักสูตรตามแผนปีกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน แห่งชาติ
3.2    กรณีบุคคลทั่วไป
(1)    ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านตรวจค้นในหน้าที่หลัก (การวิเคราะห์ภาพ จากเครื่องเอ็กซ์เรย์ และ/หรือ ตรวจค้นบุคคล) ของท่าอากาศยานรวมระยะเวลาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร
(2)    มีใบรับรองพนักงานตรวจค้นจาก กพท.
(3)    มีหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุตำแหน่ง/หน้าที่งาน และวันเริ่มต้น-วันสิ้นสุด ของการทำงาน
(4)    มีหนังสือรับรองหรือประกาศนียบัตรการผ่านการอบรมหลักสูตร 3 ม. เพื่อมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย หรือหลักสูตรตามแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน แห่งชาติ
4.    อายุของผู้สมัคร
4.1    กรณีเป็นหรือเคยเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานตรวจค้นของ ทอท. ต้องมีอายุ
ไม่ตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
4.2    กรณีบุคคลทั่วไป ต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
5.    อัตราเงินเดือน
5.1    กรณีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานตรวจค้นของ ทอท. ที่ปฏิบัติงานกับ ทอท.
จนถึงวันเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจค้น ระดับ 2 ให่ได้รับอัตราเงินเดือนเท่ากับอัตราค่าจ้างเดือนสุดท้าย ของการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทอท.
5.2    กรณีบุคคลทั่วไปและลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานตรวจค้นของ ทอท. ที่สิ้นสุดสัญญาจ้าง ก่อนวันเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจค้น ระดับ 2 อัตราเงินเดือนเดือนละ 11,770.- บาท
6.    ค่าความสัมพันธ์ของส่วนสูงและนํ้าหนัก
6.1    เพศชาย มีส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 165 ชม. และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
อยู่ระหว่าง 20.00 – 27.00
6.2    เพศหญิง มีส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 155 ชม. และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
อยู่ระหว่าง 20.00 – 27.00
7.    มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
8.    ไม่เป็นโรคตาบอดสี และไม่มีความบกพร่องในการพูดและพิง มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตรวจค้น
9.    สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได้
10.    หากผ่านการอบรมหลักสูตร Microsoft Word และ Microsoft Excel หรือมีความรู้ ความสามารถในการพิง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี หรือมีทักษะในการ ปฏิสัมพันธ์ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


ตำแหน่งหมายเลข 212 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ระดับ 1 ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (จ้านวน 307 อัตรา)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.    ไม่จำกัดเพศ หากเป็นชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารประจำการหรือกองประจำการ หรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3 มาแล้ว
2.    มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
3.    กลุ่มผู้สมัคร
3.1    กรณีเป็นหรือเคยเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย หรือปฏิบัติงาน เฝืาตรวจการณ์ผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หรือปฏิบัติงานตรวจค้นของ ทอท. และปฏิบัติงานกับ ทอท. จนถึงวันสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือลาออก ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา
(1)    ต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานและ/ หรือการบิน ของท่าอากาศยานรวมระยะเวลาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร
(2)    ต้องมีผลการประเมินการทำงานไม่ตํ่ากว่าระดับดีมาก ในปีงบประมาณสุดท้าย ที่ปฏิบัติงานกับ ทอท.
(3)    ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ในปีงบประมาณสุดท้ายที่ปฏิบัติงานกับ ทอท.
(4)    เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด ในปีงบประมาณสุดท้ายที่ปฏิบัติงานกับ ทอท.
(5)    มีหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุตำแหน่ง/หน้าที่งาน และวันเริ่มต้น-สิ้นสุดของ การทำงาน
(6)    มีหนังสือรับรองหรือประกาศนืยบัตรการผ่านการอบรมหลักสูตร 3 ม. เพื่อมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย หรือหลักสูตรตามแผนผึเกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน แห่งชาติ
3.2    กรณีบุคคลทั่วไป
(1)    ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านงานรักษาความปลอดภัย หรืองาน ตรวจค้นของท่าอากาศยานและ/หรือการบิน ของท่าอากาศยานรวมระยะเวลาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร
(2)    มีหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุตำแหน่ง/หน้าที่งาน และวันเริ่มต้น-สิ้นสุดของ การทำงาน
(3)    มีหนังสือรับรองหรือประกาศนียบัตรการผ่านการอบรมหลักสูตร 3 ม. เพื่อมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย หรือหลักสูตรตามแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน แห่งชาติ
4.    อายุของผู้สมัคร
4.1    กรณีเป็นหรือเคยเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย หรือปฏิบัติงานเฝืาตรวจการณ์ผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CC1A/) หรือปฏิบัติงานตรวจคันของ ทอท. ต้องมีอายุ ไม่ตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
4.2    กรณีบุคคลทั่วไป ต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
5.    อัตราเงินเดือน
5.1    กรณีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย หรือปฏิบัติงาน เฝ็าตรวจการณ์ผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หรือปฏิบัติงานตรวจคันของ ทอท. ที่ปฏิบัติงานกับ ทอท. จนถึงวันเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ระดับ 1 ให้ได้รับอัตราเงินเดือนเท่ากับอัตราค่าจ้าง เดือนสุดท้ายของการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทอท.
5.2    กรณีบุคคลทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย หรือปฏิบัติงาน เฝืาตรวจการณ์ผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หรือปฏิบัติงานตรวจคันของ ทอท. ที่สิ้นสุดสัญญาจ้างก่อนวัน เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ระดับ 1 อัตราเงินเดือนเดือนละ 10,620.- บาท
6.    ค่าความสัมพันธ์ของส่วนสูงและนํ้าหนัก
6.1    เพศชาย มีส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 165 ชม. และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
อยู่ระหว่าง 20.00 – 27.00
6.2    เพศหญิง มีส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 155 ซม. และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
อยู่ระหว่าง 20.00 – 27.00
7.    ไม่เป็นโรคตาบอดสี และเป็นผู้ไม่มีความบกพร่องในการพูดและฟ้ง มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
8.    สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได้
9.    หากผ่านการอบรมหลักสูตร Microsoft Word และ Microsoft Excel หรือมีความรู้ ความสามารถในการฟ้ง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี หรือมีทักษะในการ ปฏิสัมพันธ์ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ตำแหน่งหมายเลข 213 เจ้าหน้าที่ดับเพลิง ระดับ 3 ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (จำนวน 10 อัตรา)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.    เพศชาย และต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้ว หรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
2.    มีอายุไม่ตํ่ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
3.    มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
4.    อัตราเงินเดือน
4.1    กรณีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัยของ ทอท. ใหได้รับอัตรา เงินเดือนเท่ากับอัตราค่าจ้างเดือนสุดท้ายของการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทอท.
4.2    กรณีบุคคลทั่วไป อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท
5.    มีผลสอบ TOEIC ไม่ตํ่ากว่า 550 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL Paper ไม่ตํ่ากว่า 510 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL CBT ไม่ตํ่ากว่า 180 คะแนน หรือผลสอบ TOEFL IBT ไม่ตํ่ากว่า 64 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ตํ่ากว่า 5.0 คะแนน โดยผลสอบสามารถใช้ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ
6.    มีส่วนสูงไม่ตากว่า 167 ซม. และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ระหว่าง 20.00 – 25.00
7.    ไม่เป็นโรคตาบอดลี และเป็นผู้ไม่มีความบกพร่องในการพูดและพิง มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย
8.    กรณีผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยานพาณิชย์ชั้นต้น จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ
9.    หากมีประสบการณ์การทำงานด้านที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม หรือมาตรฐาน หรือฝึกอบรม ด้านดับเพลิงและกู้ภัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
10.    สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได้
11.    มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ พิง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี


ตำแหน่งหมายเลข 311 เจ้าหน้าที่ตรวจค้น ระดับ 2 ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานดอนเมือง (จำนวน 20 อัตรา)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.    ไม่จำกัดเพศ หากเป็นชาย ต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้ว หรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
2.    มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่จำกัดสาขา
3.    กลุ่มผู้สมัคร
3.1    กรณีเป็นหรือเคยเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานตรวจค้นหรือปฏิบัติงานเฝ็าตรวจการณ์ ผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของ ทอท. และปฏิบัติงานกับ ทอท.จนถึงวันสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือลาออก ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา
(1)    ต้องมีประสบการณ์ด้านตรวจค้นในหน้าที่หลัก (การวิเคราะห์ภาพจาก เครื่องเอ็กซ์เรย์ และ/หรือ ตรวจค้นบุคคล) ของท่าอากาศยานรวมระยะเวลาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร
(2)    ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงานไม่ตํ่ากว่าระดับดีมาก ในปีงบประมาณสุดท้าย ที่ปฏิบัติงานกับ ทอท.
(3)    ไม่ถูกลงโทษทางวินัย ในปีงบประมาณสุดท้ายที่ปฏิบัติงานกับ ทอท.
(4)    เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด ในปีงบประมาณสุดท้ายที่ปฏิบัติงานกับ ทอท.
(5)    มีหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุตำแหน่ง/หน้าที่งาน และวันเริ่มต้น-วันสิ้นสุด ของการทำงาน
(6)    มีหนังสือรับรองหรือประกาศนึยบัตรการผ่านการอบรมหลักสูตร 3 ม. เพื่อมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย หรือหลักสูตรตามแผนผิกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน แห่งชาติ
3.2    กรณีบุคคลทั่วไป
(1)    ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านตรวจค้นในหน้าที่หลัก (การวิเคราะห์ภาพ จากเครื่องเอ็กซ์เรย์ และ/หรือ ตรวจค้นบุคคล) ของท่าอากาศยานรวมระยะเวลาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร
(2)    มีใบรับรองพนักงานตรวจค้นจาก กพท.
(3)    มีหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุตำแหน่ง/หน้าที่งาน และวันเริ่มต้น-วันสิ้นสุด ของการทำงาน
(4) มีหนังสือรับรอง…
2
(4)    มีหนังสือรับรองหรือประกาศนียบัตรการผ่านการอบรมหลักสูตร 3 ม. เพื่อมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย หรือหลักสูตรตามแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน แห่งชาติ
4.    อายุของผู้สมัคร
4.1    กรณีเป็นหรือเคยเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานตรวจค้นของ ทอท. ต้องมีอายุ
ไม่ตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
4.2    กรณีบุคคลทั่วไป ต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
5.    อัตราเงินเดือน
5.1    กรณีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานตรวจค้นของ ทอท. ที่ปฏิบัติงานกับ ทอท.
จนถึงวันเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจค้น ระดับ 2 ใท้ได้รับอัตราเงินเดือนเท่ากับอัตราค่าจ้างเดือนสุดท้าย ของการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทอท.
5.2    กรณีบุคคลทั่วไปและลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานตรวจค้นของ ทอท. ที่สิ้นสุดสัญญาจ้าง ก่อนวันเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจค้น ระดับ 2 อัตราเงินเดือนเดือนละ 11,770.- บาท
6.    ค่าความสัมพันธ์ของส่วนสูงและนํ้าหนัก
6.1    เพศชาย มีส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 165 ชม. และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
อยู่ระหว่าง 20.00 – 27.00
6.2    เพศหญิง มีส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 155 ชม.■และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
อยู่ระหว่าง 20.00 – 27.00
7.    มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
8.    ไม่เป็นโรคตาบอดลี และไม่มีความบกพร่องในการพูดและพิง มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตรวจค้น
9.    สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได้
10.    หากผ่านการอบรมหลักสูตร Microsoft Word และ Microsoft Excel หรือมีความรู้ ความสามารถในการพิง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี หรือมีทักษะในการ ปฏิสัมพันธ์ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
(3) มีหนังสือรับรอง…


ตำแหน่งหมายเลข 312 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ระดับ 1 ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานดอนเมือง
(จ้านวน 89 อัตรา)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.    ไม่จำกัดเพศ หากเป็นชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารประจำการหรือกองประจ้าการ หรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3 มาแล้ว
2.    มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
3.    กลุ่มผู้สมัคร
3.1    กรณีเป็นหรือเคยเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย หรือปฏิบัติงาน เฝ็าตรวจการณ์ผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CC7V) หรือปฏิบัติงานตรวจค้นของ ทอท. และปฏิบัติงานกับ ทอท. จนถึงวันสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือลาออก ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นด้นมา
(1)    ต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานและ/ หรือการบิน ของท่าอากาศยานรวมระยะเวลาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร
(2)    ต้องมีผลการประเมินการทำงานไม่ตํ่ากว่าระดับดีมาก ในปีงบประมาณสุดท้าย ที่ปฏิบัติงานกับ ทอท.
(3)    ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ในปีงบประมาณสุดท้ายที่ปฏิบัติงานกับ ทอท.
(4)    เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด ในปีงบประมาณสุดท้ายที่ปฏิบัติงานกับ ทอท.
(5)    มีหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุตำแหน่ง/หน้าที่งาน และวันเริ่มต้น-สิ้นสุดของ การทำงาน
(6)    มีหนังสือรับรองหรือประกาศนียบัตรการผ่านการอบรมหลักสูตร 3 ม. เพื่อมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย หรือหลักสูตรตามแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน แห่งชาติ
3.2    กรณีบุคคลทั่วไป
(1)    ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านงานรักษาความปลอดภัย หรืองาน ตรวจค้นของท่าอากาศยานและ/หรือการบิน ของท่าอากาศยานรวมระยะเวลาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร
(2)    มีหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุตำแหน่ง/หน้าที่งาน และวันเริ่มต้น-สิ้นสุดของ การทำงาน
2
(3)    มีหนังสือรับรองหรือประกาศนียบัตรการผ่านการอบรมหลักสูตร 3 ม. เพื่อมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย หรือหลักสูตรตามแผนสกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน แห่งชาติ
4.    อายุของผู้สมัคร
4.1    กรณีเป็นหรือเคยเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย หรือปฏิบัติงานเฝ็าตรวจการณ์ผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หรือปฏิบัติงานตรวจค้นของ ทอท. ต้องมีอายุ ไม่ตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
4.2    กรณีบุคคลทั่วไป ต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
5.    อัตราเงินเดือน
5.1    กรณีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย หรือปฏิบัติงาน เฝืาตรวจการณ์ผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หรือปฏิบัติงานตรวจค้นของ ทอท. ที่ปฏิบัติงานกับ ทอท. จนถึงวันเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ระดับ 1 ให่ได้รับอัตราเงินเดือนเท่ากับอัตราค่าจ้าง เดือนสุดท้ายของการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทอท.
5.2    กรณีบุคคลทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย หรือปฏิบัติงาน เฝ็าตรวจการณ์ผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หรือปฏิบัติงานตรวจค้นของ ทอท. ที่สิ้นสุดสัญญาจ้างก่อนวัน เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ระดับ 1 อัตราเงินเดือนเดือนละ 10,620.- บาท
6.    ค่าความสัมพันธ์ของส่วนสูงและนํ้าหนัก
6.1    เพศชาย มีส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 165 ชม. และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
อยู่ระหว่าง 20.00 – 27.00
6.2    เพศหญิง มีส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 155 ซม. และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
อยู่ระหว่าง 20.00 – 27.00
7.    ไม่เป็นโรคตาบอดลี และเป็นผู้ไม่มีความบกพร่องในการพูดและฟ้ง มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
8.    สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได้
9.    หากผ่านการอบรมหลักสูตร Microsoft Word และ Microsoft Excel หรือมีความรู้ ความสามารถในการฟ้ง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี หรือมีทักษะในการ ปฏิสัมพันธ์ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


ตำแหน่งหมายเลข 313 เจ้าหน้าที่ทำลายวัตถุระเบิด ระดับ 3 ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานดอนเมือง
(จำนวน 3 อัตรา)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.    เพศชาย และต้องผ่านการรับราชการทหารประจำการมาแล้ว
2.    มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับประกาศปิยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตร จากโรงเรียนจ่าอากาศ หรือประกาศปิยบัตรจากโรงเรียนชุมพลทหารเรือ หรือประกาศปิยบัตรจากโรงเรียนนายสิบ ทหารบก, โรงเรียนนายสิบตำรวจ หรือ โรงเรียนช่างฝืมือทหาร
3.    มีอายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
4.    อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท
5.    มีประสบการณ์ด้านทำลายวัตถุระเบิดของกองทัพ หรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี
6.    มีใบประกาศปิยบัตรหลักสูตรทำลายวัตถุระเบิดหรือทำลายอมภัณฑ์
7.    ผ่านการอบรมหลักสูตรทำลายวัตถุระเบิดของหน่วยงานราชการ
8.    ไม่เข็นโรคตาบอดสี และไม่มีความบกพร่องในการพูดและพิง มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
9.    สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได้
10.    หากผ่านการอบรมหลักสูตร Microsoft Word และ Microsoft Excel หรือมีความรู้ ความสามารถในการพิง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ หรือมีประสบการณ์การทำงานด้านการรักษา ความปลอดภัยท่าอากาศยาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


ตำแหน่งหมายเลข 314 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานเสาตรวจการณ์ผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานดอนเมือง
(จำนวน 4 อัตรา)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.    ไม่จำกัดเพศ หากเป็นชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหารมาแล้ว หรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
2.    มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
3.    อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,620.- บาท
4.    อายุของผู้สมัคร
4.1    มีอายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
4.2    มีอายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
(1)    มีประสบการณ์การทำงานด้านงานเฝ็าตรวจการณ์ผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด
รวมระยะเวลาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงนับถึงวันที่สมัคร
(2)    มีหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุตำแหน่ง/หน้าที่งาน และวันเริ่มต้น-สิ้นสุด ของการทำงาน
5.    ไม่เป็นโรคตาบอดสี และเป็นผู้ไม่มีความบกพร่องในการพูดและพิง มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานเฝ็าตรวจการณ์ผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด
6.    สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได้
7.    หากมีประสบการณ์ด้านงานเฝีาตรวจการณ์ผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด หรือมีความรู้ ความสามารถในการพิง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ หรือมีทักษะในการปฏิสัมพันธ์ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
(4) มีหนังสือรับรอง…


ตำแหน่งหมายเลข 411 เจ้าหน้าที่ตรวจค้น ระดับ 2
ส่วนรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานหาดใหญ่
(จำนวน 15 อัตรา)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.    ไม่จำกัดเพศ หากเป็นชาย ต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้ว หรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
2.    มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่จำกัดสาขา
3.    กลุ่มผู้สมัคร
3.1    กรณีเป็นหรือเคยเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานตรวจค้นหรือปฏิบัติงานเฝ็าตรวจการณ์ ผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของ ทอท. และปฏิบัติงานกับ ทอท.จนถึงวันสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือลาออก ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา
(1)    ต้องมีประสบการณ์ด้านตรวจค้นในหน้าที่หลัก (การวิเคราะห์ภาพจาก
เครื่องเอ็กซ์เรย์ และ/หรือ ตรวจค้นบุคคล) ของทำอากาศยานรวมระยะเวลาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร
(2)    ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงานไม่ตํ่ากว่าระดับดีมาก ในปีงบประมาณสุดท้าย ที่ปฏิบัติงานกับ ทอท.
(3)    ไม่ถูกลงโทษทางวินัย ในปีงบประมาณสุดท้ายที่ปฏิบัติงานกับ ทอท.
(4)    เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด
ในปีงบประมาณสุดท้ายที่ปฏิบัติงานกับ ทอท.
(5)    มีหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุตำแหน่ง/หน้าที่งาน และวันเริ่มต้น-วันสิ้นสุด ของการทำงาน
(6)    มีหนังสือรับรองหรือประกาศนียบัตรการผ่านการอบรมหลักสูตร 3 ม.
เพื่อมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย หรือหลักสูตรตามแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน แห่งชาติ
3.2    กรณีบุคคลทั่วไป
(1)    ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านตรวจค้นในหน้าที่หลัก (การวิเคราะห์ภาพ
จากเครื่องเอ็กซ์เรย์ และ/หรือ ตรวจค้นบุคคล) ของท่าอากาศยานรวมระยะเวลาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร
(2)    มีใบรับรองพนักงานตรวจค้นจาก กพท.
(3)    มีหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุตำแหน่ง/หน้าที่งาน และวันเริ่มต้น-วันสิ้นสุด ของการทำงาน
2
(4)    มีหนังสือรับรองหรือประกาศนียบัตรการผ่านการอบรมหลักสูตร 3 ม. เพื่อมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย หรือหลักสูตรตามแผนนิกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน แห่งชาติ
4.    อายุของผู้สมัคร
4.1    กรณีเป็นหรือเคยเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานตรวจค้นของ ทอท. ต้องมีอายุ
ไม่ตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
4.2    กรณีบุคคลทั่วไป ต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
5.    อัตราเงินเดือน
5.1    กรณีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานตรวจค้นของ ทอท. ที่ปฏิบัติงานกับ ทอท.
จนถึงวันเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจค้น ระดับ 2 ให้ได้รับอัตราเงินเดือนเท่ากับอัตราค่าจ้างเดือนสุดท้าย ของการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทอท.
5.2    กรณีบุคคลทั่วไปและลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานตรวจค้นของ ทอท. ที่สิ้นสุดสัญญาจ้าง ก่อนวันเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจค้น ระดับ 2 อัตราเงินเดือนเดือนละ 11,770.- บาท
6.    ค่าความสัมพันธ์ของส่วนสูงและนํ้าหนัก
6.1    เพศชาย มีส่วนสูงไม1ตํ่ากว่า 165 ชม. และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
อยู่ระหว่าง 20.00 – 27.00
6.2    เพศหญิง มีส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 155 ชม. และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
อยู่ระหว่าง 20.00 – 27.00
7.    มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
8.    ไม่เป็นโรคตาบอดสื และไม่มีความบกพร่องในการพูดและพิง มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตรวจค้น
9.    สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได้
10.    หากผ่านการอบรมหลักสูตร Microsoft Word และ Microsoft Excel หรือมีความรู้ ความสามารถในการพิง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี หรือมีทักษะในการ ปฏิสัมพันธ์ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
11.    มีภูมิลำเนาอยูในจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทยโดยต้องเข้าอยู่ในทะเบียนบ้าน มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร


ตำแหน่งหมายเลข 412 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ระดับ 1 ส่วนรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานหาดใหญ่
(จำนวน 38 อัตรา)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.    ไม่จำกัดเพศ หากเป็นชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารประจำการหรือกองประจำการ หรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3 มาแล้ว
2.    มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
3.    กลุ่มผู้สมัคร
3.1    กรณีเป็นหรือเคยเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย หรือปฏิบัติงาน เฝ็าตรวจการณ์ผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หรือปฏิบัติงานตรวจคันของ ทอท. และปฏิบัติงานกับ ทอท. จนถึงวันสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือลาออก ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา
(1)    ต้องมีประสบการณ์การทำงานต้านรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานและ/ หรือการบิน ของท่าอากาศยานรวมระยะเวลาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร
(2)    ต้องมีผลการประเมินการทำงานไม่ตํ่ากว่าระดับดีมาก ในปีงบประมาณสุดท้าย ที่ปฏิบัติงานกับ ทอท.
(3)    ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ในปีงบประมาณสุดท้ายที่ปฏิบัติงานกับ ทอท.
(4)    เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด ในปีงบประมาณสุดท้ายที่ปฏิบัติงานกับ ทอท.
(5)    มีหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุตำแหน่ง/หน้าที่งาน และวันเริ่มต้น-สิ้นสุดของ การทำงาน
(6)    มีหนังลือรับรองหรือประกาศนียบัตรการผ่านการอบรมหลักสูตร 3 ม. เพื่อมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย หรือหลักสูตรตามแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน แห่งชาติ
3.2    กรณีบุคคลทั่วไป
(1)    ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านงานรักษาความปลอดภัย หรืองาน ตรวจคันของท่าอากาศยานและ/หรือการบิน ของท่าอากาศยานรวมระยะเวลาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร
(2)    มีหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุตำแหน่ง/หน้าที่งาน และวันเริ่มต้น-สิ้นสุดของ การทำงาน
2
(3)    มีหนังสือรับรองหรือประกาศนียบัตรการผ่านการอบรมหลักสูตร 3 ม. เพื่อมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย หรือหลักสูตรตามแผนสกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน แห่งชาติ
4.    อายุของผู้สมัคร
4.1    กรณีเป็นหรือเคยเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย หรือปฏิบัติงานเฝ็าตรวจการณ์ผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หรือปฏิบัติงานตรวจค้นของ ทอท. ต้องมีอายุ ไม่ตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
4.2    กรณีบุคคลทั่วไป ต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
5.    อัตราเงินเดือน
5.1    กรณีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย หรือปฏิบัติงาน เฝ็าตรวจการณ์ผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หรือปฏิบัติงานตรวจค้นของ ทอท. ที่ปฏิบัติงานกับ ทอท. จนถึงวันเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ระดับ 1 ให่ได้รับอัตราเงินเดือนเท่ากับอัตราค่าจ้าง เดือนสุดท้ายของการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทอท.
5.2    กรณีบุคคลทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย หรือปฏิบัติงาน เฝืาตรวจการณ์ผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หรือปฏิบัติงานตรวจค้นของ ทอท. ที่สิ้นสุดสัญญาจ้างก่อนวัน เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ระดับ 1 อัตราเงินเดือนเดือนละ 10,620.- บาท
6.    ค่าความสัมพันธ์ของส่วนสูงและนํ้าหนัก
6.1    เพศชาย มีส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 165 ชม. และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
อยู่ระหว่าง 20.00 – 27.00
6.2    เพศหญิง มีส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 155 ชม. และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
อยู่ระหว่าง 20.00 – 27.00
7.    ไม่เป็นโรคตาบอดลี และเป็นผู้ไม่มีความบกพร่องในการพูดและฟ้ง มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
8.    สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได้
9.    หากผ่านการอบรมหลักสูตร Microsoft Word และ Microsoft Excel หรือมีความรู้ ความสามารถในการพิง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี หรือมีทักษะในการ ปฏิสัมพันธ์ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
10.    มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทยโดยต้องเข้าอยู่ในทะเบียนบ้าน มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร


ตำแหน่งหมายเลข 413 เจ้าหน้าที่ทำลายวัตถุระเบิด ระดับ 3 ส่วนรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานหาดใหญ่
(จำนวน 3 อัตรา)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.    เพศชาย และต้องผ่านการรับราชการทหารประจำการมาแล้ว
2.    มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตร จากโรงเรียนจ่าอากาศ หรือประกาศนียบัตรจากโรงเรียนชุมพลทหารเรือ หรือประกาศนียบัตรจากโรงเรียนนายสิบ ทหารบก, โรงเรียนนายสิบตำรวจ หรือ โรงเรียนช่างฟิมือทหาร
3.    มีอายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
4.    อัตราเงินเดือนเดือนละ 16,050.- บาท
5.    มีประสบการณ์ด้านทำลายวัตถุระเบิดของกองทัพ หรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี
6.    มีใบประกาศนียบัตรหลักสูตรทำลายวัตถุระเบิดหรือทำลายอมภัณฑ์
7.    ผ่านการอบรมหลักสูตรทำลายวัตถุระเบิดของหน่วยงานราชการ
8.    ไม่เป็นโรคตาบอดสี และไม่มีความบกพร่องในการพูดและพิง มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
9.    สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได้
10.    หากผ่านการอบรมหลักสูตร Microsoft Word และ Microsoft Excel หรือมีความรู้ ความสามารถในการพิง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ หรือมีประสบการณ์การทำงานด้านการรักษา ความปลอดภัยท่าอากาศยาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
(4) มีหนังสือรับรอง…


ตำแหน่งหมายเลข 511 เจ้าหน้าที่ตรวจค้น ระดับ 2 ส่วนรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (จำนวน 6 อัตรา)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.    ไม่จำกัดเพศ หากเป็นชาย ต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้ว หรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
2.    มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับประกาศนิยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่จำกัดสาขา
3.    กลุ่มผู้สมัคร
3.1    กรณีเป็นหรือเคยเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานตรวจค้นหรือปฏิบัติงานเฝืาตรวจการณ์ ผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของ ทอท. และปฏิบัติงานกับ ทอท.จนถึงวันสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือลาออก ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา
(1)    ต้องมีประสบการณ์ด้านตรวจค้นในหน้าที่หลัก (การวิเคราะห์ภาพจาก
เครื่องเอ็กซ์เรย์ และ/หรือ ตรวจค้นบุคคล) ของท่าอากาศยานรวมระยะเวลาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร
(2)    ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงานไม่ตํ่ากว่าระดับดีมาก ในปีงบประมาณสุดท้าย ที่ปฏิบัติงานกับ ทอท.
(3)    ไม่ถูกลงโทษทางวินัย ในปีงบประมาณสุดท้ายที่ปฏิบัติงานกับ ทอท.
(4)    เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด
ในปีงบประมาณสุดท้ายที่ปฏิบัติงานกับ ทอท.
(5)    มีหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุตำแหน่ง/หน้าที่งาน และวันเริ่มต้น-วันสิ้นสุด ของการทำงาน
(6)    มีหนังสือรับรองหรือประกาศนียบัตรการผ่านการอบรมหลักสูตร 3 ม.
เพื่อมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย หรือหลักสูตรตามแผนฝืกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน แห่งชาติ
3.2    กรณีบุคคลทั่วไป
(1)    ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ต้านตรวจค้นในหน้าที่หลัก (การวิเคราะห์ภาพ
จากเครื่องเอ็กซ์เรย์ และ/หรือ ตรวจค้นบุคคล) ของท่าอากาศยานรวมระยะเวลาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร
(2)    มีใบรับรองพนักงานตรวจค้นจาก กพท.
(3)    มีหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุตำแหน่ง/หน้าที่งาน และวันเริ่มต้น-วันสิ้นสุด ของการทำงาน
2
(4)    มีหนังสือรับรองหรือประกาศนียบัตรการผ่านการอบรมหลักสูตร 3 ม. เพื่อมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย หรือหลักสูตรตามแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน แห่งชาติ
4.    อายุของผู้สมัคร
4.1    กรณีเป็นหรือเคยเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานตรวจค้นของ ทอท. ต้องมีอายุ
ไม่ตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
4.2    กรณีบุคคลทั่วไป ต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
5.    อัตราเงินเดือน
5.1    กรณีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานตรวจค้นของ ทอท. ที่ปฏิบัติงานกับ ทอท.
จนถึงวันเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจค้น ระดับ 2 ให่ได้รับอัตราเงินเดือนเท่ากับอัตราค่าจ้างเดือนสุดท้าย ของการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทอท.
5.2    กรณีบุคคลทั่วไปและลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานตรวจค้นของ ทอท. ที่สิ้นสุดสัญญาจ้าง ก่อนวันเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจค้น ระดับ 2 อัตราเงินเดือนเดือนละ 11,770.- บาท
6.    ค่าความสัมพันธ์ของส่วนสูงและนํ้าหนัก
6.1    เพศชาย มีส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 165 ชม. และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
อยู่ระหว่าง 20.00 – 27.00
6.2    เพศหญิง มีส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 155 ชม. และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
อยู่ระหว่าง 20.00 – 27.00
7.    มีความรู้พี้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
8.    ไม่เป็นโรคตาบอดสื และไม่มีความบกพร่องในการพูดและพิง มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตรวจค้น
9.    สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได้
10.    หากผ่านการอบรมหลักสูตร Microsoft Word และ Microsoft Excel หรือมีความรู้ ความสามารถในการพิง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี หรือมีทักษะในการ ปฏิสัมพันธ์ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
11.    มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทยโดยต้องเข้าอยู่ในทะเบียนบ้าน มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร
(3) มีหนังสือรับรอง…


ตำแหน่งหมายเลข 512 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ระดับ 1 ส่วนรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
(จำนวน 27 อัตรา)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.    ไม่จำกัดเพศ หากเป็นชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารประจำการหรือกองประจำการ หรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3 มาแล้ว
2.    มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
3.    กลุ่มผู้สมัคร
3.1    กรณีเป็นหรือเคยเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย หรือปฏิบัติงาน เฝืาตรวจการณ์ผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หรือปฏิบัติงานตรวจค้นของ ทอท. และปฏิบัติงานกับ ทอท. จนถึงวันสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือลาออก ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา
(1)    ต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานและ/ หรือการบิน ของท่าอากาศยานรวมระยะเวลาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร
(2)    ต้องมีผลการประเมินการทำงานไม่ตํ่ากว่าระดับดีมาก ในปีงบประมาณสุดท้าย ที่ปฏิบัติงานกับ ทอท.
(3)    ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ในปีงบประมาณสุดท้ายที่ปฏิบัติงานกับ ทอท.
(4)    เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติเกี่ยวขัองกับยาเสพติดทุกชนิด ในปีงบประมาณสุดท้ายที่ปฏิบัติงานกับ ทอท.
(5)    มีหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุตำแหน่ง/หน้าที่งาน และวันเริ่มต้น-สิ้นสุดของ การทำงาน
(6)    มีหนังสือรับรองหรือประกาศนียบัตรการผ่านการอบรมหลักสูตร 3 ม. เพื่อมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย หรือหลักสูตรตามแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน แห่งชาติ
3.2    กรณีบุคคลทั่วไป
(1)    ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านงานรักษาความปลอดภัย หรืองาน ตรวจค้นของท่าอากาศยานและ/หรือการบิน ของท่าอากาศยานรวมระยะเวลาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร
(2)    มีหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุตำแหน่ง/หน้าที่งาน และวันเริ่มต้น-สิ้นสุดของ การทำงาน
2
(3)    มีหนังสือรับรองหรือประกาศบียบัตรการผ่านการอบรมหลักสูตร 3 ม. เพื่อมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย หรือหลักสูตรตามแผนนิกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน แห่งชาติ
4.    อายุของผู้สมัคร
4.1    กรณีเป็นหรือเคยเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย หรือปฏิบัติงานเฝ็าตรวจการณ์ผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หรือปฏิบัติงานตรวจค้นของ ทอท. ต้องมีอายุ ไม่ตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
4.2    กรณีบุคคลทั่วไป ต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
5.    อัตราเงินเดือน
5.1    กรณีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย หรือปฏิบัติงาน เฝ็าตรวจการณ์ผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หรือปฏิบัติงานตรวจค้นของ ทอท. ที่ปฏิบัติงานกับ ทอท. จนถึงวันเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ระดับ 1 ใท้ได้รับอัตราเงินเดือนเท่ากับอัตราค่าจ้าง เดือนสุดท้ายของการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทอท.
5.2    กรณีบุคคลทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย หรือปฏิบัติงาน เฝ็าตรวจการณ์ผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หรือปฏิบัติงานตรวจค้นของ ทอท. ที่สิ้นสุดสัญญาจ้างก่อนวัน เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ระดับ 1 อัตราเงินเดือนเดือนละ 10,620.- บาท
6.    ค่าความสัมพันธ์ของส่วนสูงและนํ้าหนัก
6.1    เพศชาย มีส่วนสูงไมตํ่ากว่า 165 ชม. และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
อยู่ระหว่าง 20.00 – 27.00
6.2    เพศหญิง มีส่วนสูงไม่ตากว่า 155 ชม. และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
อยู่ระหว่าง 20.00 – 27.00
7.    ไม่เป็นโรคตาบอดสี และเป็นผู้ไม่มีความบกพร่องในการพูดและพิง มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
8.    สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได้
9.    หากผ่านการอบรมหลักสูตร Microsoft Word และ Microsoft Excel หรือมีความรู้ ความสามารถในการฟ้ง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี หรือมีทักษะในการ ปฏิสัมพันธ์ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
11. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทยโดยต้องเข้าอยู่ในทะเบียนบ้าน มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร


ตำแหน่งหมายเลข 611 เจ้าหน้าที่ตรวจค้น ระดับ 2 ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานภูเก็ต (จำนวน 12 อัตรา)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.    ไม่จำกัดเพศ หากเป็นชาย ต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้ว หรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
2.    มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับประกาศนิยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่จำกัดสาขา
3.    กลุ่มผู้สมัคร
3.1    กรณีเป็นหรือเคยเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานตรวจค้นหรือปฏิบัติงานเฝืาตรวจการณ์ ผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของ ทอท. และปฏิบัติงานกับ ทอท.จนถึงวันสันสุดสัญญาจ้างหรือลาออก ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา
(1)    ต้องมีประสบการณ์ด้านตรวจค้นในหน้าที่หลัก (การวิเคราะห์ภาพจาก
เครื่องเอ็กซ์เรย์ และ/หรือ ตรวจค้นบุคคล) ของท่าอากาศยานรวมระยะเวลาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร
(2)    ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงานไม่ตํ่ากว่าระดับดีมาก ในปีงบประมาณสุดท้าย ที่ปฏิบัติงานกับ ทอท.
(3)    ไม่ถูกลงโทษทางวินัย ในปีงบประมาณสุดท้ายที่ปฏิบัติงานกับ ทอท.
(4)    เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด
ในปีงบประมาณสุดท้ายที่ปฏิบัติงานกับ ทอท.
(5)    มีหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุตำแหน่ง/หน้าที่งาน และวันเริ่มต้น-วันสันสุด ของการทำงาน
(6)    มีหนังลือรับรองหรือประกาศนิยบัตรการผ่านการอบรมหลักสูตร 3 ม.
เพื่อมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย หรือหลักสูตรตามแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน แห่งชาติ
3.2    กรณีบุคคลทั่วไป
(1)    ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านตรวจค้นในหน้าที่หลัก (การวิเคราะห์ภาพ
จากเครื่องเอ็กซ์เรย์ และ/หรือ ตรวจค้นบุคคล) ของท่าอากาศยานรวมระยะเวลาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร
(2)    มีใบรับรองพนักงานตรวจค้นจาก กพท.
(3)    มีหนังลือรับรองการทำงานที่ระบุตำแหน่ง/หน้าที่งาน และวันเริ่มต้น-วันสันสุด ของการทำงาน
2
(4)    มีหนังสือรับรองหรือประกาศนียบัตรการผ่านการอบรมหลักสูตร 3 ม. เพื่อมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย หรือหลักสูตรตามแผนผิกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน แห่งชาติ
4.    อายุของผู้สมัคร
4.1    กรณีเป็นหรือเคยเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานตรวจค้นของ ทอท. ต้องมีอายุ
ไม่ตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
4.2    กรณีบุคคลทั่วไป ต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
5.    อัตราเงินเดือน
5.1    กรณีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานตรวจค้นของ ทอท. ที่ปฏิบัติงานกับ ทอท.
จนถึงวันเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจค้น ระดับ 2 ให้ได้รับอัตราเงินเดือนเท่ากับอัตราค่าจ้างเดือนสุดท้าย ของการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทอท.
5.2    กรณีบุคคลทั่วไปและลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานตรวจค้นของ ทอท. ที่สิ้นสุดสัญญาจ้าง ก่อนวันเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจค้น ระดับ 2 อัตราเงินเดือนเดือนละ 11,770.- บาท
6.    ค่าความสัมพันธ์ของส่วนสูงและนํ้าหนัก
6.1    เพศชาย มีส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 165 ชม. และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
อยู่ระหว่าง 20.00 – 27.00
6.2    เพศหญิง มีส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 155 ชม. และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
อยู่ระหว่าง 20.00 – 27.00
7.    มีความรู้พี้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
8.    ไมเป็นโรคตาบอดลี และไม่มีความบกพร่องในการพูดและพิง มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตรวจค้น
9.    สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได้
10.    หากผ่านการอบรมหลักสูตร Microsoft Word และ Microsoft Excel หรือมีความรู้ ความสามารถในการพิง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี หรือมีทักษะในการ ปฏิสัมพันธ์ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
11.    มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทยโดยต้องเข้าอยู่ในทะเบียนบ้าน มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร


ตำแหน่งหมายเลข 612 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ระดับ 1 ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานภูเก็ต (จำนวน 54 อัตรา)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.    ไม่จำกัดเพศ หากเป็นชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารประจำการหรือกองประจำการ หรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3 มาแล้ว
2.    มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
3.    กลุ่มผู้สมัคร
3.1    กรณีเป็นหรือเคยเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย หรือปฏิบัติงาน เฝืาตรวจการณ์ผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หรือปฏิบัติงานตรวจค้นของ ทอท. และปฏิบัติงานกับ ทอท. จนถึงวันสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือลาออก ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา
(1)    ต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานและ/ หรือการบิน ชองท่าอากาศยานรวมระยะเวลาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร
(2)    ต้องมีผลการประเมินการทำงานไม่ตํ่ากว่าระดับดีมาก ในปีงบประมาณสุดท้าย ที่ปฏิบัติงานกับ ทอท.
(3)    ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ในปีงบประมาณสุดท้ายที่ปฏิบัติงานกับ ทอท.
(4)    เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด ในปีงบประมาณสุดท้ายที่ปฏิบัติงานกับ ทอท.
(5)    มีหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุตำแหน่ง/หน้าที่งาน และวันเริ่มต้น-สิ้นสุดของ การทำงาน
(6)    มีหนังสือรับรองหรือประกาศนียบัตรการผ่านการอบรมหลักสูตร 3 ม. เพื่อมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย หรือหลักสูตรตามแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน แห่งชาติ
3.2    กรณีบุคคลทั่วไป
(1)    ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านงานรักษาความปลอดภัย หรืองาน ตรวจค้นของท่าอากาศยานและ/หรือการบิน ของท่าอากาศยานรวมระยะเวลาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร
(2)    มีหนังลือรับรองการทำงานที่ระบุตำแหน่ง/หน้าที่งาน และวันเริ่มต้น-สิ้นสุดของ การทำงาน
(3)    มีหนังสือรับรองหรือประกาศนืยบัตรการผ่านการอบรมหลักสูตร 3 ม. เพื่อมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย หรือหลักสูตรตามแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน แห่งชาติ
4.    อายุของผู้สมัคร
4.1    กรณีเป็นหรือเคยเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย หรือปฏิบัติงานเฝ็าตรวจการณ์ผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หรือปฏิบัติงานตรวจค้นของ ทอท. ต้องมีอายุ ไม่ตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
4.2    กรณีบุคคลทั่วไป ต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
5.    อัตราเงินเดือน
5.1    กรณีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย หรือปฏิบัติงาน เฝืาตรวจการณ์ผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หรือปฏิบัติงานตรวจค้นของ ทอท. ที่ปฏิบัติงานกับ ทอท. จนถึงวันเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ระดับ 1 ให่ได้รับอัตราเงินเดือนเท่ากับอัตราค่าจ้าง เดือนสุดท้ายของการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทอท.
5.2    กรณีบุคคลทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย หรือปฏิบัติงาน เฝ็าตรวจการณ์ผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หรือปฏิบัติงานตรวจค้นของ ทอท. ที่สิ้นสุดสัญญาจ้างก่อนวัน เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ระดับ 1 อัตราเงินเดือนเดือนละ 10,620.- บาท
6.    ค่าความสัมพันธ์ของส่วนสูงและนํ้าหนัก
6.1    เพศชาย มีส่วนสูงไมตากว่า 165 ชม. และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
อยู่ระหว่าง 20.00 – 27.00
6.2    เพศหญิง มีส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 155 ชม. และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
อยู่ระหว่าง 20.00 – 27.00
7.    ไม่เป็นโรคตาบอดสื และเป็นผู้ไม่มีความบกพร่องในการพูดและฟ้ง มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
8.    สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได้
9.    หากผ่านการอบรมหลักสูตร Microsoft Word และ Microsoft Excel หรือมีความรู้ ความสามารถในการพิง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี หรือมีทักษะในการ ปฏิสัมพันธ์ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
11. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทยโดยต้องเข้าอยู่ในทะเบียนบ้าน มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร


ตำแหน่งหมายเลข 711 เจ้าหน้าที่ตรวจค้น ระดับ 2 ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (จำนวน 11 อัตรา)
คุณสมบัติเสพาะตำแหน่ง
1.    ไม่จำกัดเพศ หากเป็นชาย ต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้ว หรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3
2.    มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่จำกัดสาขา
3.    กลุ่มผู้สมัคร
3.1    กรณีเป็นหรือเคยเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานตรวจค้นหรือปฏิบัติงานเฝ็าตรวจการณ์ ผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของ ทอท. และปฏิบัติงานกับ ทอท.จนถึงวันสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือลาออก ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา
(1)    ต้องมีประสบการณ์ด้านตรวจค้นในหน้าที่หลัก (การวิเคราะห์ภาพจาก เครื่องเอ็กซ์เรย์ และ/หรือ ตรวจค้นบุคคล) ของท่าอากาศยานรวมระยะเวลาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร
(2)    ต้องมีผลการประเมินการปฏิบัติงานไม่ตํ่ากว่าระดับดีมาก ในปีงบประมาณสุดท้าย ที่ปฏิบัติงานกับ ทอท.
(3)    ไม่ถูกลงโทษทางวินัย ในปีงบประมาณสุดท้ายที่ปฏิบัติงานกับ ทอท.
(4)    เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด ในปีงบประมาณสุดท้ายที่ปฏิบัติงานกับ ทอท.
(5)    มีหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุตำแหน่ง/หน้าที่งาน และวันเริ่มด้น-วันสิ้นสุด ของการทำงาน
(6)    มีหนังสือรับรองหรือประกาศนียบัตรการผ่านการอบรมหลักสูตร 3 ม. เพื่อมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย หรือหลักสูตรตามแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน แห่งชาติ
3.2    กรณีบุคคลทั่วไป
(1)    ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านตรวจค้นในหน้าที่หลัก (การวิเคราะห์ภาพ จากเครื่องเอ็กซ์เรย์ และ/หรือ ตรวจค้นบุคคล) ของท่าอากาศยานรวมระยะเวลาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร
(2)    มีใบรับรองพนักงานตรวจค้นจาก กพท.
(3)    มีหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุตำแหน่ง/หน้าที่งาน และวันเริ่มต้น-วันสิ้นสุด ของการทำงาน
(4) มีหนังสือรับรอง…
2
(4)    มีหนังสือรับรองหรือประกาศนียบัตรการผ่านการอบรมหลักสูตร 3 ม. เพื่อมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย หรือหลักสูตรตามแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน แห่งชาติ
4.    อายุชองผู้สมัคร
4.1    กรณีเป็นหรือเคยเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานตรวจค้นของ ทอท. ต้องมีอายุ
ไม่ตากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
4.2    กรณีบุคคลทั่วไป ต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
5.    อัตราเงินเดือน
5.1    กรณีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานตรวจค้นของ ทอท. ที่ปฏิบัติงานกับ ทอท.
จนถึงวันเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจค้น ระดับ 2 ให้ได้รับอัตราเงินเดือนเท่ากับอัตราค่าจ้างเดือนสุดท้าย ของการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทอท.
5.2    กรณีบุคคลทั่วไปและลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานตรวจค้นของ ทอท. ที่สิ้นสุดสัญญาจ้าง ก่อนวันเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจค้น ระดับ 2 อัตราเงินเดือนเดือนละ 11,770.- บาท
6.    ค่าความสัมพันธ์ของส่วนสูงและนํ้าหนัก
6.1    เพศชาย มีส่วนสูงไม่ตากว่า 165 ซม. และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
อยู่ระหว่าง 20.00 – 27.00
6.2    เพศหญิง มีส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 155 ชม. และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
อยู่ระหว่าง 20.00 – 27.00
7.    มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
8.    ไม่เป็นโรคตาบอดสี และไม่มีความบกพร่องในการพูดและพิง มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตรวจค้น
9.    สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได้
10.    หากผ่านการอบรมหลักสูตร Microsoft Word และ Microsoft Excel หรือมีความรู้ ความสามารถในการพิง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี หรือมีทักษะในการ ปฏิสัมพันธ์ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
11.    มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทยโดยต้องเข้าอยูในทะเบียนบ้าน มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร


ตำแหน่งหมายเลข 712 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ระดับ 1 ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (จำนวน 56 อัตรา)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.    ไม่จำกัดเพศ หากเป็นชาย ต้องผ่านการรับราชการทหารประจำการหรือกองประจำการ หรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3 มาแล้ว
2.    มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
3.    กลุ่มผู้สมัคร
3.1    กรณีเป็นหรือเคยเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย หรือปฏิบัติงาน เฝ็าตรวจการณ์ผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หรือปฏิบัติงานตรวจคันของ ทอท. และปฏิบัติงานกับ ทอท. จนถึงวันสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือลาออก ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา
(1)    ต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานและ/ หรือการบิน ของท่าอากาศยานรวมระยะเวลาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร
(2)    ต้องมีผลการประเมินการทำงานไม่ตํ่ากว่าระดับดีมาก ในปีงบประมาณสุดท้าย ที่ปฏิบัติงานกับ ทอท.
(3)    ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย ในปีงบประมาณสุดท้ายที่ปฏิบัติงานกับ ทอท.
(4)    เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด ในปีงบประมาณสุดท้ายที่ปฏิบัติงานกับ ทอท.
(5)    มีหนังสือรับรองการทำงานที,ระบุตำแหน่ง/หน้าที่งาน และวันเริ่มต้น-สิ้นสุดของ การทำงาน
(6)    มีหนังสือรับรองหรือประกาศนียบัตรการผ่านการอบรมหลักสูตร 3 ม. เพื่อมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย หรือหลักสูตรตามแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน แห่งชาติ
3.2    กรณีบุคคลทั่วไป
(1)    ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านงานรักษาความปลอดภัย หรืองาน ตรวจคันของท่าอากาศยานและ/หรือการบิน ของท่าอากาศยานรวมระยะเวลาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร
(2)    มีหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุตำแหน่ง/หน้าที่งาน และวันเริ่มต้น-สิ้นสุดของ การทำงาน
(3)    มีหนังสือรับรองหรือประกาศนียบัตรการผ่านการอบรมหลักสูตร 3 ม. เพื่อมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย หรือหลักสูตรตามแผนสกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน แห่งชาติ
4.    อายุของผู้สมัคร
4.1    กรณีเป็นหรือเคยเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย หรือปฏิบัติงานเฝืาตรวจการณ์ผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หรือปฏิบัติงานตรวจค้นของ ทอท. ต้องมีอายุ ไม่ตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
4.2    กรณีบุคคลทั่วไป ต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
5.    อัตราเงินเดือน
5.1    กรณีเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย หรือปฏิบัติงาน เฝืาตรวจการณ์ผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หรือปฏิบัติงานตรวจค้นของ ทอท. ที่ปฏิบัติงานกับ ทอท. จนถึงวันเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ระดับ 1 ให่ได้รับอัตราเงินเดือนเท่ากับอัตราค่าจ้าง เดือนสุดท้ายของการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทอท.
5.2    กรณีบุคคลทั่วไป และลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย หรือปฏิบัติงาน เฝืาตรวจการณ์ผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หรือปฏิบัติงานตรวจค้นของ ทอท. ที่สิ้นสุดสัญญาจ้างก่อนวัน เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ระดับ 1 อัตราเงินเดือนเดือนละ 10,620.- บาท
6.    ค่าความสัมพันธ์ของส่วนสูงและนํ้าหนัก
6.1    เพศชาย มีส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 165 ชม. และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
อยู่ระหว่าง 20.00 – 27.00
6.2    เพศหญิง มีส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 155 ซม. และมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
อยู่ระหว่าง 20.00 – 27.00
7.    ไม่เป็นโรคตาบอดลี และเป็นผู้ไม่มีความบกพร่องในการพูดและพิง มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
8.    สามารถปฏิบัติงานเวรและงานกะได้
9.    หากผ่านการอบรมหลักสูตร Microsoft Word และ Microsoft Excel หรือมีความรู้ ความสามารถในการพิง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี หรือมีทักษะในการ ปฏิสัมพันธ์ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
11. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทยโดยต้องเข้าอยู่ในทะเบียนบ้าน มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร


วิธีการสมัครงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ ท่าอากาศยานไทย  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 7 ก.พ. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครท่าอากาศยานไทย

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: ลูกจ้างชั่วคราว,เจ้าหน้าที่ตรวจค้น,เจ้าหน้ารักษาความปลอดภัย,เจ้าหน้าที่ดับเพลิง,เจ้าหน้าที่ทำลายวัตถุระเบิด
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,620-16,050
อัตราว่าง: 833
ปฏิบัติงานที่: ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ ท่าอากาศยานไทย  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 7 ก.พ. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครท่าอากาศยานไทย

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
25 มกราคม 2023
End:
7 กุมภาพันธ์ 2023
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/18026/

Venue

ท่าอากาศยานไทย
ท่าอากาศยานไทย Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com