Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

ธนาคารออมสิน

24 มีนาคม 2019 - 30 ธันวาคม 2019

“ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 ธ.ค. 2562

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
หลายตำแหน่ง
ตำแหน่ง ลูกจ้างปฏิบัติการ (คนพิการ) สังกัดส่วนกลางและธนาคารออมสินภาค 1-18

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานด้านธุรการ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การรวบรวม จัดทำข้อมูล หรือผลการดำเนินงานต่างๆ และบันทึกข้อมูลเข้าระบบโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

คุณสมบัติทั่วไปที่ธนาคารกำหนด

 1. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปวช.ขึ้นไป
 2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
 3. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ เช่น Microsoft Word Excel Power Point
 4. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
 5. พิการทางด้านการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย สามารถช่วยเหลือตนเองได้
 6. มีบัตรประจำตัวคนพิการ ออกโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดหรือหน่วยงานภาครัฐ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนด

โดยปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง ลูกจ้างโครงการ

รายละเอียดงาน ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากโครงการแต่ละโครงการ

 • ระดับการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน 35 ปี

ระยะเวลาสัญญา : ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของแต่ละโครงการ อาทิเช่น (3 เดือน, 6 เดือน, 12 เดือน)
คุณสมบัติทั่วไปที่ธนาคารกำหนด

 1. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
 3. มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ มีใจรักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 5. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
 6. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559

เงื่อนไขเพิ่มเติม : สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทันที โดยปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง ลูกจ้างปฏิบัติการ (ลักษณะงานด้านรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานเป็นกะ)

ลักษณะงาน :

 1. ตรวจสอบพื้นที่ด้านการรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย และควบคุม พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัย
 2. รวบรวมข้อมูลจากการตรวจสอบพื้นที่ และการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยและระบบรักษาความปลอดภัย พร้อมทั้งจัดทำรายงาน พร้อมข้อเสนอแนะ
 3. จัดทำแผนงาน โครงการ และงบประมาณด้านการรักษาความปลอดภัย
 4. รวบรวมข้อมูล กฎหมาย มาตรฐานและเทคโนโลยี ด้านการรักษาความปลอดภัย
 5. รวบรวมข้อมูลจำนวนครั้งที่เข้าควบคุมระบบกล้องวงจรปิดและระบบ CARPARK ของธนาคารฯ
 6. รวบรวมข้อมูลการควบคุมระบบ Access Control & Door Access ภายในธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่
 7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลาสัญญา : สัญญาจ้างปีต่อปี
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน : ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ สะพานควาย

 1. ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปริญญาตรี ถึง ปริญญาเอก
 2. อายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 35 ปี
 3. เกรดเฉลี่ย ปริญญาตรีตั้งแต่ 2.00 ถึง 4.00
 4. เกรดเฉลี่ย ปริญญาโทตั้งแต่ 3.00 ถึง 4.00

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 1. เพศชาย ความสูงไม่ต่ำกว่า 167 เซนติเมตร
 2. อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 3. จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ วิศวกรรม รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์
 4. เกรดเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.00 ปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.00
 5. จบการฝึกวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป หรือผ่านการรับราชการทหาร
 6. มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัว ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เหมาะสมกับการปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย
 7. ไม่เคยเกี่ยวข้องกับสารเสพติดให้โทษ หรือเสพสารเสพติดให้โทษ
 8. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ฯ พ.ศ. 2559
 9. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ โดยแต่ละกะมีเวลาปฏิบัติงาน 8 ชั่วโมง ดังนี้
  • กะที่ 1 : 08.30 – 16.30 น.
  • กะที่ 2 : 16.30 – 24.30 น.
  • กะที่ 3 : 24.30 – 08.30 น.
   หมายเหตุ : กะที่ 2 และกะที่ 3 สามารถเบิกค่าพาหนะได้
ตำแหน่ง ลูกจ้างเหมาจ่าย

รายละเอียดงาน : ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น จัดเตรียม ดูแลรักษาทำความสะอาดสำนักงาน และเครื่องใช้ต่างๆ ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ซ่อมแซมและบำรุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ จัดสถานที่สำหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของธนาคาร และรับ-ส่ง เอกสาร เป็นต้น

คุณสมบัติทั่วไปที่ธนาคารกำหนด

 1. จบการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ขึ้นไป
 2. มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ มีใจรักงานบริการและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 3. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
 4. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
 5. อัตราค่าจ้าง 12,000 บาท

เงื่อนไขเพิ่มเติม : สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทันที
สถานที่ปฏิบัติงาน : หน่วยรับรอง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs
 1. อายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์)
 2. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 3. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานฯ
 4. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
 5. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
 6. หากผ่านการอบรมหลักสูตร OMEGA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. มีประสบการณ์การทำงานด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ หรือลูกค้าผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
 8. มีประสบการณ์จากสถาบันการเงินในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 1 ปี

หมายเหตุ : การเลือกหน่วยงานที่ประสงค์จะไปปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาของธนาคารเท่านั้น โดยมีอัตราว่าง ณ ศูนย์ธุรกิจฯ ระนอง ชุมพร กระบี่ สตูล
โดยกรุณากรอกข้อมูล ผ่าน Google Form Link : https://goo.gl/forms/TJvk9Ta1oB8qvrrz2

ตำแหน่ง ลูกจ้างปฏิบัติการ (สังกัดส่วนกลางและธนาคารออมสินภาค 1-18)
 • ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปริญญาตรีขึ้นไป
 • อายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 35 ปี

คุณสมบัติทั่วไปที่ธนาคารกำหนด

 1. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การจัดการ เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ วิศวกรรม รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของธนาคาร
 2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
 3. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
 4. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
 5. หากมีใบอนุญาตขับรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 6. อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

โดยปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ และธนาคารออมสินสาขาทั่วประเทศให้เลือกหน่วยงานที่ประสงค์จะไปปฏิบัติงานได้ 1 กลุ่มลักษณะงานเท่านั้น

สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่  สะพานควาย  กรุงเทพฯ

1. ด้านเลขานุการ สื่อสารองค์กร และพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

 • ปฏิบัติงานด้านเลขานุการธนาคาร จัดประชุมคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูง และเป็นศูนย์กลางงานสารบรรณของธนาคาร
 • ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของธนาคาร การสื่อสารภายในองค์กร และการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของธนาคาร
 • งานด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ตลอดจนการจัดกิจกรรม ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณประโยชน์

2. ด้านกำกับและธรรมาภิบาล

 • กำกับการปฏิบัติงานของธนาคารให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์
 • กำกับการดูแลการดำเนินธุรกิจธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกำหนด ประกาศ ข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นที่กำกับดูแลธุรกิจ
 • จัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร ให้สอดคล้องกับแนวทางที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
 • วางแผน บริหารงาน และดำเนินการสอบทานคุณภาพ และการปฏิบัติตามกระบวนการให้สินเชื่อของธนาคาร

3. ด้านตรวจสอบภายใน

 • ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานด้านตรวจสอบภายใน การตรวจสอบการบริหารงาน การลงบัญชีทุกประเภท ตรวจสอบการควบคุมการปฏิบัติงาน และข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
 • ตรวจสอบเอกสารการทำสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การก่อสร้าง การเบิก-จ่าย
 • ตรวจสอบการดำเนินงานด้านข้อมูลทางการเงิน และการบัญชี ด้านธุรกิจเงินฝากสินเชื่อและบริการ ด้านงานบริหาร
 • ตรวจสอบการใช้โปรแกรมของระบบงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน และอยู่ภายใต้กฎหมาย ลิขสิทธิ์ การควบคุมภายในด้านเทคนิค และด้านปฏิบัติการของหน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

4. ด้านบริหารธุรกิจ บริหารการขาย และปฏิบัติการลูกค้าบุคคล

 • ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านธุรกิจบริการ
 • ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ธุรกิจ และแผนการตลาดของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
 • ประสานงาน และให้การสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมโยงในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการตลาด การพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และช่องทางการบริการให้มีความสอดคล้อง และเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ธุรกิจและแผนการตลาด
 • คิดค้นออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ วางแผน กำหนดเป้าหมาย ติดตาม ประเมินผล รวมถึงทบทวน ปรับปรุง แผนกลยุทธ์ธุรกิจและแผนการตลาด ของผลิตภัณฑ์เงินฝาก

5. ด้านลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ

 • ปฏิบัติงานด้านธุรกิจลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ ลูกค้าธุรกิจ SMEs
 • วิเคราะห์ และให้ความเห็นสินเชื่อ
 • ประสานงานกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ การเบิกเงินให้กู้ยืม การใช้วงเงินสินเชื่อ การต่ออายุสัญญาสินเชื่อ และการทบทวนราคาประเมินหลักประกัน
 • ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานด้านสินเชื่อ การรับ-จ่ายเงินสินเชื่อ การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การประเมิน การจดจำนอง และการไถ่ถอนจำนองหลักทรัพย์ค้ำประกัน รวมทั้งการติดตาม และเร่งรัดการชำระหนี้ การจัดทำและควบคุมบัญชีลูกหนี้รายบุคคล

6. ด้านลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ

 • ปฏิบัติงานด้านวางกลยุทธ์กลุ่มลูกค้า ทุก Sub- segment ภายใต้กลุ่มลูกค้าฐานรากและนโยบายรัฐ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธ์ศาสตร์ธนาคาร บริหาร ประสบการณ์ลูกค้า ดำเนินการวิจัยตลาด และวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อการ
 • จัดทำข้อมูลเชิงลึก
 • กำหนดนโยบายกลยุทธ์ และบริหารธุรกิจสินเชื่อ และบริการทางการเงินแก่กลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้น้อย กลุ่มลูกหนี้อิสระรายย่อย กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ
 • รายย่อย กลุ่มลูกค้าวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มออมทรัพย์
 • วางแผน กำหนดเป้าหมาย และบริหารงานการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
 • ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐและเป้าหมายของธนาคาร
 • บริหารจัดการการโอนเงินของรัฐบาล ควบคุมการจ่ายเงินชดเชยบัญชี ธุรกรรมตามนโยบายรัฐ จัดทำสัญญา หรือ บันทึกข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร
 • ดูแลกลุ่มลูกค้า ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการทหาร
 • ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการ/พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ (Financial Literacy) ควบคู่กับการให้สินเชื่อ
 • บริหารจัดการข้อมูลลูกค้า จัดทำบันทึกข้อตกลงที่เกี่ยวข้องระหว่างธนาคารกับหน่วยงานภายนอก

7. ด้านลงทุนและบริหารการเงิน

 • ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานด้านการลงทุน วิเคราะห์ และจัดทำแผนการลงทุนในรูปแบบต่างๆ ของธุรกิจ และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการลงทุน
 • ติดตามวิวัฒนาการทางการเงินใหม่ๆ เพื่อแสวงหาแหล่งลงทุน ติดตามประเมินผล วิเคราะห์ผลตอบแทน บริหารการลงทุน และจัดทำรายงาน มีความสามารถในเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบ
 • วางแผนการจัดสรรเงินทุนในตราสารการเงินประเภทต่างๆ เพื่อบริหารสภาพคล่อง
 • ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานด้านบริหารเงินและต่างประเทศ
 • วิเคราะห์ และจัดทำแผนการบริหารเงินในรูปแบบต่างๆ ของธุรกิจ
 • ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานด้านบัญชี จัดทำวิเคราะห์งบการเงิน รายงานทางการบัญชีและทางการเงินต่างๆ
 • ประมวลผลข้อมูลตามระบบบัญชีการเงิน และบัญชีบริหาร

8. ด้านบริหารหนี้และกฎหมาย และบริหารงานกลาง

 • ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานด้านบริหารหนี้ และด้านกฎหมาย
 • เป็นศูนย์กลางในการบริหารและพัฒนาหนี้ กำหนดนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการติดตามหนี้ การพัฒนาหนี้ และแก้ไขหนี้ ศึกษาปัญหา และผลกระทบต่อการชำระหนี้ของลูกหนี้ และหามาตรการ หรือแนวทางแก้ไข ดำเนินการติดตาม และพัฒนาหนี้
 • ควบคุมการติดตามหนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
 • ศึกษา วิเคราะห์ วินิจฉัย ให้ความเห็น และตีความกฎหมายต่างๆ รวบรวม ข้อเท็จจริง พิจารณา
 • วางแผน บริหารงาน และควบคุมดูแลด้านอสังหาริมทรัพย์ของธนาคาร
 • ควบคุม และให้บริการด้านอาคารสถานที่  ด้านการรักษาความสะอาด ด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ยานพาหนะ รวมทั้งการรับส่งเอกสารและคลังเอกสาร
 • ดำเนินการจัดหาพัสดุของธนาคารให้เป็นไปตามระเบียบธนาคาร

9. ด้านนโยบายกลยุทธ์ บริหารความเสี่ยง และด้านทรัพยากรบุคคล

 • ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานด้านกลยุทธ์ ด้านวิจัย การวางแผน การกำหนดแผน การวิเคราะห์ และการบริหารงานให้สอดคล้องกับการดำเนินกลยุทธ์
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยทางด้านการตลาด ปรับปรุงคุณภาพการบริการ ลักษณะและรูปแบบใหม่ๆ ของผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย
 • ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานด้านบริหารความเสี่ยง วางแผนการบริหารความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
 • วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อระบุประเภท และประเมินความเสี่ยงที่มีต่อการดำเนินธุรกิจ บริหารพอร์ตสินเชื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง
 • ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานด้านทรัพยากรบุคคล วางแผนดำเนินการสรรหา และคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่ง
 • จัดทำตัวชี้วัด(KPIs) สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • จัดทำ หรือเปลี่ยนแปลงสัญญาเกี่ยวกับพนักงาน
 • จัดทำและดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน และควบคุม ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
 • วิเคราะห์ สำรวจหาความจำเป็นในการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
 • กำหนดกลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรให้รองรับนโยบาย แผนงาน และธุรกิจของธนาคาร กำหนดโครงการ และหลักสูตรฝึกอบรม
 • ศึกษา วิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการพัฒนา และส่งเสริมการเรียนรู้บุคลากรในองค์กร

10. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิเคราะห์ ออกแบบ  พัฒนา ติดตั้ง บำรุงรักษา และแก้ไขปัญหาในส่วนของโปรแกรมระบบงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมสำเร็จรูป  และบริหารจัดการระบบการสื่อสาร 
 • วิเคราะห์ปัญหาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล และบำรุงรักษา
 • ดูแล ติดตั้ง โยกย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ รวมทั้งระบบสายสัญญาณ
 • วางแผน และออกแบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศด้านเทคนิคและเครือข่ายสื่อสาร
 • การวิเคราะห์ ตรวจสอบ ควบคุมดูแล และประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบเครือข่ายสารสนเทศ ระบบโทรศัพท์ และระบบโทรคมนาคม การติดตาม และตรวจสอบการใช้คู่สายสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสาร

สังกัดหน่วยงานสายงานกิจการสาขา หน่วยงาน ได้แก่

ธนาคารออมสินภาค 1

ธนาคารออมสินสาขา ดังนี้  สำนักพหลโยธิน/ยุติธรรม/ชัยสมรภูมิ/ดินแดง/ห้วยขวาง/ลาดพร้าว/อีสท์วอเตอร์/กระทรวงการคลัง/เอสพละนาด รัชดาภิเษก/
พญาไท/เซ็นทรัลพลาซาฯ พระราม9/บิ๊กซีลาดพร้าว2/อเวนิว รัชโยธิน/บางเขน/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/เตาปูน/จตุจักร/พงษ์เพชร/ประชาชื่น/เอนเนอร์ยี่  คอมเพล็กซ์/บิ๊กซี วงศ์สว่าง/เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว/ขนส่งหมอชิต 2/ประชานิเวศน์ 1/กรีนพลาซ่า(วังหิน)/อินสแควร์/ตลาดวงศกร/ดอนเมือง/
ท่าอากาศยานดอนเมือง/สะพานใหม่/ตลาดยิ่งเจริญ/ศรีย่าน/อนุสรณ์สถานแห่งชาติ/ถนนสรงประภา/ศูนย์ราชการฯ แจ้งฯ อาคารB/ศูนย์ราชการฯ แจ้งฯ อาคารA/
 ไอที สแควร์/กรมการกงสุล/วัชรพล/บิ๊กซี แจ้งวัฒนะ/เดอะแจส รามอินทรา/ ราชวัตร/ นางเลิ้ง/มหานาค/ทำเนียบรัฐบาล/แยกพิชัย/สะพานแดง/สวนจิตรลดา/ถนนประดิพัทธ์/สุพรีม คอมเพล็กซ์ สามเสน

ธนาคารออมสินภาค 2

ธนาคารออมสินสาขา ดังนี้  หัวลำโพง/สาทร/สาทรเหนือ/บางรัก/ถนนจันทน์/สีลม/เยาวราช/สาธรซิตี้ ทาวเวอร์/เจริญผล/จักรวรรดิ/วรจักร/อุรุพงษ์/ป้อมปราบ/สยามสแควร์ วัน/สยามพารากอน/แพลทินัม/เดอะพาซิโอทาวน์/เซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์/ถนนเพชรบุรี/สามย่าน/คลองเตย/พร้อมพงษ์/ราชประสงค์ /จามจุรีสแควร์/ทองหล่อ/เซ็นทรัลเวิลด์/กรุงเทพ ทาวเวอร์/เกตเวย์ เอกมัย/ออล ซีซั่นส์ เพลส/ตลาดคลองเตย/คอลัมน์ ทาวเวอร์/พระโขนง/รามคำแหง/คลองตัน/บางนา/รามคำแหง2/หัวหมาก/พาราไดซ์ พาร์ค/ซีคอนสแควร์/ต้นซุง แอฟเวนิว/โชคชัย 4/ธัญญาพาร์คศรีนครินทร์/ปตท.ประเวศ/เซเลเบรท บดินเดชา/คลองจั่น/เซ็นทรัลพลาซา บางนา/เดอะมอลล์ บางกะปิ/เซ็นทรัล พลาซา รามอินทรา/เพียวเพลส รามคำแหง/รามอินทรา กม.7/อิมพิเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว/มีนบุรี/ลาดพร้าว 101/หนองจอก/บิ๊กซีหทัยราษฎร์/ลาดกระบัง/บิ๊กซีเคหะร่มเกล้า/แฟชั่นไอส์แลนด์ 2/ไอเพลส ลาดกระบัง/เดอะคริสตัล/มาบุญครอง/
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่/เดอะไนน์ พระราม 9/เดอะพรอมานาด/บิ๊กซี สุวินทวงศ์

ธนาคารออมสินภาค 3

ธนาคารออมสินสาขา ดังนี้  สำนักราชดำเนิน/หน้าพระลาน/มหาดไทย/บางลำภูบน/เทเวศร์/ปากคลองตลาด/ตลาดพลู/ท่าพระ/จรัญสนิทวงศ์/เจริญพาศน์/ศิริราช/เดอะมอลล์ ท่าพระ/เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า/บางแค/เดอะมอลล์ บางแค/ตลิ่งชัน/บางพลัด/หมู่บ้านเศรษฐกิจ/ขนส่งสายใต้/สี่แยกทศกัณฐ์/สวนผัก/หนองแขม/ขนส่งสายใต้/ซีคอนบางแค/ราษฎร์บูรณะ/ วงเวียนใหญ่/สมเด็จเจ้าพระยา/วัดไทร/เจริญนคร/พระราม 2 ซอย 64/ทุ่งครุ/ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล/บิ๊กซี พระราม 2/บิ๊กซี บางปะกอก/บางบอน (ตลาดปิ่นทอง)/ทุ่งมหาเมฆ/เซ็นทรัล พลาซา พระราม 2/เทสโก้โลตัส กัลปพฤกษ์/ สาธุประดิษฐ์/บางโพงพาง/บางคอแหลม/
ฟิวเจอร์มาร์ทพระราม 3/ดาวคะนอง/เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3/ศูนย์การค้ากรีนเพลส พลาซา/เจริญกรุง 107 (แฉล้มนิมิตร)/อินท์-อินเตอร์เซค/เดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาฯ

ธนาคารออมสินภาค 4

ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้  สมุทรสาคร  เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  ราชบุรี  สมุทรสงคราม

ธนาคารออมสินภาค 5

ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้  นนทบุรี  นครปฐม  กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี

ธนาคารออมสินภาค 6

ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้  นครสวรรค์  อุทัยธานี  ชัยนาท  พิจิตร  ลพบุรี  เพชรบูรณ์

ธนาคารออมสินภาค 7

ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้  อุตรดิตถ์  พิษณุโลก  สุโขทัย  กำแพงเพชร  ตาก

ธนาคารออมสินภาค 8

ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้  เชียงใหม่  ลำพูน  แม่ฮ่องสอน

ธนาคารออมสินภาค 9

ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้  เชียงราย  ลำปาง  แพร่  น่าน  พะเยา

ธนาคารออมสินภาค 10

ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้  อุดรธานี  เลย  หนองบัวลำภู  สกลนคร  นครพนม  หนองคาย  บึงกาฬ

ธนาคารออมสินภาค 11

ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้  ขอนแก่น  ชัยภูมิ  มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด  กาฬสินธุ์  มุกดาหาร

ธนาคารออมสินภาค 12

ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้  อุบลราชธานี  ยโสธร  อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ  สุรินทร์  บุรีรัมย์

ธนาคารออมสินภาค 13

ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้  นครราชสีมา  ปราจีนบุรี  สระแก้ว  นครนายก

ธนาคารออมสินภาค 14

ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้  พระนครศรีอยุธยา  ปทุมธานี  อ่างทอง  สิงห์บุรี  สระบุรี

ธนาคารออมสินภาค 15

ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้  ชลบุรี  ระยอง  จันทบุรี  ตราด  สมุทรปราการ  ฉะเชิงเทรา

ธนาคารออมสินภาค 16

ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้  สุราษฎร์ธานี  ชุมพร  ระนอง  ภูเก็ต  พังงา

ธนาคารออมสินภาค 17

ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้  นครศรีธรรมราช  ตรัง  สตูล  กระบี่  พัทลุง

ธนาคารออมสินภาค 18

ธนาคารออมสินสาขาในจังหวัด ดังนี้  สงขลา  ปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส

ตำแหน่ง ลูกจ้างวิชาชีพพยาบาล
 • ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปริญญาตรี ถึง ปริญญาโท
 • อายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 35 ปี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด
1. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานด้านพยาบาล
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
4. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559

โดยปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง ลูกจ้างผู้ช่วยทันตแพทย์
 • ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ถึง ปริญญาโท
 • อายุต่ำกว่า 35 ปี ลงมา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด
1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงานด้านทันตกรรม
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
4. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
5. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ปวช. = 12,500 บาท คุณวุฒิ ปวส. = 13,500 บาท

โดยปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง ลูกจ้างผู้ช่วยทันตแพทย์
 • ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ถึง ปริญญาโท
 • อายุต่ำกว่า 35 ปี ลงมา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด
1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงานด้านทันตกรรม
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
4. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
5. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ปวช. = 12,500 บาท คุณวุฒิ ปวส. = 13,500 บาท

โดยปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง ลูกจ้างช่างเขียนแบบ
 • ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ถึง ปริญญาโท
 • อายุต่ำกว่า 35 ปี ลงมา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด
1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานด้านเขียนแบบ
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
4. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
5. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ปวช. = 12,500 บาท คุณวุฒิ ปวส. = 13,500 บาท

โดยปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง ลูกจ้างช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ถึง ปริญญาโท
 • อายุต่ำกว่า 35 ปี ลงมา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด
1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ ด้านไฟฟ้า ด้านวิทยุและโทรคมนาคม
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
4. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
5. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ปวช. = 12,500 บาท คุณวุฒิ ปวส. = 13,500 บาท

โดยปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง ลูกจ้างช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ถึง ปริญญาโท
 • อายุต่ำกว่า 35 ปี ลงมา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด
1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ ด้านไฟฟ้า ด้านวิทยุและโทรคมนาคม
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
4. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
5. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ปวช. = 12,500 บาท คุณวุฒิ ปวส. = 13,500 บาท

โดยปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง ลูกจ้างช่างเทคนิค
 • ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ถึง ปริญญาโท
 • อายุต่ำกว่า 35 ปี ลงมา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด
1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานด้านสถาปัตยกรรม ด้านก่อสร้าง ด้านโยธา ด้านไฟฟ้า ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน ด้านสำรวจ
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
4. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
5. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ปวช. = 12,500 บาท คุณวุฒิ ปวส. = 13,500 บาท

โดยปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง ลูกจ้างช่างยนต์
 • ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ถึง ปริญญาโท
 • อายุต่ำกว่า 35 ปี ลงมา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด
1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานด้านเครื่องยนต์
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
4. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
5. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ปวช. = 12,500 บาท คุณวุฒิ ปวส. = 13,500 บาท

โดยปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง ลูกจ้างช่างภาพ
 • ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ถึง ปริญญาโท
 • อายุต่ำกว่า 35 ปี ลงมา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด
1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานด้านการถ่ายภาพ และโสตทัศนูปกรณ์
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
4. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
5. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ปวช. = 12,500 บาท คุณวุฒิ ปวส. = 13,500 บาท

โดยปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง ลูกจ้างช่างศิลป์
 • ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ถึง ปริญญาโท
 • อายุต่ำกว่า 35 ปี ลงมา
 • หน่วยงานที่ประสงค์ ส่วนกลาง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด
1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานด้านศิลปกรรม จิตรกรรม ออกแบบนิเทศศิลป์
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
4. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
5. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ปวช. = 12,500 บาท คุณวุฒิ ปวส. = 13,500 บาท

โดยปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง ลูกจ้างขับรถยนต์
 • ระดับการศึกษาตั้งแต่ มัธยมศึกษา ถึง ปริญญาโท
 • อายุตั้งแต่ 25 ปี ถึง 45 ปี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด
1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. มีใบอนุญาตขับรถยนต์
4. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
5. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
6. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ม.3 = 12,000 บาท

ตำแหน่ง ลูกจ้างขับเรือยนต์
 • ระดับการศึกษาตั้งแต่ มัธยมศึกษา ถึง ปริญญาโท
 • อายุตั้งแต่ 25 ปี ถึง 45 ปี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด
1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. มีใบอนุญาตขับเรือยนต์
4. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
5. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
6. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ม.3 = 12,000 บาท

ตำแหน่ง ลูกจ้างปฏิบัติการ (Call Center ปฏิบัติงานเป็นกะ) สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง
 • อายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 35 ปี
 • ระดับการศึกษาตั้งแต่ ปริญญาตรี ถึง ปริญญาเอก
 • หน่วยงานที่ประสงค์ ส่วนกลาง – ด้านบริหารธุรกิจ บริหารการขาย และปฏิบัติการลูกค้าบุคคล

คุณสมบัติทั่วไปที่ธนาคารกำหนด
1. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด การจัดการ เศรษฐศาสตร์นิติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติ วิศวกรรม รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของธนาคาร
2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือ ได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
4. สามารถใช้ Microsoft Word, Excel และพื้นฐานการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างดี
5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักการบริการ
7. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ โดยแต่ละกะมีเวลาปฏิบัติงาน 8 ชั่วโมง ดังนี้
กะที่ 1 เวลา 07.00 – 15.00 น.
กะที่ 2 เวลา 15.00 – 23.00 น.
กะที่ 3 เวลา 23.00 – 07.00 น.
(เวลาการปฏิบัติงานในแต่ละกะ อาจมีความแตกต่างกัน ตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน)
หมายเหตุ ลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน กะที่ 2 และกะที่ 3 ที่มีที่พักอาศัยนอกบริเวณสถานที่ตั้งของหน่วยงานสามารถเบิกค่าพาหนะได้

ตำแหน่ง: หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ธนาคารออมสิน :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 30 ธ.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

Facebook Comments

Details

Start:
24 มีนาคม 2019
End:
30 ธันวาคม 2019
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://ehenx.com/2492/

Venue

ธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสิน กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com