Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ป.ป.ง. เปิดรับสมัครสอบ 6 ม.ค. -16 ม.ค. 2566 รวม 6 อัตรา,

6 มกราคม 2023 - 16 มกราคม 2023

ป.ป.ง. เปิดรับสมัครสอบ 6 ม.ค. -16 ม.ค. 2566 รวม 6 อัตรา,

ป.ป.ง.

ลิงค์: https://ehenx.com/17994/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 ม.ค. – 16 ม.ค. 2566
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ป.ป.ง. เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงขอประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(๑) รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์ เศรษฐกิจการเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและ เป้าหมายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง
(๒) รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ ของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกำหนดแผนการปฏิบัติงาน หรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
(๓) วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการ ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
(๔) สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำ แผนงานหรือกำหนดยุทธศาสตร์
(๔) ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตาม ประเมินผลให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
(๖) วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของ หน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมถุทธิ้ที่กำหนด
(๗) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมถุทธี๋ตามที่กำหนด
(๘) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แกบุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
(๙) รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทำ แผนงานโครงการ
(๑๐) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบาย และแผนเพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ป.ป.ง.  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ดาวน์โหลดใบสมัคร ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๒ และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ชั้น ๑ อาคารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2566 – 16 มกราคม 2566 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๐๐๖ , ๑๐๐๙

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครป.ป.ง.

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ป.ป.ง.  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ดาวน์โหลดใบสมัคร ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๒ และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ชั้น ๑ อาคารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เลขที่ ๔๒๒ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2566 – 16 มกราคม 2566 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ต่อ ๑๐๐๖ , ๑๐๐๙

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครป.ป.ง.

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
6 มกราคม 2023
End:
16 มกราคม 2023
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17994/

Venue

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
View Venue Website
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com