Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ภาค ก. ก.พ. 2565 เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-11 ก.ค. 2565 รวม 500,000 อัตรา,

2 กรกฎาคม 2022 - 11 กรกฎาคม 2022

“ภาค ก. ก.พ. 2565 เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-11 ก.ค. 2565 รวม 500,000 อัตรา,

ภาค ก. ก.พ. เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงาน ก.พ.

เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๕

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๕ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๓ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๒ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครสอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ภาค ก. ก.พ. 2565 สนามใหญ่ Paper&Pencil

อัตราว่าง : 500000 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท

๒.๑ สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบและจะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ทั่วไป สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๕ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าว ข้างต้นที่ยังไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.
เมื่อส่วนราชการใดประสงค์จะบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งใดจากผู้สำเร็จการศึกษา ระดับใด สาขาวิชาใด หรือทางใด ส่วนราชการนั้นจะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราขการ และดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนั้นต่อไป ทั้งนี้ จะให้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เฉพาะผู้ที่สอบผ่านการสอบแข่งขันฯ ที่ได้ยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน การวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ตามระดับการศึกษาที่กำหนด
๒.๒ การดำเนินการสอบ    —
(๑) สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕โดยผู้สมัครสอบจะมีสิทธิเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด และจะดำเนินการสอบพร้อมกันที่ศูนย์สอบ รวม ๑๕ ศูนย์สอบ คือ กรุงเทพมหานครและนนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี ชลบุรี เขียงใหม่ ลำปาง พิษณุโลก นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา ซึ่งแต่ละศูนย์สอบจะมีจำนวนที่นั่งสอบตามที่กำหนดไวิในรายละเอียด ตามเอกสารหมายเลข ๒


(๒) กรณีที่นั่งสอบในศูนย์สอบที่ประสงค์จะสมัครสอบ มีผู้สมัครสอบครบตามจำนวนแล้ว ผู้สมัครสอบจะต้องเลือกศูนย์สอบอื่นที่ยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู่ ทั้งนี้ การสมัครสอบจะเสร็จสินสมบูรณ์ต่อเมื่อ ผู้สมัครสอบได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
(๓) กรณีผู้สมัครสอบไม่ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบตามวัน เวลาที่กำหนด ในแบบฟอร์มการชำระเงิน ข้อมูลการสมัครสอบของท่านจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๓.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราขการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี (นับถึงวันปิดรับสมัครสอบ)
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุขด้วยความบริสุทธึ๋ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟืนเฟือน ไม,สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราขการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ห่รือไล,ออกจากรัฐืวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นชองรัฐ
(๙) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของรัฐ


ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้าม ตาม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้าม ตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือ ออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สำหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ให้มีสิทธิสมัคร สอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็น ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม1อาจให้เข้าสอบได้ ทั้งนี้ ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม ที่ ๑/๖๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง กรณีภิกษุสามเณรเรียนวิชา หรือสอบแข่งขันอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๔ ห้ามพระภิกษุสามเณรสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือก เพื่อเข้า รับราชการ หรือทำงานในหน่วยงานของรัฐ…
๓.๒ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในระดับต่าง ๆ ตามรายละเอียดเกี่ยวกับระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ ในเอกสารหมายเลข ๑
๔. การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๕” ไม1เว้น วันหยุดราชการ
๔.๑ ผู้สมัครสอบสามารถกรอกข้อมูลการสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๕” ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิคุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐น.ถึงวันที่ ๑๑กรกฎาคม ๒๕๖๕ (ไม,เว้นวันหยุดราชการ) เว้นแต่ กรณีที่ผู้สมัครสอบทั้ง๑๕ ศูนย์สอบ มีการสมัครสอบครบตามจำนวนที่นั่งสอบทั้ง ๕๐๐,๐๐๐ ที่นั่งสอบ ก่อนวันที่กำหนดดังกล่าว จะไมสามารถ กรอกข้อมูลการสมัครสอบได้ ทั้งนี้ รายละเอียดศูนย์สอบและจำนวนที่นั่งสอบ เป็นไปตามเอกสารหมายเลข ๒
๔.๒ ผู้สมัครสอบจะต้องสมัครสอบตามขั้นตอนภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ กรอกข้อมูลการสมัครสอบและพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน
(๑) เข้าเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๕” หัวข้อย่อย “สมัครสอบ” แล้วกรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเลือก ศูนย์สอบที่ต้องการ เมื่อยืนยันการสมัครสอบแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแกไขได้
(๒) ระบบรับสมัครสอบจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการสอบผ่าน การวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของผู้สมัครสอบ กรณีที่ระบบตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้สมัครสอบเป็นผู้สอบผ่าน การวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาใดแล้ว ผู้สมัครสอบจะไม,สามารถ สมัครสอบในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกันหรือตํ่ากว่าได้ ยกเว้นกรณีที่ผลการสอบผ่านของผู้สมัครสอบเป็นโมฆะ และต้องการสมัครสอบในครั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีสิทธิสมัครสอบ พร้อมสำเนาระเบียน แสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) หรือเอกสารอื่น ๆ ผ่านเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th ก่อนวันปิดรับสมัครสอบ

Gl
(๓) ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินที,มี QR Code ให้ผู้สมัครสอบสามารถ สแกนชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน “Krungthai Next” หรือ ‘เป้าตัง” ได้ทันที หรือสามารถพิมพ์แบบฟอร์ม การชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 เพื่อชำระเงินในภายหลัง หรือหากไม,มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึก ข้อมูลเก็บไว่ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีที่แบบฟอร์มการชำระเงินสูญหาย หรือกรอกใบสมัครแล้ว แต่ยังไม่ได้พิมพ์ แบบฟอร์มการชำระเงิน ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปค้นหาในระบบรับสมัครสอบ และพิมพ์แบบฟอร์ม การชำระเงินใหม่ได้
(๔) กรณีมีที่นั่งสอบว่างจากการไม่ชำระเงินภายในวันและเวลาที่กำหนด ผู้สมัครสอบ สามารถตรวจสอบที่นั่งสอบที่ว่างได้ ในเวลาประมาณ 0๘.00 น. และสามารถสมัครสอบได้ในเวลา 0๘.๓0 น. ของทุกวันจนกว่าที่นั่งสอบจะเต็มทุกศูนย์สอบ หรือจนกว่าจะปิดการรับสมัครสอบ
ขั้นตอนที่ ๒ ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
(๑) ผู้สมัครสอบต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ภายในเวลา ๒๒.00 น. ของวันถัดไปนับจากวันที่ที่ได้ยืนยันการสมัครสอบตาม (๑) ของขั้นตอนที่ ๑ และหากไม่ชำระเงินภายในวัน และเวลาดังกล่าว ใบสมัครสอบจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
(๒) ผู้สมัครสอบต้องชำระเงินคำธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน ๒๘๐ บาท ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน ๒๔๐ บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต คิดสูงสุดไม่เกิน ๓๐ บาท โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิน
(๓) ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้ ๔ ช่องทาง คือ
–    ของทางที่ ๑ ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศ ภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร และตามวัน เวลาที่กำหนดในแบบฟอร์มการชำระเงิน และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐาน การชำระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้อง ให้รีบติดต่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาที่ชำระเงินทันที
–    ช่องทางที่ ๒ ชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ชองธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตามวัน เวลาที่กำหนดในแบบฟอร์มการชำระเงิน โดยผู้สมัครสอบที่มีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาขน) สามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงิน ไปทำรายการชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยเลือกประเภทบริการ “บริการอื่น ๆ” เลือก “ชำระค่าบริการ/เดิมเงินมือถือ” และเลือก “สาธารณณูปโภค/อื่นๆ” และเลือก “สำนักงาน ก.พ. (OCSC)” โดยต้องชำระเงินระหว่างเวลา ๐๐.๐๑ – ๒๒.๐๐ น. และปฏิบัติตาม ขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย
–    ช่องทางที่ ๓ ชำระเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน “Krungthai Next” ตามวันและเวลา ที,กำหนดในแบบฟอร์มการชำระเงิน โดยผู้สมัครสอบที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ได้ลงทะเบียน (Register) ขอใช้บริการแอปพลิเคชัน “Krungthai Next” แล้ว สามารถนำรหัส QR Code ไปทำรายการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน “Krungthai Next” โดยต้องชำระเงินระหว่างเวลา ๐๐.๐๑ – ๒๒.๐๐ น. และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย


– ช่องทางที่ ๔ ชำระเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ตามวันและเวลาที่กำหนด ในแบบฟอร์มการชำระเงิน โดยผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียน (Register) ขอใช้บริการแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” แล้ว สามารถนำรหัส QR Code ไปทำรายการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยต้องชำระเงินระหว่าง เวลา ๐๐.๐๑ – ๒๒.๐๐ น. และปฏิบัติตามชั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย
การสมัครสอบจะเสร็จสินสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการ สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
ขั้นตอนที่ ๓ ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ หลังชำระเงินแล้ว ๒ วันทำการ
หลังจากที่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบไปแล้ว ๒ วันทำการ ให้ผู้สมัครสอบ เข้าไปที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๕” หัวข้อย่อย “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” และกรอกเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก เพื่อตรวจสอบ สถานะการสมัครสอบ
ขั้นตอนที่ ๔ ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบ
เมื่อสำนักงาน ก.พ. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแล้ว ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th หัวข้อ“การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๕” หัวข้อย่อย “ค้นหารายชื่อผู้สมัครสอบ”
กรณีผู้สมัครสอบที่ดำเนินการสมัครสอบและชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ภายในวันและเวลาที่กำหนด แต่ไม่มีชื่อในประกาศสำนักงาน ก.พ. ผู้สมัครสอบจะต้องนำหลักฐานการชำระ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ยื่นทาง e-mail: exam@ocsc.go.th ภายในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งหากตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ เพิ่มเดิมต่อไป
ขั้นตอนที่ ๕ อัปโหลด (upload) รูปถ่าย
เมื่อปิดรับสมัครสอบแล้ว ให้ผู้สมัครสอบอัปโหลด (upload) รูปถ่ายได้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัด ความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๕” หัวข้อย่อย “อัปโหลด (upload) รูปถ่าย” โดยกรอก เลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก เพื่ออัปโหลด (upload) รูปถ่ายหน้าตรง ไม,สวมหมวก ไม,สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ ไม,เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว (ประเภทของไฟล์เป็น JPG ความละเอียดประมาณ ๔๐ – ๑๐๐ KB) โดยต้อง เป็นรูปถ่ายที่ใช้ในการสมัครงาน
รูปถ่ายที่อัปโหลดจะปรากฏบนบัตรประจำตัวสอบ และหนังสือรับรองผลการสอบผ่าน การวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.
กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่ได้อัปโหลด (upload) รูปถ่าย จะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ ทั้งนี้ การไม่มีบัตรประจำตัวสอบจะไม่ได้รับอบุญาต่ให้เข้าสอบ


ขั้นตอนที่ ๖ พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
เมื่อสำนักงาน ก.พ. ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแล้ว ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่ เว็บไซต์ https://job3.ocsc.§o.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๕” หัวข้อย่อย “ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก เพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวสอบพร้อมลงลายมือชื่อ และนำไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ ณ วันสอบ
ทั้งนี้ บัตรประจำตัวสอบถือเป็นเอกสารสำคัญที,ต้องนำไปแสดงตนเพื่อใช้ในการเข้า ห้องสอบ หากไม่มีบัตรประจำตัวสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เช้าสอบ และแม้ว,ามีบัตรประจำตัวสอบ แต่หาก รูปถ่ายที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวสอบไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในขั้นตอนที่ ๕ให้ถือเป็นความบกพร่อง ของผู้สมัครสอบ และจะไม่ได้รับอนุญาตให้เช้าสอบเช่นเดียวกัน
๔.๓ ผู้สมัครสอบที่มีความพิการทางการเห็น ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย หรือ ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้ในวันสอบ ตามที่ผู้สมัครสอบแจ้งไวในใบสมัครและตามที่สำนักงาน ก.พ. เห็นสมควร
สำหรับผู้สมัครสอบที่มีความพิการทางการเห็น (ตาบอด) ตามประกาศกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ ข้อ ๔ (๑) หากประสงค์จะสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์สำหรับคนพิการให้ระบุในใบสมัครสอบด้วย สำนักงาน ก.พ. จะจัด ให้บริการเฉพาะที่ศูนย์สอบกรุงเทพมหานครและนนทบุรี และในสถานที่ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดเท่านั้น
๕. เงื่อนไขการสมัครสอบ
๕.๑ ผู้สมัครสอบที่เสือกสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี ๒๕๖๕ และไต้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๕ ตามประกาศฉบับนี้ได้
๕.๒ ผู้สมัครสอบเสือกสมัครสอบได้เพียง ๑ ระดับบุฒิการศึกษา และเสือกศูนย์สอบได้ เพียง ๑ ศูนย์สอบ เมื่อเลือกและยืนยันการสมัครสอบแล้ว จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบไม่ได้
๕.๓ ผู้สมัครสอบที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับๅฒิการศึกษาใดแล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบในระดับๅฒิการศึกษาเดียวกัน หรือตากว่าได้
๕.๔ การกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด
๕.๕ การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรอง ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไข เพิ่มเดิม ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญา ฐานแจ้งความเท็จ ต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗


๕.๖ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการรับรองตนเองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังจะ สำเร็จการศึกษาตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ สำนักงาน ก.พ. จะถือว่าผู้สมัครสอบ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น
๖. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
๖.๑ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำบี ๒๕๖๕” หัวข้อย่อย “ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ” และ
๖.๒ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๕” หัวข้อย่อย “ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ เกี่ยวกับการสอบ” หรือ “ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ”

ตำแหน่ง: สนามใหญ่Paper&Pencil
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 500,000
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน  ภาค ก. ก.พ. 2565 :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 11 ก.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”ภาค ก. ก.พ. 2565

file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
2 กรกฎาคม 2022
End:
11 กรกฎาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17237/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com