Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-5 มี.ค. 2564 รวม 37 อัตรา,

6 กุมภาพันธ์ 2021 - 5 มีนาคม 2021

“มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-5 มี.ค. 2564 รวม 37 อัตรา,

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 และข้อ 27 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2541 ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 และ มติคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามคุฏราชวิทยาลัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในส่วนงานต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

อาจารย์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 29750-35700 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท


นักทรัพยากรบุคคล

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 22500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นิติกร

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 22500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 22500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักบัญชี

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 22500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 22500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 22500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักประชาสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 22500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 22500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 22500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการศึกษา

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 22500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 22500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: อาจารย์,นักทรัพยากรบุคคล,นิติกร,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักบัญชี,นักวิชาการการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักประชาสัมพันธ์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล,นักวิชาการศึกษา,เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 22,500-35,700
อัตราว่าง: 37
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย www.mbu.ac.th แล้วส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยให้ผู้สมัครกรอกใบสมัคร พร้อมแนบหลักฐาน ประกอบการสมัครและหลักฐานการชำระเงิน ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที, ฝายวิเคราะห์งานบุคคล มหาวิทยาลัยมหามกฏราชวิทยาลัย ห้อง 406 ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (B 7,3) มหาวิทยาลัยมหามกฏราชวิทยาลัย เลขที่ 248 หมู่ 1 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โดยเขียนกำกับที่มุมขวาล่างของหน้าซองว่า “สอบบรรจุปี 2464” ภายในวันและเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

มหาวิทยาลัยมหามกฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกฏราชวิทยาลัย เลขที่ 248 หมู่ 1 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม73170 ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2564 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ทั้งนี้ ผู้สมัครเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมฝากส่งไปรษณีย์ เนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงแพร่ระบาด มหาวิทยาลัยไม่รับการติดต่อหรือการสมัครสอบด้วยตนเองในสถานที่ชองมหาวิทยาลัยทุกกรณี

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 – 5 มีนาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
6 กุมภาพันธ์ 2021
End:
5 มีนาคม 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/12372/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com