Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 ธ.ค. -16 ธ.ค. 2565

6 ธันวาคม 2022 - 16 ธันวาคม 2022

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 ธ.ค. -16 ธ.ค. 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ลิงค์: https://ehenx.com/17911/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กาญจนบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ฉะนั้น อาลัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ สัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office
๓. สามารถปฏิบ้ติงานตามลักษณะงานที่ ก.พ.อ. กำหนด

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไปในสำนักงาน เช่น งานธุรการ งานบริหารทรัพยากร บุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานจัดพิมพ์และแจกจ่าย เอกสาร งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานระเบียบแบบแผน งานสัญญา เป็นด้น เพื่อสนับสบุนการปฏิบัติงาน ต่างๆ ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
(๒) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสบุนการบริหารสำนักงานในด้านต่างๆ เช่น งาน บริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ งานสัญญาต่างๆ เป็นด้น
(๓) ปฏิบัติงานเลขาบุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการ ประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทำรายงานการประชุมและรายงานอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินการประชุมและการ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องสำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ
(๔) ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวก และเกิดความร่วมมือ
(๕) ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้คำปรึกษา แนะนำในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และแก่นักศึกษาที่มาผิกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถ ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
to. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การ ดำเนินงานบรรลุตามเปัาหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือและผลสัมฤทธตามที่กำหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก,บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการบริหารงานทั่วไป รวมทั้งตอบ ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่เป็น ประโยชน์
(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับด้านการบริหารงานทั่วไป เพื่อให้ บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็น ประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสบุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์มาตรการต่างๆ
๕) งานอื่น ๆ ตามทึ๋เด้รับมอบหมาย


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2565 – 16 ธันวาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กาญจนบุรี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2565 – 16 ธันวาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
6 ธันวาคม 2022
End:
16 ธันวาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17911/

Venue

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กาญจนบุรี Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com