Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-5 ส.ค. 2565

16 กรกฎาคม 2022 - 5 สิงหาคม 2022

“มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-5 ส.ค. 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานประจำมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยว1ชาญเฉพาะ

ด้วยมหาวิทยาลัยราขภัฏชัยภูมิ มีความประสงค์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็น พนักงานประจำมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน ธ) อัตรา นั้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๕ ข้อ ๑๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน ใน สถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือคัดเลือก พ.ศ. ๒๕๕๒ คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ ๒๐๖๖/๒๕๖๔ เรื่อง มอบหมายงานให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ ประกอบกับมติคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จึงรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็น พนักงานประจำมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17290- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17290- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 17,290-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ชัยภูมิ (มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  :สมัครทางไปรษณีย์   ,สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัครกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบล้วน ซัดเจน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ ๕ ส่งทางไปรษณีย์มาที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ๑๖๗ หมู่ ๒ ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ36000 ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 – 5 สิงหาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

หรือส่งเอกสารหลักฐานตามข้อ ๕ในรูปแบบ PDF จำนวน ๑ ไฟล์ มาที่อีเมล์ hrcpru@gmail.com

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

file 1 | file 2 | ใบรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
16 กรกฎาคม 2022
End:
5 สิงหาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17313/

Venue

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ Thailand + Google Map
View Venue Website
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com