Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 ก.ย. -5 ต.ค. 2565

28 กันยายน 2022 - 5 ตุลาคม 2022

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 ก.ย. -5 ต.ค. 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ลิงค์: https://ehenx.com/17606/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่วิจัย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ฉะเชิงเทรา (มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 ก.ย. – 5 ต.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความบระสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการทั่วไป
อาศัยอำนาจตามคำลังมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ที่ ๑๐/๒๕๖๕ เรื่อง การมอบหมาย งานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เจ้าหน้าที่วิจัย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ ทุกสาขา
๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
๓. มีประสบการณ์ในการเขียนเว็บไซต์และ/หรือการ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ
๔. มีความสามารถในการรวบรวม ศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปงาน
๕. มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานทั่วไป และ สามารถใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน หน้าที่
๖. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงาน ภายใน และภายนอก สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในการบริการ
๗. มีความกระดือรือร้น รับผิดชอบในงานที่ได้รับ มอบหมาย และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
๘. มีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย ชื่อสัตย์ สุจริต และ ประพฤติตนเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
๙. มีความอดทน สามารถทำงานได้ดีภายใต้แรงกดคัน
๑๐. สามารถปฏิน้ติงานนอกเวลาราชการได้


เจ้าหน้าที่วิจัย

๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบไดไม่ตํ่ากว่านี้ ทุกสาขา
๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และใช้ โปรแกรมวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
๓. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านวิจัยและ/หรือการ เขียนโครงการบริการวิชาการ จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ
๔. มีความสามารถในการรวบรวม ศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปงาน
๕. มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานทั่วไป และ สามารถใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน ในหน้าที่
๖. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงาน ภายใน และภายนอก สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในการบริการ
๗. มีความกระดีอรือร้น รับผิดชอบในงานที่ได้รับ มอบหมาย และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
๘. มีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย ซื่อสัตย์ สุจริต และ ประพฤติตนเหมาะสมต่อการปฏิบติงาน
๙. มีความอดทน สามารถทำงานได้ดีภายใต้แรงกดดัน
๑๐. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ไต้ที่หน่วยงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หรือหน่วยงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2565 – 5 ตุลาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่วิจัย
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ฉะเชิงเทรา (มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ไต้ที่หน่วยงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หรือหน่วยงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2565 – 5 ตุลาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
28 กันยายน 2022
End:
5 ตุลาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17606/

Venue

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com