Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

11 เมษายน 2020 - 17 เมษายน 2020

“วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 เม.ย. 2563

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ

เรื่อง ขยายเวลาการรับเอกสารผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (ปพ.1)

ตามระเบียบการรับสมัคร ปีการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ กำหนดให้ผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ได้แก่

1. ใบสมัครที่มีเลขที่สมัคร ลงชื่อผุ้สมัคร และติดภาพถ่าย

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (ปพ.1)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 อาจทำให้ผู้สมัครได้รับผลการเรียนล่าช้า วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ จึงขอให้ผู้สมัครส่งเอสการ รายการที่ 1-3 มาที่ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ตามเวลาที่กำหนด และขยายเวลาการส่งผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (ปพ.1) มาที่ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ถ้าเอกสารของผุ้สมัครมาไม่ถึงตามเวลาที่กำหนดถือว่าผู้สมัครส่งเอกสารไม่ครบถ้วน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นาวาอากาศเอกหญิง บังอร ฤทธิ์อุดม ตำแหน่ง หัวหน้ากองการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 0864067851 และขอให้ท่านติดตามประกาศของวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ทางเว็บไซต์ http://www.nc.rtaf.mi.th อย่างต่อเนื่อง

ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2563

ระเบียบการรับสมัครและวิธีการรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

กล่าวนำ

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สังกัดกองทัพอากาศ กระทรวงกลาโหม ตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2501 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตพยาบาลทหารอากาศ สนับสนุนงานบริการสุขภาพอนามัยแก่ข้าราชการและครอบครัวของกองทัพอากาศและประชาชนทั่วไป ปัจจุบันวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศเป็นสถาันสมทบกับมหาวิทยาลัยมหิดล มีภารกิจหลัก คือ ผลิตพยาบาลวิชาชีพ วิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ให้การบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปณิธาน วิชาการดี จริยธรรมเด่น เน้นวินัย ใฝ่พัฒนาสู่สากล อัตลักษณ์ งามสง่า งามหมายถึง งามกาย งามวาจา และงามใจ สง่า หมายถึง สง่าอย่างทหาร สง่าด้วยความรอบรู้ เอกลักษณ์ การพยาบาลเวชศาสตร์การบินเบื้องต้น องค์กรคุณธรรม ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีน้ำใจ

การคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2563 จะใช้ผลการสอบจากระบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ร่วมกับการตรวจร่างกาย การสอบสัมภาษณ์ การทดสอบความถนัด วิภาววิสัยและจิตวิทยาท

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศเชื่อว่ากระบวนการคัดเลือกในวิธีดังกล่าว จะทำให้ได้ผู้เรียนที่คุณสมบัติเหมาะสมต่อการเป็นพยาบาลวิาชีพ และนายทหารสัญยาบัตรของกองทัพอากาศอย่างเสมอภาคและยุติธรรม

2. สถานที่ตั้ง

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ตั้งอยู่ที่ กม.ที่ 23 ถนนพหลโยธิน เลขที่ 17/12 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220 ใกล้กับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

วันราชการ เวลา 08.00-16.00 น. โทรศัพท์ 0-2534-4187, โทรศัพท์เคลื่อนที่ 064-770-1201 FAX. 0-2534-8199

วันหยุดราชการ เวลา 08.00-16.00 น. โทรศัพท์เคลื่อนที่ 064-770-1201

เว็บไซต์ : http://www.nc.rtaf.mi.th http://www.facebook.com/nc.rtaf.mi.th

E-mail address: rtafnc@rtaf.mi.th, ID LINE: 064-770-1201 หรือ Line: @RTAFNC

3. การจัดการศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตรและสถาบันจากสภาการพยาบาล ผ่านการประมินคุณภาพการศกึษาภายในจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) สังกัดกระทรวงกลาโหม

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เวลาการศึกษา 4 ปี แบ่งเป็น 4 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี และหมวดวิชาทหาร นอกจากนี้วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จะช่วยพัฒฯาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม การเป็นผู้นำ และการเป็นนายทหารสัญญาบัตรที่ดี ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) จากมหาวิทยาลัยมหิดล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศรับสมัครสอบ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

ตำแหน่ง: นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 17 เม.ย. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
11 เมษายน 2020
End:
17 เมษายน 2020
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/6802/

Venue

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com