Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ศอ.บต. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ต.ค. -31 ต.ค. 2565 รวม 8 อัตรา,

20 ตุลาคม 2022 - 31 ตุลาคม 2022

ศอ.บต. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ต.ค. -31 ต.ค. 2565 รวม 8 อัตรา,

ศอ.บต.

ลิงค์: https://ehenx.com/17695/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานประจำสำนักงาน,พนักงานช่างเทคนิค
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 ต.ค. – 31 ต.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ศอ.บต. เปิดรับสมัคร

ประกาศศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป สังกัดศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แกไขเพิ่มเดิม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน๔ ตำแหน่ง๘อัตราดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานประจำสำนักงาน

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานช่างเทคนิค

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา ทางการบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือการจัดการ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ


พนักงานการเงินและบัญชี

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออมุปริญญา ทางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และ โทรคมนาคม ช่างเครื่องกล ก่อสร้าง และช่างยนต์


พนักงานประจำสำนักงาน

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


พนักงานช่างเทคนิค

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชานโยบายสาธารณะ สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

๑) ลงทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือราชการของหน่วยงานต่างๆ และภายในสำนัก/กอง/สถาบัน และหน่วยงานขึ้นตรง
๒) แจ้งเวียนหนังสือราชการ คำสั่ง ประกาศ
๓) จัดเก็บหนังสือ และระบบเอกสาร
๔) จัดทำเอกสาร บันทึก และการลาประเภทต่างๆ ของบุคลากรในสำนักต่างๆ และภายใน สำนัก/กอง/สถาบัน และหน่วยงานขึ้นตรง
๕) งานบันทึกข้อมูล
๖) จัดพิมพ์เอกสารและหนังสือราชการต่างๆ
๗) การทำสำเนาหนังสือ เช่น ถ่ายเอกสาร จัดทำรูปเล่ม
๘) จัดทำหนังสือเชิญประชุม ติดต่อจองห้องประชุม จัดห้องประชุมและอาหารว่าง
๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานการเงินและบัญชี

๑) สนับสมุนงานสำรวจ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ปรับปรุง บำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบ ไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ และระบบควบคุมอัตโนมัติ
๒) การตรวจสอบ ตรวจซ่อม บำรุงรักษาเครื่องมือสื่อสารทุกระบบ
๓) รับผิดชอบงานเกี่ยวกับพัสดุและธุรการของสื่อสาร เช่น จัดหา/ควบคุมวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ เครื่องตรวจวัด และเครื่องมือตรวจซ่อม ติดตั้งสื่อสารผ่านดาวเทียมเพื่อถ่ายทอดเสียงการประชุม ปฏิบัติงานเวร สื่อสารและปฏิบัติหน้าที่รับ-ส่งข่าว และจัดทำรายงานสภาพเครื่องมือสื่อสารทุกระบบ
๔) ควบคุม ตรวจสอบ และรับผิดชอบการติดต่อสื่อสารระบบดาวเทียม
๕) งานตรวจสอบระบบโทรทัศน์วงจรปิด/ระบบตรวจจับป้ายทะเบียนรถ เข้า-ออก
๖) ตรวจสอบ/ตรวจซ่อม บำรุงรักษาตู้สวิทช์บอร์ด และเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และจัดทำข้อมูลระบบเครื่องกลไฟฟ้ากำลังและแบตเตอรี่
๗) ตรวจสอบ ดูแลงานระบบเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์ (Cellular jammer)
๘) จัดทำสถิติ และรายงานผลความก้าวหน้าของระบบสื่อสาร
๙) ปฏิบัติหน้าที่รับ-ส่งข่าว ผ่านทางโทรสารและระบบเครื่องมือสื่อสารต่างๆ
๑๐) เวรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
๑๑) ตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษาระบบเสียงตามสาย ระบบเตือนภัยอุกเฉิน ระบบป้องกันฟ้าผ่า
๑๒) งานระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้
๑๓) งานวางแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) สำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้
๑๔) ตรวจสอบและวางแผนพัฒนาระบบโสตทัศนูปกรณ์
๑๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานประจำสำนักงาน

๒) ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานที,เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจง เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการเงินและบัญชี
๓) จัดทำหลักฐานและรายละเอียดการโอนเงินเดือน คำจ้าง ค่าตอบแทนและเงินบำนาญเข้า บัญชีธนาคาร และรายละเอียดการโอนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและเงินบำนาญเข้าบัญชีธนาคารและ รายละเอียดการรับจ่ายเป็นรายบุคคล
๔) รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบใบสำคัญค่าใข้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการทั่งในและต่างประเทศ ค่าขนย้ายครอบครัวทีเบิกตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเลำเรียนบุตร ค่าใช้จ่ายในการสกอบรม สัญญายืมเงินทดรอง การอนุมัติเบิก ค่าตอบแทน การเบิกจ่ายค่าวัสดุครุภัณฑ์ การจ้างเหมา การเช่า การจ้างที่ปรึกษา เป็นต้น
๕) จัดทำเอกสาร ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างตามโครงการของสำนัก/ กอง และจังหวัด ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๖) การสนับสนุนการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ รวมถึง การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ
๗) การดำเนินการที่เกี่ยวกับการจ่ายตรงเงินเดือน และค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการในสังกัด
๘) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการคลัง ภายใต้กรอบระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั่งจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
๙) รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การคลังภาครัฐสู่ระบบการคลังอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) รวมทั้งบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบ terminal ของ GFMIS
๑๐) รับผิดชอบในการจัดทำฎีกา เงินค่าจ้างประจำ เงินบำเหน็จบำนาญ เงินมรดก และเงิน ช่วยเหลือพิเศษ และอื่นๆ
๑๑) ดำเนินการเบิกจ่ายพัสดุ อุปกรณ์ และตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปี พร้อมจัดทำ ทะเบียนคุมทรัพย์สินภายในสำนัก/กอง
๑๒) ตรวจสอบการเบิกจำยเงินงบประมาณโครงการที,ได้รับอนุมัติในแต่ละสำนัก/กอง และ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายในวงเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ
๑๓) จัดทำรายงานบัญชีคงเหลือประจำเดือนเพื่อตรวจสอบเงินคงเหลือแต่ละเดือน
๑๔) เร่งรัด และติดตามเบิกจ่ายงบประมาณของ ศอ.บต. สำนัก/กอง และจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนดเป้าหมายในการเบิกจ่ายในภาพรวม
๑๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานช่างเทคนิค

๑) รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลสำหรับใช้เป็น แนวทางในการจัดทำและเสนอของบประมาณของแผนงาน/โครงการ และงบกลาง เพื่อให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์และภารกิจของ ศอ.บต.
๒) จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี และข้อมูลงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี จัดทำเอกสาร ประกอบการชี้แจงงบประมาณ
๓) ตรวจสอบการเสนอของบประมาณในพื้นที่เพื่อประมวลผลข้อมูลเพิ่มเติม ประกอบการ เสนอของบประมาณ
๔) วิเคราะห์ กลั่นกรองฐานข้อมูลที,เกี่ยวข้องกับการเสนอของบประมาณ พร้อมจัดทำ รายละเอียดข้อมูลการเสนอของบประมาณ
๕) กำกับ แนะนำ เร่งรัดการใซัจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ตลอดจนจัดทำรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ ศอ.บต. และให้ ข้อเสนอแนะในการแกิไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
๖) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนงาน ที่เกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และให้ข้อเสนอแนะในการแกไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
๗) ติดต่อประสานกับบุคคลและหน่วยงานทีเกี่ยวข้องกับการจัดทำคำของบประมาณ และการติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ
๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

วิชาที่ ๑ ความรู้ทั่วไป ๕๐ คะแนน
(๑) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมประเพณี และเหตุการณ์สำคัญ ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ
(๒) ความรู้เกียวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมประเพณี เหตุการณ์สำคัญ และประวัติดศาสตร์ไนพื้นที่จัง์หวัดชายแดนภาคใต้
วิชาที่ ๒ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๕๐ คะแนน
(๑) พ.ร.บ. การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓
(๒) คำสั่ง คสช. ที่เกี่ยวข้องกับการแกไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
(๓) นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
(๕)โครงการสำคัญที่ดำเนินการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(๖) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
(๗) การบริหารงานบุคคลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
วิชาที่ ๓ ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ๕๐ คะแนน
(๑) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกิไขเพิ่มเดิม
(๒) พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
(๓) พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
(๔) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
(๕) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกิไขเพิ่มเติม
(๖) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๗) ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม
(๘) ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน
(๙) หลักพื้นฐานสำหรับการบริการที่ดี


พนักงานการเงินและบัญชี

วิชาที่ ๑ ความรู้ทั่วไป ๕๐ คะแนน
(๑) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมประเพณี และเหตุการณ์สำคัญ ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ
(๒) ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมประเพณี เหตุการณ์สำคัญ และประวัติดศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
วิชาที่ ๒ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๕๐ คะแนน
(๑) พ.ร.บ. การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓
(๒) คำสั่ง คสช. ที่เกี่ยวข้องกับการแกไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
(๓) นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
(๕) โครงการสำคัญที่ดำเนินการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(๖) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
(๗) การบริหารงานบุคคลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
วิชาที่ ๓ ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ๕๐ คะแนน
(๑) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกิไขเพิ่มเติม
(๒) พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
(๓) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกิไขเพิ่มเติม
(๔) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๕) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานช่างในสำนักงานและส่วนราชการ


พนักงานประจำสำนักงาน

วิชาที่ ๑ ความรู้ทั่วไป ๕๐ คะแนน
(๑) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมประเพณี และเหตุการณ์สำคัญ ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ
(๒) ความรู้เกียวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมประเพณี เหตุการณ์สำคัญ และประวัติดศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
วิชาที่ ๒ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๕๐ คะแนน
(๑) พ.ร.บ. การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓
(๒) คำสั่ง คสช. ที่เกี่ยวข้องกับการแกไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
(๓) นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
(๕) โครงการสำคัญที่ดำเนินการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(๖) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
(๗) การบริหารงานบุคคลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
วิชาที่ ๓ ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ๕๐ คะแนน
(๑) พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(๒) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกีไขเพิ่มเดิม
(๓) พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
(๔) พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
(๕) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
(๖) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจำยเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒
(๗) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๘) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกิไขเพิ่มเดิม
(๙) พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่เกี่ยวข้อง
(๑๐) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
(๑๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี


พนักงานช่างเทคนิค

วิชาที่ ๑ ความรู้ทั่วไป ๕๐ คะแนน
(ด) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมประเพณี และเหตุการณ์สำคัญ ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ
(๒) ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมประเพณี เหตุการณ์สำคัญ และประวัติดศาสตร์ไนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
วิชาที่ ๒ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๕๐ คะแนน
(๑) พ.ร.บ. การบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓
(๒) คำสั่ง คสช. ที่เกี่ยวข้องกับการแกิไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
(๓) นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
(๕)โครงการสำคัญที่ดำเนินการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(๖) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
(๗) การบริหารงานบุคคลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
วิชาที่ ๓ ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ๕๐ คะแนน
(ด) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
(๒) พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกิไขเพิ่มเดิม
(๓) พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
(๔) พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(๕) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
(๖) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๗) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก็ไขเพิ่มเดิม
(๘) ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนงาน/โครงการ การจัดทำงบประมาณ การบริหารโครงการ การติดตามและประเมินผล
(๙) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูล


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ศอ.บต.  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. – 31 ต.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครศอ.บต.

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานประจำสำนักงาน,พนักงานช่างเทคนิค
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ศอ.บต.  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. – 31 ต.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครศอ.บต.

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
20 ตุลาคม 2022
End:
31 ตุลาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17695/

Venue

ศอ.บต.
ศอ.บต. ยะลา Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com