Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบ 11 พ.ค. -25 พ.ค. 2565 รวม 9 อัตรา,

11 พฤษภาคม 2022 - 25 พฤษภาคม 2022

“ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบ 11 พ.ค. -25 พ.ค. 2565 รวม 9 อัตรา,

ศาลปกครอง เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง

ด้วยสำนักงานศาลปกครองมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็น พนักงานราชการศาลปกครองในตำแหน่งต่าง ๆ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๗ ของระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยพนักงานราชการศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แกไขเพิ่มเดิม ข้อ ๔ ของระเบียบ คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยเงินค่าครองชีพลูกจ้างของสำนักงานศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓ และ ข้อ ๖ ของประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน ตำแหน่งและลักษณะงานเฉพาะสำหรับตำแหน่งของพนักงานราชการศาลปกครอง ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ข้อ ๖ ของประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง การบริหารงานบุคคลพนักงานราชการศาลปกครอง ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ และคำสั่งสำนักงานศาลปกครอง ที่ ๕๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ประกอบ คำสั่งประธานศาลปกครองสูงสุด ที่ ๕/๒๕๖๕ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่องให้ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่ง จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17200- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานเดินหมาย

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17200- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*


พนักงานคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19900- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ,พนักงานเดินหมาย,พนักงานคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 17,200-19,900
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ศาลปกครอง  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค. – 25 พ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”ศาลปกครอง

file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
11 พฤษภาคม 2022
End:
25 พฤษภาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/16816/

Venue

ศาลปกครอง
ศาลปกครอง นครสวรรค์ Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com