Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-31 มี.ค. 2564 รวม 9 อัตรา,

28 มีนาคม 2021 - 31 มีนาคม 2021

“ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-31 มี.ค. 2564 รวม 9 อัตรา,

ศาลปกครอง เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเช้ารับราชการสังกัดสำนักงาน
ศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน

ด้วยสำนักงานศาลปกครองมีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน
อาศัยอำนาจตามมาตรา ๘๕ มาตรา ๘๗ และมาตรา ๑๐๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มติคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองในการประชุมครั้งที่ ๘๖-๑๑/©๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ประกอบ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรือง การสรรหาใดยการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดอัตรา เงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ซึ่งสำนักงานศาลปกครองได้นำมาใช้โดยอนุโลม ประกอบกับคำสั่ง สำนักงานศาลปกครอง ที่ ๖๒๑/๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ และคำสั่งสำนักงานศาลปกครอง ที่ ๒๘๔/๒๕๖๓ เรื่องมอบอำนาจให้ข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครองปฏิบัติราชการแทน (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งเจาพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการระดับปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 9,400-
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ ศาลปกครอง :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 31 มี.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “ศาลปกครอง

ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
28 มีนาคม 2021
End:
31 มีนาคม 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/13812/

Venue

ศาลปกครอง
ศาลปกครอง นครสวรรค์ Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com