Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 ก.ย. -8 ก.ย. 2565

1 กันยายน 2022 - 8 กันยายน 2022

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 ก.ย. -8 ก.ย. 2565

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ลิงค์: https://ehenx.com/17476/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างภาพการแพทย์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ก.ย. – 8 ก.ย. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัคร

ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งช่างภาพการแพทย์ปฏิบัติการ

ด้วยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งช่างภาพการแพทย์ปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.ด/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งช่างภาพการแพทย์ปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ช่างภาพการแพทย์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ช่างภาพการแพทย์ปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชนิทัศน์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ช่างภาพการแพทย์ปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านช่างภาพการแพทย์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ ปฏิบัติงานชองหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการถ่ายภาพทางการแพทย์ การถ่ายภาพทั่วไป และ โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่ซับซ้อน เพื่อประกอบการวางแผนหรือการจัดทำรายงานทางวิชาการ
(๒) บันทึก ถ่ายภาพ เกี่ยวกับสถานที่เกิดเหตุ วัตถุพยาน ศพ พยานหลักฐานอื่น ๆ เพื่อให้ ผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้วิเคราะห์และจัดทำรายงานผลการตรวจพิสูจน์ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน แม่นยำ
(๓) ติดตามประเมินผล และสรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเกี่ยวกับการถ่ายภาพ ทางการแพทย์ การถ่ายภาพทั่วไปและโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
(๔) ปฏิบัติงานตามขั้นตอนหรือกฎเกณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการถ่ายภาพ ทางการแพทย์ และการถ่ายภาพทั่วไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน
(๕) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สำรวจข้อมูลการถ่ายภาพทางการแพทย์และการถ่ายภาพทั่วไป เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมถุทธิ้ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานงานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามทีกำหนด
(๒)- ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้บริการ แนะนำ สอน ให้คำปรึกษาเบื้องต้น แก่ผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการผลิตสื่อและการใช้ โสตทัศนูปกรณ์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความรู้
(๒) จัดเก็บข้อมูล และให้บริการข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นเกี่ยวกับงานช่างภาพการแพทย์ แก่บุคลากรในองค์กร เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
(๓) ส่งเสริมหรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมภารกิจของหน่วยงานใท้มีประสิทธิภาพ

วิชาที่สอบ

ช่างภาพการแพทย์ปฏิบัติการ

โดยวิธีการ ดังนี้
การวัดความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
วิธีการ : สอบข้อเขียน แบบปรนัย (๑๐๐ คะแนน)
๑. ความรู้ความเข้าใจด้านภาษาอังกฤษ (กายวิภาคศาสตร์)
๒. กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๑
๓. พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๔. ความรู้พื้นฐานทางกายวิภาคศาสตร์ (Basic human anatomy)
๕. ความรู้เกี่ยวกับกล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์
๖. ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพทางนิติวิทยาศาสตร์
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่ามีสิทธิเข้ารับการสอบโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (การวัดความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง) ต้องได้คะแนนในการสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน (การวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง) ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐
การวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑. การประเมินบุคลิกภาพและการสัมภาษณ์ทางจิตวิทยาคลินิก (ไม่มีคะแนน) ผลประเมิน จะใช้เพื่อพิจารณาประกอบการสอบสัมภาษณ์
๒. ทดสอบปฏิบัติ (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน) ด้วยอุปกรณ์ที่เตรียมไวิให้
๓. การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๗๐ คะแนน)    i
เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ความสามารถที่จำเป็นของตำแหน่ง สมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือนสามัญ สมรรถนะที่จำเป็นเกี่ยวข้อง ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง โดยอาจพิจารณาร่วมกับ ข้อมูลประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ การทำงาน และหรือจากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบสัมภาษณ์


วิธีการสมัครงานข้าราชการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. – 8 ก.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 24 ส.ค. 2565
สอบวันที่: 24 ส.ค. 2565
ประกาศผลสอบ: 24 ส.ค. 2565
ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: ช่างภาพการแพทย์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. – 8 ก.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 24 ส.ค. 2565
สอบวันที่: 24 ส.ค. 2565
ประกาศผลสอบ: 24 ส.ค. 2565
ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
1 กันยายน 2022
End:
8 กันยายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17476/

Venue

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com