Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-23 ก.ย. 2565 รวม 7 อัตรา,

18 กันยายน 2022 - 23 กันยายน 2022

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-23 ก.ย. 2565 รวม 7 อัตรา,

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

ลิงค์: https://ehenx.com/17534/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน,เจ้าหน้าที่บริหารงานข้อมูล,เจ้าหน้าที่บริหารงานข้อมูล,เจ้าหน้าที่การเงิน,นิติกร,เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 ก.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัคร

ประกาศสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานสถาบัน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

ด้วยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล ทั่วไปเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ จำนวน ๕ ตำแหน่ง รวม ๗ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่บริหารงานข้อมูล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่บริหารงานข้อมูล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่การเงิน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน

๑) อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์
๒) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓) มีความรู้ด้านการพัฒนาชุมชน และการเมืองการปกครอง
๔) มีความสามารถในการประสานงาน และจัดกระบวนการเรียนรู้
๕) มีความสามารถในการสื่อสาร และถ่ายทอด
๖) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้
๗) ถ้ามีประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาชุมชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


เจ้าหน้าที่บริหารงานข้อมูล

๑) อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์
๒) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม เศรษฐศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓) หากมีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารงานข้อมูลหรือด้านงานวิจัยจะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ
๔) มีความรู้ความเข้าใจในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล การ ตรวจสอบ การจำแนก การสรุปข้อมูล
๕) มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูล และการใช้ เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
๖) สามารถเขียนรายงานในรูปแบบต่างๆ เข่น รายงานการประชุม รายงานเชิงบริหาร รายงานเชิงนโยบายสาธารณะ
๗) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
๘) สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้


เจ้าหน้าที่บริหารงานข้อมูล

๑) อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์
๒) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม เศรษฐศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓) หากมีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารงานข้อมูลหรือด้านงานวิจัยจะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ๔) มีความรู้ความเข้าใจในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล การ
ตรวจสอบ การจำแนก การสรุปข้อมูล
๕) มีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูล และการใช้ เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
๖) สามารถเขียนรายงานในรูปแบบต่างๆ เช่น รายงานการประชุม รายงานเชิงบริหาร รายงานเชิงนโยบายสาธารณะ
๗) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
๘) สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้


เจ้าหน้าที่การเงิน

๑) อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์
๒) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน การธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓) หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๔) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office อุปกรณ์สำนักงาน และ
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
๕) มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการเงิน การธนาคาร ภาษีอากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงาน
๖) มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต


นิติกร

๑) อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์
๒) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
๓) มีความรู้ความสามารถในงานกฎหมายอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ และหากมีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมายหน่วยงานภาครัฐจะพิจารณาเป็นพิเศษ
๔) มีความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน ในหน้าที่
๕) มีทักษะในการเขียน การเรียบเรียง สรุปเหตุผล การจัดการข้อมูล และวิเคราะห์ปัญหา
๖) มีมนุษยสัมพันธ์ดี แก่ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถปรับตัวได้เช้ากับสถานการณ์ที่ แปรเปลี่ยน สามารถทำงานเป็นทีมและบุคคลหลากหลายประเภทได้


เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑) อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์
๒) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศดิจิทัล วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓) สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา .Net (c#), HTML5, PHP หรือภาษาอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Web Application ได้อย่างน้อย ๑ ภาษา
๔) มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษา SQL และสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งาน ฐานข้อมูล Microsoft SQL Server ได้
๕) มีทักษะในการถ่ายทอดหรือนำเสนอผลงานให้แก่เพื่อนร่วมงานและผู้ใช้งาน
๖) สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
๗) หากมีประสบการณ์ด้านการพัฒนา Web Application และ Web Service หรือ API จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๘) หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องในงานพัฒนาชุมชนจะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน

รับผิดชอบการประสาน เชื่อมโยงเครือข่ายและขบวนองค์กรชุมชน ประสานความร่วมมือกับ หน่วยงานภาคีพัฒนา พัฒนากลไกการทำงานร่วมและการสร้างพื้นที่กลางของชุมชนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานภาคี พัฒนาที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและพัฒนากิจการสภาองค์กรชุมชนตำบล รับรองสถานภาพองค์กรชุมชน สนับสนุนการ ทำงานพัฒนาภาคชุมชน สนับสนุนการพัฒนาและสร้างรูปธรรมการแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นเชิงประเด็นโดย ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ดำเนินการตามแผนงานและโครงการต่างๆ ของสถาบัน ติดตาม พัฒนาคุณภาพองค์กรชุมชนผู้ใช้ สินเชื่อ แก้ไขปัญหาสินเชื่อ พัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนให้มีความสามารถในการบริหารจัดการงานพัฒนา พัฒนาคนในขบวนองค์กรชุมชน สนับสนุนองค์กรชุมชนในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินชนบท /


เจ้าหน้าที่บริหารงานข้อมูล

รับผิดชอบการบริหารข้อมูลและพัฒนาระบบข้อมูล การจัดทำแผนงาน การติดตามผลการ ดำเนินงาน จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานและตัวชี้วัด ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการความรู้ การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การจัดการความรู้ของส่วนงาน พัฒนาเครื่องมือ คู่มือ และ จัดทำรายงานการพัฒนาเชิงพื้นที่ร่วมกับขบวนชุมชน


เจ้าหน้าที่บริหารงานข้อมูล

รับผิดขอบการรวบรวม จัดทำฐานข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์ สังเคราะห์และตรวจสอบ
ข้อมูลการดำเนินงานในโครงการต่างๆ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของส่วนงาน สอบทานการใช้ งบประมาณในโครงการ รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ พัฒนาระบบฐานข้อมูล ร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุน ศึกษาวิชัยและจัดการความรู้การพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน โดยชุมขน ประมวลภาพรวมกรณีตัวอย่างรูปธรรม จัดกิจกรรมเผยแพร่ผลการดำเนินงานและสื่อสาธารณะ แก่ขบวนองค์กรชุมชน ฝ่ายบริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และอำนวยการประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง


เจ้าหน้าที่การเงิน

รับผิดชอบการจัดทำบันทึกเงินยืมประจำหน่วยงาน เพื่อใช้จ่ายหมุนเวียนในส่วนงาน
เบิกจ่ายเงินยืมทดรองจ่าย และเงินสดย่อยเพื่อการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานและการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ตามระเบียบที่กำหนดผ่านระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ติดตาม รายงานการใช้งบประมาณของส่วนงานให้เป็นไป ตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด ควบคุม ดูแล ติดตาม การยืมเงินทดรองจ่ายของผู้ปฏิบัติงาน งานการเงิน ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารโครงการพร้อมดำเนินการเบิกจ่าย


นิติกร

ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงาน ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมาย จัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อ ดำเนินการทางคดี การสอบสวน ตรวจพิจารณา ดำเนินการเกี่ยวกับวินัย ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนา ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งต่างๆ ของสถาบัน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

รับผิดชอบการประสานงานกับส่วนงานภายในสถาบันและผู้ที่เกี่ยวข้องในการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ส่วนงานต่างๆ ในสถาบัน ดังนี้


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.codi.or.th กรอกข้อมูลในใบสมัคร ให้ครบถ้วน ระบุชื่อตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร รหัสตำแหน่ง สังกัด พร้อมแนบรูปถ่ายหน้าตรง สำเนาใบปริญญาบัตร สำเนาใบรายงานผลการศึกษา และหลักฐานทางการทหาร (เพศชาย) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี) ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบดังกล่าวมาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ hrcodi@codi.or.th ภายในวันที่13-23 กันยายน 2565 เวลา 16.30 น. ของวันที่กำหนดเท่านั้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2565 – 23 กันยายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.023788300

 ต่อ 8266 , 8777 สำหรับเอกสาร ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงหนังสือรับรองการทำงาน ให้นำมาในวันที่ท่านเข้ารับ การสัมภาษณ์ หากไม่มีหนังสือรับรองการทำงานสถาบันจะไม่พิจารณาค่าประสบการณ์ให้

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน,เจ้าหน้าที่บริหารงานข้อมูล,เจ้าหน้าที่บริหารงานข้อมูล,เจ้าหน้าที่การเงิน,นิติกร,เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.codi.or.th กรอกข้อมูลในใบสมัคร ให้ครบถ้วน ระบุชื่อตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร รหัสตำแหน่ง สังกัด พร้อมแนบรูปถ่ายหน้าตรง สำเนาใบปริญญาบัตร สำเนาใบรายงานผลการศึกษา และหลักฐานทางการทหาร (เพศชาย) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี) ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบดังกล่าวมาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ hrcodi@codi.or.th ภายในวันที่13-23 กันยายน 2565 เวลา 16.30 น. ของวันที่กำหนดเท่านั้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2565 – 23 กันยายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.023788300

 ต่อ 8266 , 8777 สำหรับเอกสาร ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงหนังสือรับรองการทำงาน ให้นำมาในวันที่ท่านเข้ารับ การสัมภาษณ์ หากไม่มีหนังสือรับรองการทำงานสถาบันจะไม่พิจารณาค่าประสบการณ์ให้

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
18 กันยายน 2022
End:
23 กันยายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17534/

Venue

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กรุงเทพฯ Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com