Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 ก.ย. -10 ต.ค. 2565

27 กันยายน 2022 - 10 ตุลาคม 2022

สนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 ก.ย. -10 ต.ค. 2565

สนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

ลิงค์: https://ehenx.com/17600/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 ก.ย. – 10 ต.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ด้วยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ; ๒๕๖๐ ประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการปริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

(1) ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
และสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
(2) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การตรวจทานหนังสือ การลงทะเบียนรับ – ส่ง เวียนหนังสือ การบันทึกข้อมูล จัดเก็บ ค้นหาหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุและครุภัณฑ์ พิมพ์หนังสือราชการต่าง ๆ ร่างหนังสือโต้ตอบที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน และจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม/สัมมนา รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน และข้อมูลต่าง ๆ นำเสนอผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. – 10 ต.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. – 10 ต.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Venue

สนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
สนข.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร Thailand + Google Map
View Venue Website
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com