Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

สพฐ.

16 มีนาคม 2020 - 5 เมษายน 2020

“สพฐ. กำหนดการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

สพฐ. กำหนดการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย

จากหนังสือที่ ศธ 04009/ว 1454 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเืพ่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต รวมทั้งแจ้งมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มีรายละเอียดดังนี้

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหดนการคัดเลือกบุคคลเืพ่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ.2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดตามหนังสือที่อ้างถึง จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำข้อมูลตำแหน่งว่างที่ใช้สำหรับการคัดเลือก ไปให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพื่อดำเนินการคัดเลือกต่อไป

อนึ่ง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดดังกล่าว 

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

 

1. ประกาศรับสมัครคัดเลือก ภายในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563

2. รับสมัครคัดเลือก วันศุกร์ที่ 24 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

3. ปรกาศรายชื่อผูมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563

4. ประเมินประวัติและผลงาน ระวห่างวันพุธที่ 11 – วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

5. สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม  2563

 • ภาค ก. ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีครู
 • ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

6. สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

7. ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563

ตารางสอบ

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเ็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

ภาค ก. ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 

 • เวลา 09.00-10.00 น. สอบวิชาความรอบรู้ คะแนนเต็ม 50 คะแนน
 • เวลา 11.00-12.00 น. สอบวิชาความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู คะแนนเต็ม 50 คะแนน
ภาค ข. ความรู้ความสามาถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 

 • เวลา 13.00-14.00 น. สอบวิชาความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา คะแนนเต็ม 50 คะแนน
 • เวลา 15.00-16.00 น. สอบวิชาความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก คะแนนเต็ม 50 คะแนน
ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชี (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

 • ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง จากประวัติและผลงาน ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษา คะแนนเต็ม 50 คะแนน

วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 • ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง จากการสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 50 คะแนน

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเ็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 โดยกำหนดให้มีการสอบข้อเขียนในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 และสอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 ณ สถานที่สอบตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำหนด นั้น

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและเพื่อให้การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันสอบ ดังนี้

 1. อนุญาตให้ผู้เข้าสอบ สวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์
 2. ผู้ดำเนินการสอบคัดเลือกประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รกมควบคุมโรคประจำจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สถานพยาบาล ในการจัดเตรียมสถานที่สอบ ดังนี้
  1. กำหนดจุดคัดกรอง ก่อนเข้าตัวอาคาร
  2. ติดเครื่องเทอร์มัลสแกน ตรวจวัดอุณหภูมิ
  3. มีจุดบริการเจลล้างมือบริการ ทุกจุดทางเข้า
  4. ทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อ สถานที่สอบ โต๊ะเก้าอี้ และภายในอาคารสถานที่จัดสอบก่อนและหลังการสอบ
  5. จัดห้องสอบสำหรับผู้ป่วย “กลุ่มเสี่ยง”
  6. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 3. ขอให้ผู้เข้าสอบ ที่มีบุคคลในครอบครัวที่พักอาศัยอยู่ร่วมบ้านเดียวกัน ที่มีปนะวัติเดินทางกลับหรือเดินทางผ่าน (Transit) มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้แจ้งกับทางสนามสอบโดยด่วน
 4. ผู้ดำเนินการสอบคัดเลือก อาจพิจารณาการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

ตำแหน่ง: กำหนดการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน สพฐ.  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สพฐ. ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 – 5 เมษายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

Facebook Comments

Details

Start:
16 มีนาคม 2020
End:
5 เมษายน 2020
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://ehenx.com/6401/

Venue

สพฐ.
สพฐ. สุพรรณบุรี Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com