Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สพฐ. สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-18 ก.ย. 2565 รวม 20 อัตรา,

17 กันยายน 2022 - 18 กันยายน 2022

สพฐ. สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-18 ก.ย. 2565 รวม 20 อัตรา,

สพฐ. สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2

ลิงค์: https://ehenx.com/17528/ หรือ
ตำแหน่ง: ครูผู้สอน,นักจัดการงานทั่วไป,นักจิตวิทยาโรงเรียน,ช่างไฟฟ้า
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 20
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 18 ก.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สพฐ. สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ ประสงค์จะรับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน ราชการและแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๕๑๑/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ครูผู้สอน

อัตราว่าง : 16 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 16 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจิตวิทยาโรงเรียน

อัตราว่าง : 16 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ช่างไฟฟ้า

อัตราว่าง : 16 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ครูผู้สอน

๑. กลุ่มวิชาภาษาไทย วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
๑. ภาษาไทย
๒. การสอนภาษาไทย
๓. วิธีสอนภาษาไทย
๔. วรรณคดีไทย
๕. ไทยศึกษา
๖. ภาษาและวรรณคดีไทย
๗. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๘. ภาษาไทยและการสื่อสาร
๙. ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย
๑๐. ภาษาและวัฒนธรรมไทย
๑๑. การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
๒. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
๑. สังคมศึกษา
๒. การสอนสังคมศึกษา
 ๓. พัฒนาสังคม
๔. สังคมศาสตร์
๕. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
๖. สังคมศาสตร์การพัฒนา
๗. ประวัติศาสตร์
๘. ภูมิศาสตร์
๙. วัฒนธรรมศึกษา
๑๐. การพัฒนาชุมชน
๑๑. รัฐประศาสนศาสตร์
๑๒. รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) เฉพาะปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิต (พธ.บ.)
๓. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
๑. ภาษาอังกฤษ
๒. การสอนภาษาอังกฤษ
๓. วิธีสอนภาษาอังกฤษ
๔. การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
๕. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
๖. ภาษาอังกฤษเพื่อการลื่อสารสากล
๗. ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
๘. วรรณคดีภาษาอังกฤษ
๙. ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
๑๐. ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
๑๑. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
๔. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
๑. คณิตศาสตร์
๒. การสอนคณิตศาสตร์
๓. คณิตศาสตร์ศึกษา
๔. การศึกษาคณิตศาสตร์
๕. คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
๖. คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
๗. คณิตศาสตร์-เคมี
๘. คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์
๙. คณิตศาสตร์สถิติ
๑0. สถิติ
๑๑. สถิติศาสตร์
๑๒. สถิติประยุกต์
๑๓. การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
๑๔. คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์
๑๕. คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์
๑๖. คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ
๕. กลุ่มวิชานาฏศึลป๋และการละคร วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
๑. นาฏศึลป็
๒. นาฏศิล,ป๋ศึกษา
๓. นาฏยคิลป้
๔. นาฏศิลป้ไทย
๕. นาฏศิล,ป๋ไทยศึกษา
๖. นาฏศึลน้สากล
๗. นาฏศึล,ป็สากลศึกษา
๘. นาฏศาสตร์
๙. นาฏยศาสตร์
๑๐. นาฏศึลป้และการละคร
๑๑. การสอนนาฏยสังคีต
๑๒. การละคร
๑๓. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ ๑- ๑๒
๖. กลุ่มวิชาแนะแนว วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ด้งนี้
๑. การแนะแนว หรือการแนะแนวการศึกษา
๒. การแนะแนวและการให้คำปรึกษา
๓. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
๔ จิตวิทยาและการแนะแนว
๕. จิตวิทยาการให้บริการปรึกษาและแนะแนว
๖. จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว
๗. จิตวิทยา
๘. จิตวิทยาการศึกษา
๙. จิตวิทยาโรงเรียน
๑๐. จิตวิทยาสังคม
๑๑. จิตวิทยาพัฒนาการ
๑๒. จิตวิทยาการทดลอง
๑๓. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคูทมีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ ๑-๑๓
๗. กลุ่มวิชาฟิสิกส์ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
๑. ฟิสิกส์
๒. การสอนฟิสิกส์
๓. ฟิสิกส์ประยุกต์
๔.การสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา
๕. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งตรง
ตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ ๑-๔
๘. กลุ่มวิชาธุรกิจศึกษา วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
๑. ธุรกิจศึกษา
๒. กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาเอกตาม ข้อ (๑)
๙. กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศึลป็ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
๑. อุตสาหกรรม
๒. อุตสาหกรรมศิลป้
๓. อุตสาหกรรมศิลป้ศึกษา
๔. การสอนอุตสาหกรรมศิลน้
๕. อุตสาหกรรมศึกษา
๖. อุตสาหกรรมไฟฟ้า
๗. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
๘. อุตสาหกรรมศึลป้และเทคโนโลยี
๙. อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา
๑๐. การออกแบบอุตสาหกรรม
๑๑. วิศวกรรมอุตสาหกรรม
๑๒. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
๑๓. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งตรง
ตามชื่อสาขาวิชาเอก ๑- ๑๒
๑0. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
๑. วิทยาศาสตร์
๒. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
๓. การสอนวิทยาศาสตร์
๔. วิทยาศาสตร์ศึกษา
๕. การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ
๖. การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
๗. วิทยาศาสตร์กายภาพ
๘. วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ
๙. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
๑๐. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
๑๑. วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม
๑๒. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
๑๓. วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ
๑๔. การสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
๑๕. การศึกษาวิทยาศาสตร์
๑๖. นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ ๑- ๑๕
๑๑. กลุ่มวิชาดนตรีไทย วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้
๑. ดนตรีไทย
๒. ดุริยางค์ไทย
๓. คีตศิลป็ไทย
๔. ดนตรีคีตศิลป็ไทยศึกษา
๕. ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา-ดนตรีไทย
สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ ๑- ๕
หมายเหตุ
๑. กรณีผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรคุณวุฒิ สขาวิชาเอก หรือกลุ่มวิชาที่เป็นเอกคู่ ให้เลือกสมัครสอบ คัดเลือกไดในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชา เพียงเอกใดเอกหนึ่งเท่านั้น
๒. หากหลักฐานการศึกษาระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัครให้ลือจำนวน หน่วยกิต ของวิชาเอกที่ศึกษา โดยให้ถือหลักว่าต้องศึกษาเนื้อหาวิชาเอกนั้นๆ ไม,น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๓ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติการนับ หน่วยทิต อนึ่ง เพื่อประโยชน์และสิทธิของผู้สมัครกรณีที่ผู้สมัครคุณวุฒิแตกต่างจากประกาศรับสมัครให้ผู้สมัคร ดำเนินการประสานกับสถาบันการศึกษาที่ตนสำเร็จการศึกษา เพื่อขอให้สถาบันการศึกษารับรอง


นักจัดการงานทั่วไป

วุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน


นักจิตวิทยาโรงเรียน

 มีวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งด้านจิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาการให้คำปรึกษา จิตวิทยาแนะแนว หรือจิตวิทยาอื่น ๆ


ช่างไฟฟ้า

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทุกสาขา หรือคุณวุฒิที่สูงกว่า
โดยรับอัตราค่าตอบแทนรายเดือน ๑๓,๘๐๐ บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ครูผู้สอน

 ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการ ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๒. จัดอบรมสั่งสอนและกิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พี่งประสงค์
๓. ปฏิบัติงานวิขาการของสถานศึกษา
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน ตามศักยภาพ
๕. ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพ
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ ทำงานปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานใน
ด้านต่าง ๆ เช่นงานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหาร อาคารสถานที่ และงานสัญญาต่างๆ เป็นต้น
๑.๒ ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียม เอกสารสำหรับการประชุม เป็นต้น เพื่อไมให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
๑.๓ จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
๑.๔ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
๑.๕ ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติขอที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งชอง ผู้บริหารของหน่วยงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป
๒. ด้านการวางแผน
๒.๑ วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของ หน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมถุทธี๋ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
๓.๑ ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ๋ที่กำหนด
๓.๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก้บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเช้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
๔.๑ ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับ เบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความ เข้าใจในงานที่รับผิดชอบ 


นักจิตวิทยาโรงเรียน

 นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คือผู้ช่วยเหลือและให้คำปรึกษา นักเรียนให้ประสบความสำเร็จในด้านการศึกษา สังคม และอารมณ์เมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น โดยทำงานร่วมกับครู ผู้ปกครองและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และส่งเสริมให้เกิด คุณประโยชน์ในการเรียนรู้ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องให้ความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการในการ ทำงานปฏิบ้ตงานด้านจิตวิทยา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายโดยมี ลักษณะงานในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
๑.๑ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับการส่งต่อจากระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑.๒ วิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคลที่มีปัญหาซับซ้อนหรือจาก การส่งต่อด้วยวิธีที่หลากหลาย ได้แก่ แบบทดสอบทางจิตวิทยาด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม และวางแผนการ แก่ไขปัญหา
๑.๓ ประเมิน สำรวจ วิเคราะห์ สภาวะสุขภาพจิตด้วยวิธีการทางจิตวิทยากับ นักเรียน เพื่อค้นหาอธิบาย ทำนายแนวโน้ม พฤติกรรม อารมณ์ ความคิด พัฒนาการ ศักยภาพ แรงจูงใจ ความ ถนัด บุคลิกภาพ สาเหตุปัญหาของสุขภาพจิตในระดับเบื้องต้น
๑.๔ ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม และบำบัด ครอบครัว เพื่อการบำบัดและแก่ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง หรือปัญหาที่ซับช้อน เช่นพฤติกรรมเสี่ยวเรื่อง ยาเสพติด การทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรง
๑.๕ ประพฤติกรรม ฟินฟูสภาวะทางจิตใจ สังคม อารมณ์ ส่งเสริมพัฒนาการใน ระดับเบื้องต้นเพื่อให้นักเรียนเข้าใจ ยอมรับปัญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยนอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม วิธีการ ปรับตัวหรือวิธีแค้ปัญหาให้เหมาะสม
๑.๖ ให้การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กพิเศษ เช่น เด็กบกพร้องทางการเรียนรู้ (LD) เด็ก สมาธิสั้น เด็กออทิสดิก เด็กที่มีสติปัญญาบกพร่อง เป็นต้น
๑.๗ ส่งเสริม ป้องกัน เฝืาระวัง แก่ไขปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตของนักเรียนด้วย เครื่องมือและกระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องต้น เพื่อพัฒนาความสามารถในการดำเนินชีวิตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
๑.๘ รวบรวม ศึกษาข้อมูล วิจัยด้านจิตวิทยา และวิขาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านจิตวิทยา สุขภาพจิต
๑.๙ สรุปสถิติ รายงานผลการปฏิบัติงานทางจิตวิทยาเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อ ประกอบการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงาน
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนทำงานของหน่วยงาน หรือ โครงการเพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธื้ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
๓.๑ ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ้ตามที่กำหนด
๓.๒ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก้บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเช้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๓ ประสานการส่งต่อไปยังหน่วยงานภายนอก กรณีที่นักเรียนต้องการความ
ช่วยเหลือเฉพาะด้านและการรับส่งกลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน
๔. ด้านการบริการ
๔.๑ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้วิชาการจิตวิทยา วิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเช้าใจ ปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
๔.๒ ถ่ายทอด ฟิกอบรม องค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านนจิตวิทยา จัดทำแผนการ
ฟิกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ


ช่างไฟฟ้า

 ๑. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานขั้นต้นทางด้านช่างไฟฟ้า
๒. สามารถปฏิบ้ติเกี่ยวกับช่วยในการสร้าง ตรวจแก้ ซ่อม ปรับปรุง บำรุงรักษา ดัดแปลง ประกอบ ติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ควบคุมตรวจสอบความเรียบร้อยในงานไฟฟ้า
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สพฐ. สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเอง ณ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2565 – 18 กันยายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสพฐ. สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: ครูผู้สอน,นักจัดการงานทั่วไป,นักจิตวิทยาโรงเรียน,ช่างไฟฟ้า
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 20
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สพฐ. สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเอง ณ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2565 – 18 กันยายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสพฐ. สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
17 กันยายน 2022
End:
18 กันยายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17528/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com