Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สอบท้องถิ่น

30 พฤศจิกายน 2019 - 24 ธันวาคม 2019

“สอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 30 พ.ย. -24 ธ.ค. 2562 รวม 12,778 อัตรา,

สอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ

อบจ.

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

เรื่อง รับสมัครสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำหน่งสายงานผู้บริหาร

ด้วย ก.จ. จะดำเนินการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

เพื่อให้การดำเนินการสรรหาเ็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.จ. กำหนด จึงประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ารับการสรรหาให้ดำรตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดังนี้

1. การสรรหา หมายความว่า การสอบคัดเลือก และการคัดเลือกสายงานผู้บริหาร โดยกำหนดวิธีการสรรหา ดังนี้

  1. การสอบคัดเลือก คือ การสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงาน หรือแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำหน่งสายงานผู้ปฏิบัตให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น (หัวหน้าฝ่าย..ระดับต้น) หรือประเภทอำนวยการท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น (รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับกลาง) หรือแต่งตั้งข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา) โดยมีตำหน่งที่รับสมัครและจำนวนอัตราว่างที่อาจบรรจุโดยการสอบคัดเลือกตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดรายงาน 
  2. การคัดเลือกคือ การคัดเลือกเพื่อตแ่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนวจังหวัดสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยมีตำแหน่งที่รับสมัครและจำนวนอัตรว่างที่อาจบรรจุโดยการคัดเลือกตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดวรายงาน

ชื่อตำแหน่ง จำนวนอัตราว่าง

สอบคัดเลือก

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

อัตราว่าง : 18 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,โท,เอก


หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

อัตราว่าง : 18 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,โท,เอก


หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

อัตราว่าง : 70 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,โท,เอก


หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

อัตราว่าง : 56 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,โท,เอก


หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,โท,เอก


หัวหน้า่ฝ่าย (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

อัตราว่าง : 88 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,โท,เอก


รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

อัตราว่าง : 55 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,โท,เอก

คัดเลือก

ผู้อำนวยการกอง../หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

อัตราว่าง : 37 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 


ผู้อำนวยการกอง../ผอ.ส่วน.. (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)

อัตราว่าง : 14 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 


ผู้อำนวยการกองช่าง/ผอ.ส่วน.. (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

อัตราว่าง : 13 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 


ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 


ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม/ผอ.ส่วน (นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)

อัตราว่าง : 31 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 


ผู้อำนวยการสถานศึกษา

อัตราว่าง : 33 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 

เทศบาล

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

เรื่อง รับสมัครสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำหน่งสายงานผู้บริหาร

ด้วย ก.จ. จะดำเนินการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

เพื่อให้การดำเนินการสรรหาเ็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.จ. กำหนด จึงประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ารับการสรรหาให้ดำรตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ดังนี้

1. การสรรหา หมายความว่า การสอบคัดเลือก และการคัดเลือกสายงานผู้บริหาร โดยกำหนดวิธีการสรรหา ดังนี้

  1. การสอบคัดเลือก คือ การสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในต่างสายงาน หรือแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำหน่งสายงานผู้ปฏิบัตให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น (หัวหน้าฝ่าย..ระดับต้น) หรือประเภทอำนวยการท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น (รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระดับกลาง) หรือแต่งตั้งข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารสถานศึกษา (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา) โดยมีตำหน่งที่รับสมัครและจำนวนอัตราว่างที่อาจบรรจุโดยการสอบคัดเลือกตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดรายงาน 
  2. การคัดเลือกคือ การคัดเลือกเพื่อตแ่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนวจังหวัดสายงานผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยมีตำแหน่งที่รับสมัครและจำนวนอัตรว่างที่อาจบรรจุโดยการคัดเลือกตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดวรายงาน

ชื่อตำแหน่ง จำนวนอัตราว่าง

สอบคัดเลือก

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

อัตราว่าง : 18 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 


หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

อัตราว่าง : 18 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 


หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

อัตราว่าง : 70 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 


หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

อัตราว่าง : 56 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 


หัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 


หัวหน้า่ฝ่าย (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

อัตราว่าง : 88 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 


รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

อัตราว่าง : 55 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 

คัดเลือก

ผู้อำนวยการกอง../หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)

อัตราว่าง : 37 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 


ผู้อำนวยการกอง../ผอ.ส่วน.. (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)

อัตราว่าง : 14 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 


ผู้อำนวยการกองช่าง/ผอ.ส่วน.. (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)

อัตราว่าง : 13 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 


ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 


ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม/ผอ.ส่วน (นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง)

อัตราว่าง : 31 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 


ผู้อำนวยการสถานศึกษา

อัตราว่าง : 33 อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : 

ตำแหน่ง: สายงานผู้บริหาร,ผู้อำนวยการสถานศึกษา,ปลัดอบต.,ปลัดเทศบาล,รองปลัดอบจ.,รองปลัดเทศบาล,หัวหน้าฝ่าย,นักบริหารงานการคลัง,นักบริหารงานการศึกษา,นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,นักบริหารงานช่าง,นักบริหารท้องถิ่น,นักบริหารงานทั่วไป,ผู้อำนวยการกอง,หัวหน้าสำนักปลัดฯ,สอบเลื่อน
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท,ป.เอก
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 12,778
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สอบท้องถิ่น  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. – 24 ธ.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
30 พฤศจิกายน 2019
End:
24 ธันวาคม 2019
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://ehenx.com/5810/

Venue

สอบท้องถิ่น
สอบท้องถิ่น นครราชสีมา Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com