Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สอบท้องถิ่น เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดรับสมัครสอบ 5 พ.ค. -17 พ.ค. 2565

5 พฤษภาคม 2022 - 17 พฤษภาคม 2022

“สอบท้องถิ่น เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดรับสมัครสอบ 5 พ.ค. -17 พ.ค. 2565

สอบท้องถิ่น เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดรับสมัคร

ประกาศเทศบาลนครหาดใหญ่

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ประจำปึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ด้วย เทศบาลนครหาดใหญ่ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสงขลา ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๗ เรือง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร โดยมี รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยวิศวกรสุขาภิบาล

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยนักวิชาการสวนสาธารณะ

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400-11500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400-11500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400-11500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400-11500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400-11500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400-11500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400-11500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400-11500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400-11500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400-11500 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400- บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


พนักงานดับเพลิง

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9000-9400 บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


พนักงานขับรถยนต์

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400- บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


ผู้ช่วยครู

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานเทศกิจ

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


พนักงานทะเบียนทรัพย์สิน

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


ภารโรง

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


คนสวน

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


แม่ครัว

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ


คนงาน

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ

ตำแหน่ง: รวม173อัตรา,ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์,ผู้ช่วยวิศวกรสุขาภิบาล,ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล,ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์,ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา,ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน,ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล,ผู้ช่วยนักวิชาการสวนสาธารณะ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง,ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล,ผู้ช่วยนายช่างโยธา,ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,พนักงานดับเพลิง,พนักงานขับรถยนต์,ผู้ช่วยครู,พนักงานเทศกิจ,พนักงานทะเบียนทรัพย์สิน,ภารโรง,คนสวน,แม่ครัว,คนงาน
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 9,000-15,000
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: สงขลา (สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ )
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น เทศบาลนครหาดใหญ่  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถรับใบสมัครและยืนใบ สมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับการรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ด้วยตนเองได้ที่

สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 – 17 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สอบท้องถิ่น เทศบาลนครหาดใหญ่

file 1

Facebook Comments

Details

Start:
5 พฤษภาคม 2022
End:
17 พฤษภาคม 2022
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://ehenx.com/16815/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com