Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-20 ก.ย. 2565

18 กันยายน 2022 - 20 กันยายน 2022

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-20 ก.ย. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง

ลิงค์: https://ehenx.com/17543/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ยะลา (วิทยาลัยการอาชีพเบตง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 ก.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเบตง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพเบตง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยการอาชีพเบตง สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การสรรหา และเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศ คณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะ ของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจกาสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดทำและลงนาม ในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

๒.๒.๑ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นเทียบเท่าระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ๑๐๔ สาขาวิชาคณิตศาสตร์/สถิติและการวิจัย/การวัดและประเมินผล/ การศึกษาคณิตศาสตร์/มัธยมศึกษา-คณิตศาสตร์/การสอนคณิตศาสตร์/คณิตศาสตร์ประยุกต์/การวัดผลและ ประเมินผลการศึกษา/สถิติ/สถิติประยุกต์/สถิติศาสตร์/คณิตศาสตร์สถิติ/สถิติคณิตศาสตร์/คณิตศาสตร์ศึกษา/ คณิตศาสตร์-ชีวะ/คณิตศาสตร์-เคมี/คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์/คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการ/คณิตศาสตร์และเศรษฐมิติ/ คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์/การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา/คณิตศาสตร์และ คอมพิวเตอร์/คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์
๒.๒.๑.๑    เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
หรือหนังสือรับรองสิทธิโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น
๒.๒.๒ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นเทียบเท่าระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในกลุ่มวิชาช่างยนต์ รหัสวิชา ๒๐๑ สาขาวิชาเครื่องกล/เทคนิคยานยนต์/วิศวกรรมเครื่องกล/เทคโนโลยีเครื่องต้น กำลัง/เทคนิคช่างยนต์/อุตสาหกรรมศิลป็(ช่างยนต์)/เทคโนโลยีอุตสาหการ(ช่างยนต์)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีเครื่องกล)/เทคโนโลยียานยนต์/วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ช่างยนต์)/เทคโนโลยียานยนต์/วิศวกรรม เครื่องจักรกลเกษตร/เทคโนโลยีเครื่องกล
๒.๒.๒.๑ มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใข้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแช่งขันในวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ เว้นแต่ ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน มีความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษตามที่ส่วนราชการกำหนด ทั้งนี้จะต้องมีใบอนุญาตประกอบ -วิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุราสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนวัน ได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

วิชาที่สอบ

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยการอาชีพเบตง วิทยาลัยการอาชีพเบตง ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2565 – 20 กันยายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ยะลา (วิทยาลัยการอาชีพเบตง)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยการอาชีพเบตง วิทยาลัยการอาชีพเบตง ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2565 – 20 กันยายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเบตง

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
18 กันยายน 2022
End:
20 กันยายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17543/

Venue

วิทยาลัยการอาชีพเบตง
วิทยาลัยการอาชีพเบตง ยะลา Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com