Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ก.ย. -23 ก.ย. 2565

19 กันยายน 2022 - 23 กันยายน 2022

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ก.ย. -23 ก.ย. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ลิงค์: https://ehenx.com/17561/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานี (วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 ก.ย. – 23 ก.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการ ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัย อาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ฉะนั้น อำนาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน ราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและ การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

๒.๒.๑ ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดี่ยวกันที่ ก.พ. รับรองแล้ว
ในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ รหัสสาขา ๑๐๒ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสาร/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล/ภาษาศาสตร์/ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ/ภาษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)/
วรรณคดีอังกฤษ/ภาษาอังกฤษชั้นสูง/ภาษาอังกฤษศึกษา/}ธีสอนภาษอังกฤษ/วรรณคดีภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษ
เฉพาะกิจ/ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ/ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ/ภาษาอังกฤษและการแปล/ภาษาอังกฤษการ ท่องเที่ยว/ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ/การสอนภาษาอังกฤษเป็น ภาษาต่างประเทศ/การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ/การสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
๒.๒.๒ ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดี่ยวกันที่ ก.พ. รับรองแล้ว
ในกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา ๓๑๑ คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ คอมพิวเตอร์ศึกษา/คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี/วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศ /การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ/การจัดการระบบสารสนเทศ/การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยี สารสนเทศทางธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เนต/เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา /เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร/คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ /วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมสารสนเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/สารสนเทศศึกษา /สารสนเทศศาสตร์/ธุรกิจคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์อาร์ต/ศาสตร์คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ประยุกต์/คอมพิวเตอร์ และสถิติ/คอมพิวเตอร์การศึกษา/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์สารสนเทศ/เทคโนโลยีและสารสนเทศ/ นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา/ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา/ระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์/อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์/ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ/ ระบบและการจัดการสารสนเทศ/นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม/ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา/การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์/สารสนเทศทั่วไปและสารสนเทศ สำนักงาน/วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒.๒.๓ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรอง สิทธิ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น
๒.๒.๓.๑ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ รหัสวิชา ๑๐๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น
๒.๒.๓.๒ กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา ๓๑๑ มีใบมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อ ปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันในวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ เว้นแต่ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มี คุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทางหรือหรือสาขาเอกที่ขาดแคลน มิความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการ สอนเป็นพิเศษตามที่ส่วนราชการกำหนด ทั้งนี้จะต้องมีโบประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบ วิชาชีพครูตามที่คุรสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนวันได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2565 – 23 กันยายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานี (วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2565 – 23 กันยายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
19 กันยายน 2022
End:
23 กันยายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17561/

Venue

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com