Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 ก.ย. -28 ก.ย. 2565

22 กันยายน 2022 - 28 กันยายน 2022

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 ก.ย. -28 ก.ย. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/17572/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: สระบุรี (วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 ก.ย. – 28 ก.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการ ในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติงานใน วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะ กรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะ กรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับ สมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

๒.๒.๑ ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้ว ในกลุ่มวิชาช่างยนต์ รหัสวิชา ๒๐๑ สาขาวิชาเครื่องกล/เทคนิคยานยนต์/วิศวกรรมเครื่องกล/เทคโนโลยีเครื่อง ต้นกำลัง/เทคนิคช่างยนต์/อุตสาหกรรมศึลป็(ช่างยนต์) /เทคโนโลยีอุตสาหการ(ช่างยนต์)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีเครื่องกล)/เทคโนโลยียานยนต์/วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ช่างยนต์)/ เทคโนโลยียานยนต์/วิศวกรรม เครื่องจักรกลเกษตร/เทคโนโลยีเครื่องกล
๒.๒.๒ ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้ว ในกลุ่มวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต รหัสวิชา ๒๐๒ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล/อุตสาหกรรมศิลป็ (เขียนแบบ)/เครื่องมือกล/เทคนิคการผลิต/ช่างกลโรงงาน/วิศวกรรมการผลิต/อุตสาหการเครื่องมือกล/วิศวกรรม อุตสาหการ(การจัดการผลิต)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เครื่องมือกล)/อุตสาหกรรมศิลป็(ช่างกลโรงงาน)/ อุตสาหกรรมศิลป็(การผลิต)/อุตสาหกรรมคิลป็(เครื่องมือกล)/เทคโนโลยีการผลิต/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การ จัดการอุตสาหกรรม)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา/วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการ ผลิต/วิศวกรรมอุตสาหการ(ออกแบบการผลิต)/การจัดการการผลิต/เทคโนโลยีแม่พิมพ์/เทคโนโลยีวิศวกรรมการ ออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล/วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ช่างกลโรงงาน)
๒.๒.๓ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันในวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ เว้นแต่ ผู้สมัครสอบแช่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน มีความจำเป็น ต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษตามที่ส่วนราชการกำหนด ทั้งนี้จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนวันได้รับการ จัดทำสัญญาจ้าง


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2565 – 28 กันยายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: สระบุรี (วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2565 – 28 กันยายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
22 กันยายน 2022
End:
28 กันยายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17572/

Venue

วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ สระบุรี Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com