Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 ก.ย. -5 ต.ค. 2565

29 กันยายน 2022 - 5 ตุลาคม 2022

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 ก.ย. -5 ต.ค. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ

ลิงค์: https://ehenx.com/17601/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: พะเยา (วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 ก.ย. – 5 ต.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคเขียงคำ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งใน กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครู โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคเขียงคำ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที, ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๓เ/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไปการจัดทำและลงนาม ในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

๒.๒.๑ ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขา ๓๑๐ ภาษาจีน/การสอนภาษาจีน/จีนศึกษา/การสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา/การแปลล่ามภาษาจีน/ การแปลและการล่ามภาษาจีน/ภาษาจีนธุรกิจ/ภาษาจีนกลาง/ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร/ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ระหว่างประเทศ/การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
๒.๒.๒ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับกันที, ก.พ. รับรองแล้ววิชาการบัญชี รหัสวิชา ๓๐๑ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป(การบัญชี)/การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)/การบัญชี/บัญชีการเงิน/ ธุรกิจศึกษา(การบัญชี)
๒.๒.๓ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุ สภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันในวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ เว้นแต่ผู้สมัคร สอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชาหรือกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนมีความจำเป็นต่อการ จัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษที่ส่วนราชการกำหนด ทั้งนี้จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐาน ที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนวันได้รับการจัดทำสัญญา จ้าง


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2565 – 5 ตุลาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: พะเยา (วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2565 – 5 ตุลาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
29 กันยายน 2022
End:
5 ตุลาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17601/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com