Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ต.ค. -18 ต.ค. 2565

10 ตุลาคม 2022 - 18 ตุลาคม 2022

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ต.ค. -18 ต.ค. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง

ลิงค์: https://ehenx.com/17614/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ภูเก็ต (วิทยาลัยเทคนิคถลาง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 ต.ค. – 18 ต.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคถลาง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคถลางประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ในกลุ่ม งานบริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคถลาง ฉะนั้นอาศัย อำนาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของ พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๔๔๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงาน ราชการ คำสังสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๔๔๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๖ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไปการจัดทำและลงนามใน สัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

๒.๒.® พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ที่ ก.พ. รับรองแล้วในกลุ่มสาขาวิชา ๒๐® กลุ่มวิชา ช่างยนต์/เครื่องกล /วิศวกรรมเครื่องกล/เทคโนโลยีเครื่องต้น กำลัง/เทคนิคช่างยนต์/อุตสาหกรรมศึลป็(ช่างยนต์)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ช่างยนต์)/เทคโนโลยียานยนต์/เทคโนโลยี อุตสาหกรรม(เทคโนโลยีเครื่องกล)/วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ช่างยนต์)/วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร/เทคโนโลยี เครื่องกล
๒.๒.๒ พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ที่ ก.พ. รับรองแล้วในกลุ่มสาขาวิชา ๒๑๗ กลุ่มวิชาช่างอากาศยาน/วิศวกรรมอากาศยาน/วิศวกรรมอัตโนมัติ/ วิศวกรรมเครื่องกลอากาศยาน
๒.๒.๓ มีใบอบุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่
คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแช่งขันในวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ เว้นแต่ ผู้สมัคร สอบแช่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกทีขาดแคลนมีความจำเป็นต่อการ จัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษตามที่ส่วนราชการกำหนด ทั้งนี้จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักชิานที่ ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนวันได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยเทคนิคถลาง วิทยาลัยเทคนิคถลาง ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2565 – 18 ตุลาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ภูเก็ต (วิทยาลัยเทคนิคถลาง)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยเทคนิคถลาง วิทยาลัยเทคนิคถลาง ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2565 – 18 ตุลาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
10 ตุลาคม 2022
End:
18 ตุลาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17614/

Venue

วิทยาลัยเทคนิคถลาง
วิทยาลัยเทคนิคถลาง ภูเก็ต Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com