Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 ต.ค. -2 พ.ย. 2565

27 ตุลาคม 2022 - 2 พฤศจิกายน 2022

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 ต.ค. -2 พ.ย. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ลิงค์: https://ehenx.com/17732/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี (วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 ต.ค. – 2 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดนประสงคํจะรันสมัค}บุคคลเพื่อขัคจ้างเป็นพนกงานราชการ ตำแหน่งในกลุ่ม งานบวิหารทั่วไป ตำแหบ่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) โดยปฎบัดิงานในวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ฉะนั้น อาลัยอำนาจดามความในข้อ ๕ ชองประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธึกา} และเงื่อนไชการสรรหาและเสือกสรรพนักงานราชการและ;แบบสัญญาจ้าง ชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ คุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบดีเฉพาะกลุ่มงานและการขัดทำกรอบอตรากำลังพนักงาน ราชการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ คุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเสือกสรรบุคคลเพื่อขัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การขัดทำและลงนาม ในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยม รายละเอียด ดังตํอไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

2.2.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณรุฒิอื่นที่เทียบได้ใบระดับเดียวกันที่ ก.ห. รับรองแล้วในสาขาวิชา เครื่องกล/เทคนิคยานยนต์/วิศวกรรมเครืองกล/เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง/เทคน้คช่างยนต์/อุตสาหกรรมศึลป้ (ช่างยนต์/เทคโนโลยีอุตสาหการ(ช่างยนต์/เทคโนโลยียานยนต์/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีเครื่องกล)/ วิศวกรรมชนถ่ายวัสดุ(ช่างยนต์)/วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร/เทคโนโลยีเครื่องกล/วิศวกรรมเครื่องกล และพลังงาน
2.2.2 มีใบอบุญาตประกอบวิชาขีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูคามที่ คุรุสภาออกให้เพื่อปฎิบ้ติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแช่งขันในวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ เว้นแด่ ผู้สมัคร สอบแช่งขันที่มีคุณรุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาชาวิชาเอกที่ชาดแคลน มีความจำเป็นต่อ การจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษตามที่ส่วนราชการกำหนด ทั้งบี้จะต้องมีใบอบุญาดประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงใบการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนวันได้รับการ จัดทำสัญญาจ้าง


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2565 – 2 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี (วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2565 – 2 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
27 ตุลาคม 2022
End:
2 พฤศจิกายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17732/

Venue

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม อุบลราชธานี Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com