Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-22 พ.ย. 2565

17 พฤศจิกายน 2022 - 22 พฤศจิกายน 2022

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-22 พ.ย. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

ลิงค์: https://ehenx.com/17808/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ประจวบคีรีขันธ์ (วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง ครู โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ฉะนั้น อาลัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ก็. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหาและเสือกสรรพนักงานราชการและ แบบลัญญาจัางของพนักงานราชการ พ.ศ, ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงๆนราชการ ลงวันทั่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกคุ่มงานและ การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และคำลังสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจการสรรทาและเลือกสรรบุคคลเพื่อชัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป การจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ จึงประกาศรับ สมัตรบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

๒.๖.๑ ไต้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในกลุ่มวิขาช่างก่อสร้างและโยธา รหัสวิขา ๒๑๑ สาขาวิชาก่อสร้าง/วิศวกรรมโยธา/อุตสาหกรรมศึลป็ (ก่อสร้าง)/ อุตสาหกรรมคิลปี (โยธา)/เทคโนโลยีก่อสร้าง/เทคโนโลยีใยชา/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โยธา)/วิศวกรรมก่อสร้าง/ เทคโนโลยีการก่อสร้าง
๒.๒.๒ ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้ว ในกสุ่มวิชาการจัดการทั่วไปและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รหัสวิชา ๓๐๔ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป/ การบริหารธุรกิจ/การจัดการทรัพยากรมนุษย์/การบริหารทรัพยากรมนุษย์/บริหารธุรกิจ(การจัดการสำนักงาน)/ การบริหารงานบุคคล/รัฐประศาสนศาสตร์/การจัดการสำนักงาน
๒.๖.๓ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคจุ หรือหลักฐานท้ใซัแสดงโนการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันในวันสุดท้ายและกังไม่หมดอายุ เว้นแต่ ผู้สมัครสอบแข่งขันทีมีคุณวุฒิในประเภทวิชาหริอกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิขาเอกที่ขาดแคลน มีความจำเป็น ต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษตามทีส่วนราชการกำหนด ทั้งนี้จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใข้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหนำที่สอนก่อนวันได้รับการจัดทำ สัญญาจ้าง


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 – 22 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ประจวบคีรีขันธ์ (วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 – 22 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
17 พฤศจิกายน 2022
End:
22 พฤศจิกายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17808/

Venue

วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com