Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างตราด เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 พ.ย. -6 ธ.ค. 2565

22 พฤศจิกายน 2022 - 6 ธันวาคม 2022

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างตราด เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 พ.ย. -6 ธ.ค. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ลิงค์: https://ehenx.com/17816/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ตราด (วิทยาลัยสารพัดช่างตราด)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างตราด

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างตราด ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ในกลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยสารพัดช่างตราด ลังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ฉะนั้น อาลัยอำนาจดามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ค. ๒๕๕๒ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน ราชการและแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงาน ราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ กลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และคำลังสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ค. ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

๒.๒.๑ ได้รับคุณวุฒิปรีญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอี่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแลัวในสาขาวชาบัญชี รหัสวิชา ๓๐๑ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป(การบัญชี)/การบรีหารธุรกิจ (การบัญชี)/การบัญชี/บัญชีการเงิน/ธุรกิจการศกษา(การบัญชี)
๒.๒.© มีใบอบุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่โซัแสดงไนการประกอบ วิชาชีพครูตามที่ คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหนำที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครแข่งขันวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ เว้นแต่ ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิไนประเภทวิชา หรือกลุ่มวิซา หรือทางหรือกลุ่มสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน มีความจ้าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นพเศษตามที่ส่วนราชการกำหนด ทั้งนี้จะด้องมีใบอบุญาต ประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหนำที่สอน ก่อนวันได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างตราด  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด วิทยาลัยสารพัดช่างตราด ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 – 6 ธันวาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ตราด (วิทยาลัยสารพัดช่างตราด)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างตราด  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยสารพัดช่างตราด วิทยาลัยสารพัดช่างตราด ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 – 6 ธันวาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างตราด

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
22 พฤศจิกายน 2022
End:
6 ธันวาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17816/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com