Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 พ.ย. -2 ธ.ค. 2565

21 พฤศจิกายน 2022 - 2 ธันวาคม 2022

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 พ.ย. -2 ธ.ค. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ลิงค์: https://ehenx.com/17826/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สมุทรปราการ (วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู)โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการพ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่องกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่องมอบอำนาจการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไปการจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

๒.๒.® กลุ่มวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้วใน รหัสสาขาวิชา ๒๐๒ กลุ่มวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต ที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชาดังนี้
เขียนแบบเครื่องกล/อุตสาหกรรมศึลป็ (เขียนแบบ)/เครื่องมือกล/เทคนิคการผลิต/ช่างกลโรงงาน/ วิศวกรรมการผลิต/อุตสาหกรรมเครื่องมือกล/วิศวกรรมอุตสาหการ(การจัดการผลิต)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เครื่องมือกล/อุตสาหกรรมศึลป็ (ช่างกลโรงงาน)/อุตสาหกรรมคิลป้(การผลิต)/อุตสาหกรรมคิลป็(เครื่องมือกล)/ เทคโนโลยีการผลิต/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา/ วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต/วิศวกรรมอุตสาหการ(ออกแบบการผลิต)/การจัดการ การผลิต/เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล/วิศวกรรมถ่ายวัสดุ(ช่างกลโรงงาน)
๒.๒.๒ กลุ่มวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม
ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้วใน รหัสสาขาวิชา ๒๐๗ กลุ่มวิชาช่างกลโรงงาบและเทคนิคการผลิต ที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชาคังนี้
อิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/อุตสาหกรรมศึลปี(อิเล็กทรอนิกส์)/ไฟฟ้าลื่อสาร/ อุตสาหกรรมศึลป็(ไฟฟ้าลื่อสาร)/เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์/วิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์กำลัง/วิศวกรรมโทรคมนาคม/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม/เทคโนโลยีโทรคมนาคม
๒.๒.๓ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงการประกอบวิชาชีพครูตามที่ คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งชันในวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ เว้นแต่ ผู้สมัครสอบแข่งชันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ชาดแคลน มีความจำเป็น ต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษตามที่ส่วนราชการกำหนด ทั้งนี้จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนวันได้รับการ จัดทำสัญญาจ้าง


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 – 2 ธันวาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สมุทรปราการ (วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 – 2 ธันวาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
21 พฤศจิกายน 2022
End:
2 ธันวาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17826/

Venue

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สมุทรปราการ Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com