Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 พ.ย. -27 พ.ย. 2565

21 พฤศจิกายน 2022 - 27 พฤศจิกายน 2022

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 พ.ย. -27 พ.ย. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

ลิงค์: https://ehenx.com/17834/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: สกลนคร (วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 พ.ย. – 27 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบ สัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๖๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๖๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๖๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๖๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๖๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดทำและ ลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

๖.๒.๑ ได้รับวุฒิปริญญาตรื หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้วในกลุ่ม สาขาวิชา ช่างยนต์ รหัสวิชา ๖๐๑ คุณวุฒิที่สอดคล้องเครื่องกล/เทคนิคยานยนต์/วิศวกรรมเครื่องกล/เทคโนโลยี เครื่องต้นกำลัง/เทคนิคช่างยนต์/อุตสาหกรรมคิลป็(ช่างยนต์)/เทคโนโลยีอุดสาหการ(ช่างยนต์)/เทคโนโลยี อุดสาหกรรม(เทคโนโลยีเครื่องกล)/เทคโนโลยียานยนต์/วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ช่างยนต์)/เทคโนโลยียานยนต์/ วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร/เทคโนโลยีเครื่องกล
๒.๒.๖ ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้วในกลุ่ม สาขาวิชา ไฟท้ากำลัง รหัสวิชา ๒๐๖ คุณวุฒิที่สอดคล้องช่างไฟท้า/[ฟท้ากำลัง/วิศวกรรมไฟท้า/เทคโนโลยีไฟท้า อุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมคิลป๋flฟฟ้า)/วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต/เทคโนโลยีไฟฟ้า/อุตสาหกรรม(ไฟฟ้า)/ ไฟฟ้าอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา/ไฟฟ้าและเมคคาทรอนิกส์
๒.๒.๓ ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้วในกลุ่ม สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม รหัสวิชา ๒๐๗ คุณวุฒิที่สอดคล้องอิเล็กทรอนิกส์/ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/อุตสาหกรรมศึลบี(อิเล็กทรอนิกส์)4ฟฟ้าสื่อสาร/อุตสาหกรรมคิลป็ fl ฟฟ้าสื่อสาร)/ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง/วิศวกรรมโทรคมนาคม/ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม/เทคโนโลยีโทรคมนาคม
๖.๒.๔ มีใบอนุญาตประกอบวิชาซีพครู หรือหลักฐานที่ใขแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแช่งขันในวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ เว้นแต่ ผู้สมัคร สอบแข่งฃันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลน มีความจำเป็นต่อ การจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษตามที่ส่วนราชการกำหนด ทั้งนี้จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หลักฐานที่ใซ้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนวันได้รับการจัดทำ สัญญาจ้าง


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 – 27 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: สกลนคร (วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 – 27 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
21 พฤศจิกายน 2022
End:
27 พฤศจิกายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17834/

Venue

วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สกลนคร Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com