Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝาง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 ม.ค. -26 ม.ค. 2567

22 มกราคม - 26 มกราคม

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝาง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 ม.ค. -26 ม.ค. 2567

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝาง

ลิงค์: https://ehenx.com/18037/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่ (วิทยาลัยการอาชีพฝาง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 ม.ค. – 26 ม.ค. 2567
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพฝาง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย วิทยาลัยการอาชีพฝาง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยการอาชีพฝาง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการ จัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการประเภททั่วไปกรจัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

๒.๒.๑ ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นทีเทียบได้ในระดับเดียวกัน และที่ ก.พ. รับรองแล้วในกลุ่มสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม รหัสวิชา ๒๐๗ คุณวุฒิที่สอดคล้อง อิเล็กทรอนิกส์ / วิศวกรรมอิเล็กทรินิกส์ / อุตสาหกรรมศิลป็(อิเล็กทรอนิกส์) / เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ / อุตสาหกรรมศิลป็(ไฟฟ้าสื่อสาร)/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีโทรคมนาคม/ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง / วิศวกรรมโทรคมนาคม / วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
๒.๒.๒ จะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในปิดรับสมัครและยังไม่หมดอายุ
๒. กรณีผู้สมัครสอบไม,มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองความรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพ หากได้รับการเลือกสรรจะต้องมีหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนหลังวันที่ได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง และจะต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติ ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยเรืองมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อขอรับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพครูต่อไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน ทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน หรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ เป็นต้น โดยมีลักษณะงาน ที่ต้องปฏิบัติด้งนี้
๑.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และล่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการ ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๒.จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์
๓. ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา
๔. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
๕. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
๖. ทำนุ บำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๘. ปฏีบตงานเกี่ยวกับการขิกอบรม และให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป
๙. ติดต่อประสานงานและให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชน และสังคมตามนโยบาย หรือเหตุเร่งด่วน ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝาง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่วิทยาลัยการอาซีพฝาง

วิทยาลัยการอาชีพฝาง วิทยาลัยการอาชีพฝาง ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2567 – 26 มกราคม 2567 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝาง

ประกาศรับสมัคร http://job.ocsc.go.th/images/Job/638406745816836145.pdf

ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่ (วิทยาลัยการอาชีพฝาง)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝาง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่วิทยาลัยการอาซีพฝาง

วิทยาลัยการอาชีพฝาง วิทยาลัยการอาชีพฝาง ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2567 – 26 มกราคม 2567 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝาง

ประกาศรับสมัคร http://job.ocsc.go.th/images/Job/638406745816836145.pdf

Facebook Comments

Details

Start:
22 มกราคม
End:
26 มกราคม
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/18037/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com