Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 ต.ค. -7 พ.ย. 2565 รวม 18 อัตรา,

25 ตุลาคม 2022 - 7 พฤศจิกายน 2022

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 25 ต.ค. -7 พ.ย. 2565 รวม 18 อัตรา,

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/17719/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารงานทั่วไป3(งานการออกแบบการสื่อสาร),พนักงานบริหารงานทั่วไป3(งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 18
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 25 ต.ค. – 7 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัด จ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และเรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ ของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารงานทั่วไป 3 (งานการออกแบบการสื่อสาร)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานบริหารงานทั่วไป 3 (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)

อัตราว่าง : 16 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารงานทั่วไป 3 (งานการออกแบบการสื่อสาร)

ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาใด วิชาหนึ่งทางศิลปกรรมศาสตร์ ทางการออกแบบการสื่อสาร ทางการออกแบบนิเทศศิลป์


พนักงานบริหารงานทั่วไป 3 (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)

ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาใด วิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ ทางผังเมือง ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางโลจิสติกส์ ทางมนุษยศาสตร์ หรือ ทางสถิติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานบริหารงานทั่วไป 3 (งานการออกแบบการสื่อสาร)

เป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ เพื่อช่วยปฏิบัติงานตัดต่อ Video หรือวีดิทัศน์ โดยสามารถใช้ Software ที่เกี่ยวช้องได้อย่างเชี่ยวชาญ (สามารถใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro, After Effect, Photoshop, illustrator มีทักษะในการถ่ายภาพและ Video ด้วยอุปกรณ์ที่หลากหลาย) สามารถจัดทำคำบรรยายช้างใต้ Video ได้อย่างเชี่ยวชาญ มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถทำงานเป็นทีม ได้ดี เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและ สอดคล้องกับความต้องการของสำนักงานฯ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานบริหารงานทั่วไป 3 (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)

เป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ เพื่อช่วยปฏิบัติงาน ติดตาม ประมวลผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็น นโยบาย แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงของประเทศ และปฏิบัติงานด้าน การบริหารงานทั่วไปของสำนักงาน ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ ภายใน และหน่วยงานภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ความ รับผิดชอบตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

พนักงานบริหารงานทั่วไป 3 (งานการออกแบบการสื่อสาร)

การประเมินครั้งที่ ๑ ๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ด้านงานสารบรรณ ภาษาอังกฤษ ความรู้เกี่ยวกับองค์กร ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ ความรู้ทางด้านมัลดิมีเดีย และความรู้เกี่ยวกับงานที่จะปฏิบัติ ๒. ความสามารถในการสรุปและวิเคราะห์งาน
การประเมินครั้งที่ ๒ – พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ การทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติ อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวเข้ากับ ผู้ร่วมงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ เป็นต้น


พนักงานบริหารงานทั่วไป 3 (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)

การประเมินครั้งที่ ๑ ๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ด้านงานสารบรรณ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และความรู้เกี่ยวกับองค์กร ๒. ความสามารถในการสรุปและวิเคราะห์งาน
การประเมินครั้งที่ ๒ – พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ การทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ทัศนคติ อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวเข้ากับ ผู้ร่วมงาน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ เป็นต้น


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. – 7 พ.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: พนักงานบริหารงานทั่วไป3(งานการออกแบบการสื่อสาร),พนักงานบริหารงานทั่วไป3(งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 18
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. – 7 พ.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Venue

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรุงเทพฯ Thailand + Google Map
Phone
0-2282-9144
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com