Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 พ.ย. -25 พ.ย. 2563 รวม 96 อัตรา,

3 พฤศจิกายน 2020 - 25 พฤศจิกายน 2020

“สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 พ.ย. -25 พ.ย. 2563 รวม 96 อัตรา,

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)

เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2563

ด้วยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้รับมอบหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศสิบตำรวจตรี ดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยวิธีการสอบแข่งขัน

อาศํยอำนาจตามความใน มาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ประกอบกับข้อ 2 (2) วิธีการสอบแขง่ขัน และข้อ 3 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็ฯข้าราชการตำรวจของ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547 ประกอบกับอนุมัติสำนักงานตำรวจแหงชาติ ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2563 ท้ายหนังสือ สำนักงานกำลังพล ที่ 0009.161/2366 ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2563 และอนุมัติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2563 ท้ายหนังสือ สำนักงานกำลังพล ที่ 0009.161/5748 ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2563 ให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแตงตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน จึงประกาศรับสมัครและสอบแข่งขันดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ในสังกัดสำนักงานตรวจคเข้าเมือง (ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ อก.1)

อัตราว่าง : 96 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8610-9330 บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*

8. กำหนดการที่สำคัญที่ควรทราบ
 1. รับสมัครระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
 2. รับสมัครเข้าทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
  1. รับสมัครระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
  2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เลขประจำตัวสอบ สถานที่สอบและพิมพ์ใบสมัครในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
  3. ทดสอบความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในวันที่ 2 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2563
 3. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ทางอินเทอร์เน็ตเว้บไซต์ www.immigrationadmission.com
 4. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบรอบแรก (สอบข้อเขียน) ตามข้อ 5.2 (8) ระหว่างวันที่ 10 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2563
 5. ผู้สมัครยื่นเอกสารหลักฐานขอรับสิทธิการได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษ ในวันที่ 15 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 และประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.immigrationadmission.com
 6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนดังนี้
  1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียนในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ทางดินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.immigrationadmission.com
  2. ประกาศผังที่นั่งสอบ อาคาร และห้องสอบ/แถวสอบ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2563 ทางอินเทอร์เน็ตเว้บไซต์ www.immigrationadmission.com และที่สถานที่สอบข้อเขียน
 7. สอบข้อเขียน ในวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น. (ให้เข้าห้องสอบเวลา 11.30-13.15 น. เท่านั้น)
 8. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเรียงตามลำดับคะแนน ในวันที่ 6 มกราคม 2564 ทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.immigrationadmission.com เพื่อให้เข้าสอบรอบที่สองตามวันและเวลาที่กำหนด
 9. รายงานตัว ยื่นหลักฐานเอกสารเพิ่มเติม วัดขนาดร่างกาย พิมพ์ลายนิ้วมือ เพือ่ตรวจสอบประวัติทางคดีอาญา (รายละเอียด ตามผนวก ข., ผนวก ๙. และผนวก ฌ.)
  1. รายงานตัว ยื่นเอกสาร และพิมพ์ลายนิ้วมือ ในวันที่ 11 มกราคม 2564
  2. ตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต โดยแพทย์โรงพยาบาลตำรวจรายละเอียดตามผนวก ก. และผนวก ข. ระหว่างวันที่ 12 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2564
  3. สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 15 มกราคม 2564
 10. ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย ในวันที่ 29 มกราคม 2564
  ทั้งนี้ ผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายเฉพาะที่มีเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดในหมายเหตุ ผนวก ก. และ ผนวก ข. จึงจะสามารถนำมายื่นประกอบกับเรื่องอุทธรณ์ผลการตรวจของแพทย์โรงพยาบาลตำรวจได้ ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 (เฉฑาะวันทำการ) ที่ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ชั้น 6 อาคาร 2 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฑ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
 11. ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ และผู้สอบแข่งขันได้สำรอง เรียบตามลำดับในวันที่ 29 มีนาคม 2564 ทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ www.immigrationadmission.com
 12. รายงานตัวเพื่อเลือกตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ 2 เมษายน 2564
  อนึ่ง กำหนดการต่างๆ รวมทั้งาข้อแนะนำและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติในการสอบ ผู้สมัครจะอ้างภายหลังว่าไม่ทราบกำหนดการในขั้นตอนใดๆ ไม่ได้ โดยต้องหมั่นตรวจสอบจากทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.immigrationadmission.com อยู่เสมอ

ตำแหน่ง: ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 8,610-9,330
อัตราว่าง: 96
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. – 25 พ.ย. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.)

ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
3 พฤศจิกายน 2020
End:
25 พฤศจิกายน 2020
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/11727/

Venue

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com