Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

20 กันยายน 2019 - 10 ตุลาคม 2019

“สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-10 ต.ค. 2562 รวม 100 อัตรา,

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เตรียมเปิดรับสมัครสอบ

โครงการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนยีบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัด สตม.ประกาศ

โครงการต่อเนื่องจากโครงการรับสมัครสอบแข่งขันฯ 1,00 อัตรา

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

สตม.เตรียมเปิดรับ ม.6-ปวช.บรรจุตำรวจชั้นประทวน

ความสอดล้องกับยุทธศาสตร์

1) นโยบายความมั่นคงของชาติ พ.ศ.258-2564 กำหนดให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นเจ้าภาพหลักในนโยบายที่ 4.2 ปรับปรุงกลไกและพัฒนาศักยภาพการตรวจคนเข้าเมือง โดยให้ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบการเข้า-ออก การขออยู่ต่อในประเทศไทย และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับประเทศเืพ่อนบ้านอย่างใกล้ชิด

2) แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการขยายตัวองของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่กำหนดให้มีการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาการคมนาคมขนส่งในการเดินทางเข้าสู่ประเทศ ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ โดยกำหนดให้พัฒนาศักยภาพของสนามบินเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว โดยการปรับปรุงระบบการตรวจคนเข้าเมือง ปรับปรุงและอำนวยความสะดวกในการเดินทางผ่านแดน

หลักการและเหตุผล

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีภารกิจหลักในการตรวจบุคคลและยานพาหนะที่เดินทางเข้ามาและออกไปนอกราชอาณาจักร เปรียบเสมือนเป็นประตูด้านแรกของประเทศในการคัดกรองบุคคลทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญในการรักษาความมั่นคงของประเทศ การสกัดกั้นบุคคลต้องห้ามหรือไม่พึงประสงค์มิให้ เดนิทางเข้ามาหรืออกไปนอกราชอาณาจักร รวมทั้งป้องกันภัยคุกคามต่อความมั่นคงในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ ภารกิจต่อเนื่องจากการเข้ามาของชาวต่างชาติที่มีจุดประสงค์เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราว ตามเหตุผลความจำเป็น เช่น เพื่อการทำงาน เพื่ออุปการะคู่สมรสคนไทย หรือการเกษียณอายุ ซึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองต้องดำเนินการเพิจารณาในการอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักร โดยพิจารณาตามคุณสมบัติและหลักฐานตามระเบียบกฎหมาย ในปัจจุบันมีหน่วยงานของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบภารกิจดังกล่าว จากภารกิจสำคัญทั้งหมด ซึ่งจากจำนวนชาวต่างชาติจำนวนมากที่เข้ามาและขออยู่ต่อในราชอาณาจักร สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงต้องมีบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ คือข้าราชการตำรวจในสังกัดจำนวนมาก เพื่อรองรับปริมาณงานที่รับผิดชอบ

จากความจำเป็นข้างต้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีบันทึกลงวันที่ 7 มกราคม 2562 ท้ายหนังสือ สำนักงานกำลังพล ด่วนที่สุด ที่ 0009.161/16680 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 อนุมัติให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็ฯข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัด จำนวน 1,000 อัตรา โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้มีประกาศ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรฯ ซึ่งในกำหนดการรับสมัครสอบแข่งขันนั้นมีการประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 916 คน ในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 และให้เลือกตำแหน่งเพื่อบรรจุรับราชการตำรวจ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 กรณีนี้ผู้มาเลือกตำแหน่ง 904 คน ซึ่งมีผู้ไม่มารายงานตัวปฏิบัติงาน 4 คน จึงยัมีอัตราเหลืออยู่ 100 อัตรา ซึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้มีหนังสือ ที่ 0029.115/3705 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เพื่อขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติอนุมัติหลักการในการดำเนินากรรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในอัตราที่เหลือนี้

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีกำลังพลเพียงพอต่อการให้บริการตรวจคนเข้าเมือง ให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก ตลอดจนการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยว
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการตรวจคนเข้าเมือง ได้รับบริการรวดเร็วขึ้น
เป้าหมาย
  1. มีกำลังพลระดับ ผู้บังคับหมู่ ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ
  2. ระยะเวลาในการรอรับบริการตรวจคนเข้าเมืองของนักท่องเที่ยวลดลง
วิธีการดำเนินการ

ให้ฝ่ายอำนวยการ 3 กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ดำเนินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 และดำเนินการโอนเงินให้ ฝ่ายอำนวยการ 4 ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง

ให้ฝ่ายอำนวยการ 4 กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัดสำนักงานตรวจคเข้าเมือง จำนวน 100 อัตรา 

รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จำนวน 100 อัตรา หรือในส่วนขาดเพื่อให้ครบจำนวน 1,000 อัตรา

ให้ฝ่ายอำนวยการ 1 กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จำนวน 100 อัตรา หรือในส่วนขาดเพื่อให้ครบจำนวน 1,000 อัตรา

ระยะเวลาดำเนินการ

1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563

สถานที่ดำเนินการ

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

งบประมาณ

ขอใช้งบค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเสริมงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่ายอำนวยการ 1 กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีปริมาณกำลังพลในระดับ ผู้บังคับหมู่ ซึงเป็นผู้ปฏิบัติงานหลักในท่าอากาศยาน เพียงพอต่อการให้บริการตรวจคนเข้าเมือง ให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก ตลอดจนการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยว เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลทั้งด้านความมั่นคงและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งผู้ปฏิบัิงานในด้านการบริการชาวต่างชาติที่ต้องการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร

ตำแหน่ง: สตม.เตรียมเปิดรับม.6-ปวช.บรรจุตำรวจชั้นประทวน
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 100
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 10 ต.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | 3 |

Facebook Comments

Details

Start:
20 กันยายน 2019
End:
10 ตุลาคม 2019
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://ehenx.com/3504/

Venue

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com