Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-22 พ.ย. 2563 รวม 7,200 อัตรา,

20 พฤศจิกายน 2020 - 22 พฤศจิกายน 2020

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-22 พ.ย. 2563 รวม 7,200 อัตรา,

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศ

เรื่อง รับสมัครและคัดเลึอกบุคคลภายนอกผู้มีจุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ประกาศนึยบัตรวิชาชีพ หรือเท่ยบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรืยนนายสิบตำรวจ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)

อัตราว่าง : 7200 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 3070-10760 บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*

๑. ตำแหน่งและอัตราที่เป็ดรันสมัคร

ตำรวจภูธรภาค 1 (ภ.1)

ดำแหน่ง รองผูบังคับหมู่ ประจำศูนย์ฝึกอบรมชองสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้รับการบรรจุเช้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ จำนวน 690 อัตรา โดยเป็นนักเรึยนนายสิบตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 1 เรึยกว่า สายป้องกันปราบปราม ใช้อักษรย่อของสายสอบ ดึอ นสค.1

ตำรวจภูธรภาค 2 (ภ.2)

ดำแหน่ง รองผูบังคับหมู่ ประจำศูนย์ฝึกอบรมชองสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้รับการบรรจุเช้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ จำนวน 560 อัตรา โดยเป็นนักเรึยนนายสิบตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 2 เรึยกว่า สายป้องกันปราบปราม ใช้อักษรย่อของสายสอบ ดึอ นสค.1

ตำรวจภูธรภาค 3 (ภ.3)

ดำแหน่ง รองผูบังคับหมู่ ประจำศูนย์ฝึกอบรมชองสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้รับการบรรจุเช้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ จำนวน 740 อัตรา โดยเป็นนักเรึยนนายสิบตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 3 เรึยกว่า สายป้องกันปราบปราม ใช้อักษรย่อของสายสอบ ดึอ นสค.1

ตำรวจภูธรภาค 4 (ภ.4)

ดำแหน่ง รองผูบังคับหมู่ ประจำศูนย์ฝึกอบรมชองสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้รับการบรรจุเช้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ จำนวน 620 อัตรา โดยเป็นนักเรึยนนายสิบตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 4 เรึยกว่า สายป้องกันปราบปราม ใช้อักษรย่อของสายสอบ ดึอ นสค.1

ตำรวจภูธรภาค 5 (ภ.5)

ดำแหน่ง รองผูบังคับหมู่ ประจำศูนย์ฝึกอบรมชองสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้รับการบรรจุเช้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ จำนวน 620 อัตรา โดยเป็นนักเรึยนนายสิบตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 เรึยกว่า สายป้องกันปราบปราม ใช้อักษรย่อของสายสอบ ดึอ นสค.1

ตำรวจภูธรภาค 6 (ภ.6)

ดำแหน่ง รองผูบังคับหมู่ ประจำศูนย์ฝึกอบรมชองสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้รับการบรรจุเช้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ จำนวน 590 อัตรา โดยเป็นนักเรึยนนายสิบตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 6 เรึยกว่า สายป้องกันปราบปราม ใช้อักษรย่อของสายสอบ ดึอ นสค.1

ตำรวจภูธรภาค 7 (ภ.7)

ดำแหน่ง รองผูบังคับหมู่ ประจำศูนย์ฝึกอบรมชองสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้รับการบรรจุเช้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ จำนวน 470 อัตรา โดยเป็นนักเรึยนนายสิบตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 7 เรึยกว่า สายป้องกันปราบปราม ใช้อักษรย่อของสายสอบ ดึอ นสค.1

ตำรวจภูธรภาค 8 (ภ.8)

ดำแหน่ง รองผูบังคับหมู่ ประจำศูนย์ฝึกอบรมชองสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้รับการบรรจุเช้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ จำนวน 420 อัตรา โดยเป็นนักเรึยนนายสิบตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 8 เรึยกว่า สายป้องกันปราบปราม ใช้อักษรย่อของสายสอบ ดึอ นสค.1

ตำรวจภูธรภาค 9 (ภ.9)

ดำแหน่ง รองผูบังคับหมู่ ประจำศูนย์ฝึกอบรมชองสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้รับการบรรจุเช้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ จำนวน 490 อัตรา โดยเป็นนักเรึยนนายสิบตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 9 เรึยกว่า สายป้องกันปราบปราม ใช้อักษรย่อของสายสอบ ดึอ นสค.1

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)

ดำแหน่ง รองผูบังคับหมู่ ประจำศูนย์ฝึกอบรมชองสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้รับการบรรจุเช้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ จำนวน 1,000 อัตรา โดยแยกตามสายสอบ ด้งนี้

  • สายสอบที่ 1 กลุ่มบุคคลภายนอกทั่วไป จำนวน 300 อัตรา เรียกว่า สายทั่วไป ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ นสต.1
  • สายสอบที 2 กลุ่มบุคคลภายนอกที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 700 อัตรา เรียกว่า สายภูมิลำเนา ใช้อักษรย่อชองสายสอบ คือ นสต.2
กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)

ดำแหน่ง รองผูบังคับหมู่ ประจำศูนย์ฝึกอบรมชองสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้รับการบรรจุเช้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ จำนวน 1,000 อัตรา โดยเป็นนักเรึยนนายสิบตำรวจ ในสังกัดกองบัญขาการตำรวจนครบาล เรึยกว่า สายป้องกันปราบปราม ใช้อักษรย่อของสายสอบ ดึอ นสค.1


โดยผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรืยนนายสิบตำรวจ ตามที่กำหนด มึระยะเวลาการฝึกอบรม 18 เดึอน (1 ปี 6 เดือน) โดยในหัวงการนึกอบรม 1 ปีแรก ได้รับอัตราเงินเดือนระคับ พ.1 ขั้น 13 (3,070 บาท) และในหัวงการฝึกอบรม 6 เดือนหลัง ได้รับอัตราเงินเดือนระคับ พ.1 ขั้น 14 (3,1570 บาท) เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมแล้วจะได้รับการแต่งดั้ง เป็นข้าราชการตำรวจขั้นประทวน ยศสิบตำรวจตรี ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ สายงานปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม ในสังกัด รับอัตราเงินเดือน ระคับ ป.1 ขั้น 19 (10,760 บาท)

หมายเหตุ

  • นสต.1 เป็นดักษรย่อของสายสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ของหน่วยรับสมัคร ตำรวจภูธรภาค 1 – 9 (ภ.1 – 9), กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) และ กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)
  • นสด.2 เป็นดักษรย่อของสายสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ชองหน่วยรับสมัคร กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) ต้องเป็นผ้ที่มิภูมิลำเนาในพื้นที่ 14 ชังหวัดภาคใต้

ตำแหน่ง: นักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.)
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 3,070-10,760
อัตราว่าง: 7,200
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :

ผู้ประสงค์จะสมัคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 – 22 พฤศจิกายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
20 พฤศจิกายน 2020
End:
22 พฤศจิกายน 2020
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/11912/

Venue

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com