Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานพิสูน์หลักฐานตำรวจ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 เม.ย. -28 เม.ย. 2564 รวม 300 อัตรา,

1 เมษายน 2021 - 28 เมษายน 2021

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานพิสูน์หลักฐานตำรวจ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 เม.ย. -28 เม.ย. 2564 รวม 300 อัตรา,

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานพิสูน์หลักฐานตำรวจ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเห่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๖๔ (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสบุน) ทำหน้าที่วิทยาการ

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเห่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๖๔ ดำรงตำแหน่งในกลุ่มงานอำนวยการและสนับสบุน ทำหน้าที่วิทยาการ โดยวิธีการสอบแข่งขัน

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๕๐ และกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคคล เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒ (๒) วิธีการสอบแช่งขัน และข้อ ๓ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ประกอบกับอนุมัติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ท้ายหนังสือ สำนักงาน กำลังพล ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๙.๑๖๑/๑๒๕๓ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ และอนุมัติสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ท้ายหนังสือ กองบัญชาการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๓๔.๕๒๑/๔๗๒ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตร วิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.๒๕๖๔ ดำรงตำแหน่งในกลุ่มงานอำนวยการและสนับสบุน ทำหน้าที่วิทยาการ จึงประกาศรับสมัครและสอบแช่งขันดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (บุคคลภายนอก)

อัตราว่าง : 100 อัตรา

คุณวุฒิ : ปลาย,ปวช.

ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่วิทยาการ ในสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน ๑๐๐ อัตรา โดยแยกตามสายสอบ ดังนี้

สายสอบที่ ๑ กลุ่มบุคคลภายนอก เพศชาย จำนวน ๘๐ อัตรา เรียกว่า สายวิทยาการ ใช้อักษรย่อชองสายสอบ คือ พฐ.21

สายสอบที่ ๒ กลุ่มบุคคลภายนอก เพศหญิง จำนวน ๒๐ อัตรา เรียกว่า สายวิทยาการ ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ พฐ.22


ประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีหางวิหยาศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งดั้งเป็นข้าราชการตำรวจซั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๖๔ (กลุ่มงานเหคนิค)

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ดำเนินการรับสมัครและดัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจซ้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๖๔โดยวิธีการลัดเลือกด้วยวิธีสอบ

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๕๐ และกฎ ก.ฅร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการลัดเลือกหรือการสอบแข่งชันบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒ (๑) วิธีการลัดเลือก และข้อ ๓ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ ประกอบกับอนุมัติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ท้ายหนังสือ สำนักงานกำลังพล ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๐๙.๑๖๑/๑๒๕๓ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ และอนุมัติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติลงวันที่ ๒๔ มีนาคมพ.ศ.๒๕๖๔ ท้ายหนังสือ กองบัญชาการศึกษาด่วนที่สุด ที่ ๐๐๓๔.๕๒๑/๔๗๒ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ให้ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ดำเนินการ รับสมัครและดัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการตำรวจซ้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครและลัดเลือกดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (บุคคลภายนอก)

อัตราว่าง : 200 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (สบ ๑) ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานต่าง ๆ ของสำนักงาน พิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน ๒๐๐ อัตรา โดยแยกตามสายสอบ ดังนี้

๑.๑ สายสอบที่ ๑ วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เท่านั้น (ไม่รวมถึงสาชาเคมีอื่น ๆ หรือ แขนงอื่น) เพศชาย จำนวน ๑๒๕ อัตรา เรียกว่า สายเคมี ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ พฐ.31

๑.๒ สายสอบที่ ๒ วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เท่านั้น (ไม่รวมถึงสาขาเคมีอื่น ๆ หรือ แขนงอื่น) เพศหญิง จำนวน ๓๐ อัตรา เรียกว่า สายเคมี ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ พฐ.32

๑.๓ สายสอบที่ ๓ วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ และสาขาฟิสิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น (ไม่รวมถึงสาขาฟิสิกส์อื่น ๆ หรือแขนงอื่น) เพศชาย จำนวน ๓๕ อัตรา เรียกว่า สายฟิสิกส์ ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ พฐ.41

๑.๔ สายสอบที่ ๔ วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ และสาขาฟิสิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น (ไม่รวมถึงสาขาฟิสิกส์อื่น ๆ หรือแขนงอื่น) เพศหญิง จำนวน ๑๐ อัตรา เรียกว่า สายฟิสิกส์ ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ พฐ.42

ตำแหน่ง: ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร(บุคคลภายนอก),ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน(บุคคลภายนอก)
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 300
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานพิสูน์หลักฐานตำรวจ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 28 เม.ย. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานพิสูน์หลักฐานตำรวจ

ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
1 เมษายน 2021
End:
28 เมษายน 2021
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/13808/

Venue

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com