Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

30 กรกฎาคม 2019 - 20 สิงหาคม 2019

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 30 ก.ค. -20 ส.ค. 2562 รวม 450 อัตรา,

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกองบัญชาการศึกษา

เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่ตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562 (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน)

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้กองบัญชาการศึกษา ดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562 ดำรงตำแหน่งในกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ประกอบกับข้อ 2 (2) วิธีการสอบแข่งขัน และข้อ 3 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจของ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคล เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรรวจ พ.ศ.2547 กอปกับอนุมัติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ท้ายหนังสือ สำนังกานกำลังพล ด่วนที่สุด ที่ 0009.161/3181 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2562 และอนุมัติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ท้ายหนังสือ กองบัญชาการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ 0034.521/1522 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ให้กองบัญชาการศึกษาดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562 ดำรงตำแหน่งในกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุนปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ จึงประกาศรับสมัครและสอบแข่งขันดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

ตำแหน่ง : ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุนปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ เรียกว่า สายอำนวยการ ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ อก.1

สังกัด : หน่วยงานต่างๆ ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

จำนวน : 350 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ปลาย, ปวช.


ประกาศสำนักงานพิสุจน์หลักฐานตำรวจ

เรื่อง รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2562 (กลุ่มงานเทคนิค)

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562 โดยวิธีการคัดเลือกด้วยวิธีสอบ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ประกอบกับข้อ 2 (2) วิธีการสอบแข่งขัน และข้อ 3 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจของ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหรือการสอบแข่งขันบุคล เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรรวจ พ.ศ.2547 กอปกับอนุมัติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ท้ายหนังสือ สำนังกานกำลังพล ด่วนที่สุด ที่ 0009.161/3181 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2562 และอนุมัติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ท้ายหนังสือ กองบัญชาการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ 0034.521/1522 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ให้สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2562 จึงประกาศรับสมัครและสอบแข่งขันดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานต่างๆ ของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

จำนวน : 100 อัตรา โดยแยกสายสอบ ดังนี้

  1. สายสอบที่ 1 วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี และเคมีประยุกต์ เท่านั้น (ไม่รวมถึงสาขาเคมีอื่นๆ หรือแขนงอื่นๆ) จำนวน 66 อัตรา เรียกว่า สายเคมี ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ พฐ.3
  2. สายสอบที่ 2 วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ และสาขาฟิสิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น (ไม่รวมถึงสาขาฟิสิกส์อื่นๆ หรือแขนงอื่นๆ) จำนวน 34 อัตรา เรียกว่า สายฟิสิกส์ ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ พฐ.3

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน,ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 450
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. – 20 ส.ค. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
30 กรกฎาคม 2019
End:
20 สิงหาคม 2019
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://ehenx.com/3201/

Venue

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com