Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-11 ต.ค. 2565 รวม 11 อัตรา,

2 ตุลาคม 2022 - 11 ตุลาคม 2022

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-11 ต.ค. 2565 รวม 11 อัตรา,

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร

ลิงค์: https://ehenx.com/17651/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานทะเบียน
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 9,440-
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 11 ต.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

ด้วยสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง และแต่งตั้งเป็นพนักงานสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ แห่งระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการ บริหารงานบุคคลของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมดิที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ จึงประกาศรับ สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑๑ อัตรา ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยพนักงานทะเบียน

อัตราว่าง : 11 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9440- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ช่วยพนักงานทะเบียน

ได้รับวุฒิไม่ตั๋ากว่าประกาคนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทืยบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา บัญชี เลขานการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พาณิชยการ การตลาด การขาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ผู้ช่วยพนักงานทะเบียน

ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เข่น เก็บรักษาทรัพย์สินที่รับจำนำประจำวันใส่ชอง แล้วส่งมอบให้พนักงานรักษาของ มีหน้าที่จัดทำทะเบียนทรัพย์สินจำนำส่ง สธก.เป็นรายวัน ควบคุมสมุดทะเบียน ลงทะเบียนไถ่ถอน จัดทำทะเบียนไถ่ถอนล่ง สธก.เป็นรายวัน พิมพ์ตั๋วรับจำนำให้ลูกค้า พิมพ์ลายนิ้วมือผู้จำนำ ตามกฎหมาย ตรวจบัญชีทรัพย์สินที่หายที่ตำรวจล่งมา นำตั๋วรับจำนำติดต้นขั้วตั๋วรับจำนำ ทำบัญชีทรัพย์สินหลุด จำนำ รับผิดชอบควบคุมดูแลททะเบียนและตั๋วรับจำนำ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวช้อง

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นเกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินที่รับจำนำประจำวัน แล้วส่งมอบให้พนักงานรักษาของ จัดทำทะเบียนรับจำนำ ไถ่ถอน และทะเบียนทรัพย์หลุดจำนำโดยใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ และส่งรายงาน สธก.เป็นรายวัน ออกตั๋วรับจำนำ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

ผู้ช่วยพนักงานทะเบียน

ตำแหน่งคุณวุฒิประกาศบียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์
๑) ประเมินจากคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษาของผู้สมัครให้ตรงกับลักษณะงานชอง ตำแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก
๒) ประเมินจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เข่น สมรรถนะ ทัศนคติ ความสนใจ ความจริงใจ การแสดงออก มนษยสัมพันธ์ และคุณลักษณะอื่นๆ เป็นต้น
๓) พิจารณาจากประสบการณ์การทำงาน ซึ่งต้องเคยปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน ในตำแหน่งที่เข้ารับการคัดเลือก


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 11 ต.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยพนักงานทะเบียน
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 9,440-
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 11 ต.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
2 ตุลาคม 2022
End:
11 ตุลาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17651/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com