Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-23 ธ.ค. 2565 รวม 9 อัตรา,

4 ธันวาคม 2022 - 23 ธันวาคม 2022

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-23 ธ.ค. 2565 รวม 9 อัตรา,

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร

ลิงค์: https://ehenx.com/17954/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานการเงินและบัญชี,นิติกร,พนักงานเทคนิคคอมพิวเตอร์,พนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์,พนักงานประชาสัมพันธ์,พนักงานพัสดุ,พนักงานประมูลทรัพย์หลุด,พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,440-15,050
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัคร

ประกาศ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงาน สำนักงานสถานธนาบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

ด้วยสำนักงานสถานธนานบาลกรุงเทพมหานครจะดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและ แต่งตั้งเป็นพนักงานสำนักงานสถานธนานบาลกรุงเทพมหานคร
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ แห่งระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการบริหารงาน บุคคลของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสถาน ธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ และมติคณะกรรมการบริหารสำนักงาน: สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน บุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสำนักงานสถานธนานบาลกรุงเทพมหานคร จำนวน ๘ ตำแหน่ง ๙ อัตรา ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15050- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15050- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานเทคนิคคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15050- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15050- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานประชาสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15050- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15050- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานประมูลทรัพย์หลุด

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11440- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11440- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานการเงินและบัญชี

ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การเงิน หรือเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต


นิติกร

ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์


พนักงานเทคนิคคอมพิวเตอร์

ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์


พนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ และมีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี สามารถใช้งาน
คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี


พนักงานประชาสัมพันธ์

ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ศึกษาศาสตร์ ทางโสตทัศนศึกษา


พนักงานพัสดุ

ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน


พนักงานประมูลทรัพย์หลุด

ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการบัญชี เลขานุการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พาณิชยการ การตลาด การขาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน


พนักงานธุรการ

ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พาณิชยการ การตลาด การขาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานการเงินและบัญชี

ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เข่น จัดทำฎีกา ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกจ่ายใน หมวดต่างๆ ตรวจสอบความถกต้องของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท จัดทำรายงานเงิน รายจ่ายตามงบประมาณประจำเดือน จัดทำประมาณการรายได้รายจ่ายประจำปี พร้อมทั้งจัดทำแผนการปฏิบัติงาน ดำเนินการเกี่ยวกับการขอโอนและขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ วิเคราะห์ ประเมินผลและติดตามผล การใช้ จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนเป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


นิติกร

ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐาน ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวช้อง เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายด้านต่างๆ การจัดทำ นิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย เช่น การต่อสัญญาเช่า การชื้อ ชาย ว่าจ้าง การเร่งรัดหนี้สิน ตอบข้อ หารือทางกฎหมายที่เกี่ยวช้องทั้งของบุคคลและหน่วยงาน การรวบรวมเอกสารเพื่อจัดส่งให้กองกฎหมายและคดี พิจารณา เพื่อเสนอสำนักงานอัยการสูงสุดดำเนินคดีกับผู้ที่ปฏิบัติผิดสัญญา ทำการประสานคดีกับกอง กฎหมายและคดี และพนักงานอัยการ คาล วินิจฉัยปัญหาและให้ความเห็นทางกฎหมาย การดำเนินการทางศาล ดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวช้อง


พนักงานเทคนิคคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ดูแลและบำรุงรักษาการใช้ฮาร์ดแวร์และ ซอฟแวร์ต่างๆ ตามที่ได้มีการจัดระบบและวางแผนไว้แล้ว ทดสอบความถูกต้องของการทำงานของฮาร์ดแวร์ และ ซอฟแวร์ต่างๆ เป็นต้น และการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


พนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ศึกษารายละเอียดของงานที่ได้รับการ วิเคราะห์ จัดระบบและวางแผนไวัแล้ว และเขียนคำสั่งโดยละเอียดให้เครื่องจักรประมวลผลทำงาน ทดสอบความ ถูกต้องของคำสั่ง แล้ไขข้อผิดพลาดก่อนส่งคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงาน เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้อง


พนักงานประชาสัมพันธ์

ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรม เช่น สำรวจ รวบรวม รับปังความคิดเห็นของพนักงาน รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ จัดทำข่าวสาร เอกสารความรู้ ด้านต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรมชองหน่วยงาน ดำเนินการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เข่น การออกตลาด การจัดนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินกิจการและผลงานของ หน่วยงาน ให้คำแนะนำปรึกษา ปรับปรุงแก้ไข ตอบปัญหาและชี๋แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่ ตลอดจน ควบคุมการดำเนินการให้เป็นไปตามกำหนด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


พนักงานพัสดุ

ปฏิบัดิหน้าทื่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเกี่ยวกับงานพัสดุตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การ จัดหา การซื้อ จัดจ้าง ตรวจรับ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา นำส่ง การช่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ การทำทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐาน และเอกสารเกี่ยวกับ พัสดุและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


พนักงานประมูลทรัพย์หลุด

ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเกี่ยวกับงานทรัพย์หลุดตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น จัดทำบัญชีรายละเอียดของทรัพย์หลุดจำนำ การจัดเตรียมทรัพย์หลุด การดำเนินการจำหน่าย วิธีการ ประมูล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


พนักงานธุรการ

ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เข่น เกี่ยวกับงานธุรการและสารบรรณที่ต้องใช้ ความรูทางเทคนิคหรือวิชาการ เข่น การรับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือ เอกสารให้หน่วยงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวช้อง การเก็บ คัดสำเนา คันหาและติดติดตามเรื่อง การร่างหนังสือ โต้ตอบ บันทึกย่อเรื่อง สรุป ความเห็นและตรวจสอบความถูกต้องชองเอกสารหลักฐาน รวมทั้งรวบรวมข้อมูลและสถิติที่เกี่ยวข้อง เบิกจ่าย วัสดุเครื่องใช้ของหน่วยงาน ช่วยเก็บและเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ลงบัญซี อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใข้ต่าง ๆ เก็บ รวบรวมและรักษาเอกสารการเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ ลงบัญซีและทะเบียนพัสดุ ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่ ผู้ที่มาติดต่อ จัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่เพื่อใช้ในการประชุมการจัดการงานต่าง ๆ ดูแล การใช้และการบำรุงรักษายานพาหนะ ตลอดจนการดูแลรักษาซ่อมแชมสถานที่ และทรัพย์สินของหน่วยงาน ดำเนินการจัดชื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ ทำทะเบียนและเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิชาที่สอบ

พนักงานการเงินและบัญชี

ทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ทดสอบความรูเกี่ยวกับหลักการบัญชี การจัดทำบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยก ประเภท การจัดทำงบการเงิน งบกระแสเงินสด และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


นิติกร

ทดสอบโดยวิธีสอบช้อเขียน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
๑. ความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับกฎหมายพื้นฐาน
–    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
–    ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
–    ประมวลกฎหมายอาญา
–    ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๒. ความรู้ความเข้าใจอย่างยิ่งในเนื้อหาของกฎหมายที่เกี่ยวช้องโดยตรงในการปฏิบัติราชการชอง
กรงเทพมหานคร
–    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
–    พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ, ๒๕๕๔
–    พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดชองเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
–    พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
–    พระราชบัญญัติจัดตงศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
–    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
–    พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕


พนักงานเทคนิคคอมพิวเตอร์

ทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ทดสอบความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อัลกอริทึม เป็นต้น ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูลซอฟต์แวร์ ระบบ การจัดการข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ การใช้แผนภาพ ในการสื่อความหมาย การพัฒนาระบบโปรแกรม โปรแกรมโครงสว้าง โปรแกรมเซิงวัตถุ เทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ต และธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น


พนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

ทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม ๑๐0 คะแนน
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับสาขาด้านคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นคาสตร์ที่มีความหลากหลายและมีการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ครอบคลุมทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติ ตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือช่าย ข้อมูลต่างๆ ด้านคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


พนักงานประชาสัมพันธ์

ทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับหลักการประชาสัมพันธ์ การรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ ชัดทำข่าวเอกสาร ความรู้ จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ


พนักงานพัสดุ

ทดสอบความรูความสามารถ ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบช้อเขียน
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกการพัสดุและกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
–    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
–    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่ แกัโขเพิ่มเดิม
–    กฎกระทรวงออกตามความพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐


พนักงานประมูลทรัพย์หลุด

ทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถาน’
ธนาบุบาลกรุงเทพมหานคร พ,ศ. ๒๕๓๔ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทอง นาก เงิน เพชร รูปพรรณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


พนักงานธุรการ

ทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการพิมพ์ดีดภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประมวล รัษฎากร ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป ได้แก่ word excel power point ฯลฯ ความรู้เกี่ยวกับการใช้ internet และ e-mail และ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


วิธีการสมัครงานพนักงาน สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 23 ธ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

ตำแหน่ง: พนักงานการเงินและบัญชี,นิติกร,พนักงานเทคนิคคอมพิวเตอร์,พนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์,พนักงานประชาสัมพันธ์,พนักงานพัสดุ,พนักงานประมูลทรัพย์หลุด,พนักงานธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,440-15,050
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 23 ธ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร

Facebook Comments

Details

Start:
4 ธันวาคม 2022
End:
23 ธันวาคม 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17954/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com