Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 พ.ย. -25 พ.ย. 2565

21 พฤศจิกายน 2022 - 25 พฤศจิกายน 2022

สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 พ.ย. -25 พ.ย. 2565

สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี

ลิงค์: https://ehenx.com/17880/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสถิติ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดนนทบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี

ด้วยจังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพือเลือกสรรเป็น พนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ สัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ คำสั่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่ ๑๔๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติ แห่งชาติ คำสั่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่ ๒๑๘/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง แกไขเพิ่มเดิม คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เฉพาะเรือง ที่เกี่ยวกับการบริหารพนักงานราชการ คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ ๓๓๙๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ปรับปรุงการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หัวหนัาส่วนราชการประจำจังหวัด นนทบุรี นายอำเภอ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และมติ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ครั้งที, ๑/๒๕๖๕ เมือวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

(1) ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
(2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ เช่น Microsoft Office Power Point Adobe Illustrator SPSS หรือโปรแกรมออกแบบการนำเสนอข้อมูล Infographic การปรับปรุงเว็บไซต์เบื้องต้นและอื่น ๆ
(3) มีความสามารถในการพิมพ์งาน เอกสารราชการ ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลได้
(4) มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาขนาดกลาง (Tablet) ในการ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยโปรแกรมสำรวจอิเล็กทรอนิกส์ได้
(5) มีความรู้ความสามารถในการศึกษา สืบค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
(6) มีมนุษยสัมพันธ์ในการติดต่อประสานงาน มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความละเอียด ถี่ถ้วนรับผิดชอบงานในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

(1) เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป เช่น งานธุรการ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานด้านสถิติเกี่ยวกับการเก็บ คัดลอก บันทึก รวบรวมข้อมูลสถิติ บรรณาธิกร ลงรหัส ประมวลผล การจัดทำ การเก็บรักษา รับ-ส่งแบบข้อมูล ทั้งในรูปแบบปกติและรูปแบบไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์
(2) เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโน การสำรวจต่าง ๆ สามารถใช้โปรแกรมสำรวจอิเล็กทรอนิกส์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสามารถปฏิบัติงานสนามเก็บรวบรวมข้อมูลในทุกพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรี
(3) ประสานงานภาครัฐ สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติระดับพื้นที่ ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
(4) วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานนำเสนอต่อผู้บริหารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตาราง กราฟ ภูมิศาสตร์ (GIS) Infographic และรูปเล่มรายงาน
(5) ผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Infographic ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโน/สำรวจต่าง ๆ
(6) สืบค้นข้อมูลที่สำคัญ และจำเป็นต่อแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
(7) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

วิชาที่สอบ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

วิธีการเลือกสรร ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสมรรถนะตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้ 5.1 การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทดสอบความรู้ ความสามารถโดยการสอบข้อเขียนเกี่ยวกับความรู้ทั่วไป งานธุรการ ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสถิติ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์ในสำนักงาน 5.2 การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) จะทำการทดสอบโดยวิธีสัมภาษณ์ และการประเมินบุคคล โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว แฟ้มผลงาน (Portfolio) ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น รวมทั้ง จากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตสำนึกการให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น 


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี http://nontburi.nso.go.th กรอกใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน และยืนใบสมัครด้วยตนเอง พรัอมด้วยเอกสารหลักฐานทั้งหมด ได้ที่

สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชื่น ๓ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 – 25 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้ขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี http://nontburi.nso.go.th กรอกใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน และยืนใบสมัครด้วยตนเอง พรัอมด้วยเอกสารหลักฐานทั้งหมด ได้ที่

สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชื่น ๓ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 – 25 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
21 พฤศจิกายน 2022
End:
25 พฤศจิกายน 2022
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/17880/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com