Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 มี.ค. -3 เม.ย. 2567

28 มีนาคม - 3 เมษายน

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 มี.ค. -3 เม.ย. 2567

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ลิงค์: https://ehenx.com/18048/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสถิติ,พนักงานสถิติ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม (ศาลากลางจังหวัดนครปฐม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 มี.ค. – 3 เม.ย. 2567
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดนครปฐม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ และตำแหน่งพนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม

ด้วยจังหวัดนครปฐม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงาน ราชการทั่วไป ในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ และตำแหน่งพนักงานสถิติ สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานงานราชการ เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ-ศ- ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และที,แกไขเพิ่มเดิม ประกอบคำสั่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที ๒๑๘/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ และคำสั่งจังหวัดนครปฐม ที่ ๓๑๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง มอบอำนาจ ให้รองผู้ว่าร่าชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลชุมชน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


พนักงานสถิติ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา


พนักงานสถิติ

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาคณิตศาสตร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางประชากรศาสตร์ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานต่าง ๆ ดังนี้
๑. ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโน/สำรวจ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงาน
๒. ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และแนบนัยของข้อมูลในแบบสำมะโน/สำรวจ
๓. ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล ประมวลผลข้อมูลสถิติ และวิเคราะห์ตารางสถิติโครงการต่างๆ
๔. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
๕. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการต่างๆ เช่น งานบริหารงานบุคคล งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานพิมพ์ และแจกจ่ายเอกสารต่างๆ รับ – ส่ง งานในระบบสารบรรณ รวมทั้ง
๖. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 


พนักงานสถิติ

เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นที่ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับสถิติ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้วิชาการทางด้านสถิติ เช่น การวางแผนจัดทำสถิติ กำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติและควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ และเทคนิคการปฏิบัติการทางสถิติ การกำหนดมาตรฐานสถิติ การดำเนินการส่งเสริมวิชาการทางด้านสถิติ การบริการและเผยแพร่สถิติ การบริหารจัดการระบบสถิติ ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านดิจิทัล การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลด้านสถิติ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องโดยมีคู่มือ หรือแนวปฏิบัติ หรือคำสั่งอย่างกว้างๆ และอยู่ภายใต้การกำกับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จำเป็นและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

– ความรู้ความสามารถ
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ ดังนี้ ๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ ๑.๓ ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้างอำนาจหน้าที่และภารกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ พรบ.สถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และอื่นๆ ๑.๔ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ เช่น กฎหมายว่าด้วย การบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการ ๑.๕ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสถิติ ๑.๖ ความเข้าใจทางด้านคณิตศาสตร์ และสถิติ ๑.๗ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์ในงานสำนักงาน
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน


พนักงานสถิติ

– ความรู้ความสามารถ
ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งพนักงานสถิติ ดังนี้ ๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสถิติ การวางแผนจัดทำสถิติ การรวบรวมข้อมูลสถิติการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ การกำหนดมาตรฐานสถิติ การส่งเสริมวิชาการทางด้านสถิติ การบริการเผยแพร่สถิติ และการบริหารจัดการระบบสถิติ ๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ ๑.๓ ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ พรบ.สถิติ พ.ศ. ๒๕๕0 และอื่นๆ ๑.๔ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ เช่น กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการ รวมทั้งธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ๑.๕ ความเข้าใจทางด้านคณิตศาสตร์ และสถิติ ๑.๖ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมประยุกต์ในงานสำนักงาน
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถยืนใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ชั้น ๔ (ส่วนต่อขยาย) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2567 – 3 เมษายน 2567 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ประกาศรับสมัคร file 1

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยพนักงานสถิติ,พนักงานสถิติ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: นครปฐม (ศาลากลางจังหวัดนครปฐม)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถยืนใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ชั้น ๔ (ส่วนต่อขยาย) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2567 – 3 เมษายน 2567 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ประกาศรับสมัคร file 1

Facebook Comments

Details

Start:
28 มีนาคม
End:
3 เมษายน
Event Tags:
,
Website:
https://ehenx.com/18048/
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com